تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد که با هدف تعیین و ارزیابی آسایش حرارتی در شهرستان گرمسار و به منظور شناسایی زمان‌های مناسب برای فعالیت‌های گردشگری در این شهرستان براساس شرایط اقلیمی انجام گرفته است. برای تعیین اقلیم گردشگری، از دو شاخص کمی اولگی (Olgyay) و عدم آسایش (DI) و برای تعیین تناسب نوع گردشگری با اقلیم از مدل بهمن‌پور و همکاران (2012) استفاده گردید. بدین منظور داده‌های آماری مربوط به دما و رطوبت نسبی محدوده مطالعاتی در بازه زمانی 25 سال اخیر مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که براساس شاخص اولگی، ماههای فروردین، اردیبهشت و مهر در زون آسایش حرارتی قرار دارند و بهترین زمان‌ها برای گردشگری ورزشی در منطقه مطالعاتی می‌باشند. از سوی دیگر، تیر و مرداد به دلیل گرمای بالا و آذر، دی، بهمن و اسفند به دلیل سرمای زیاد زمان‌های مناسبی برای گردشگری ورزشی در فضای باز نمی‌باشند. از سوی دیگر، براساس شاخص عدم آسایش نیز، ماههای تیر و مرداد، شهریور، آذر، دی، بهمن و اسفند زمان‌های مناسبی برای گردشگری نمی‌باشند. این امر نشان دهنده لزوم توجه جدی به شاخص‌ها و پارامترهای اقلیمی در تعیین آسایش حرارتی و زمان‌بندی مناسب برای فعالیت‌های گردشگری ورزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Comfort Climate of Garmsar City for Development of Sport Tourism Using Olgyay's Method and Discomfort Index

نویسندگان [English]

  • mozhdeh khajoo
  • Tayebi Sani Seyed Mustafa
  • Ali Fahiminejad
  • Bagher Morsal
Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine and evaluate the thermal comfort in Garmsar city in order to identify suitable times for tourism activities in this city based on climatic conditions. To determine tourism climate, two quantitative indices Olgyay (DI) and dissatisfaction (DI) were used and to determine the suitability of tourism type with climate, Bahmanpour et al. (2012) model was used. For this purpose, statistical data on temperature and relative humidity of the study area over the last 25 years were evaluated and evaluated. The results indicate that according to Olgyay index, April, May and October are in the thermal comfort zone and are the best times for sport tourism in the study area. On the other hand, July and August due to the high heat and December, January, February and March due to high cold are not suitable times for outdoor sports tourism. On the other hand, according to the Comfort Index, June and August, September, December, January, February and March are not good times for tourism. The minimum relative humidity average of 18% was set which is outside the standard range of the Olgyay index. This indicates the need for serious consideration of climatic parameters and parameters in determining thermal comfort and timing appropriate for sport tourism activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal comfort
  • Comfort index
  • Olgyay index
  • Sport tourism
  • Garmsar city
فرنام، زینب (1397).ارزیابی و تعیین اقلیم آسایش گردشگری شهر شاهرود، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در برنامه ریزی، دوره 9، صفحات 7-17
کامیابی، سعید.ترحمی، قاسم(1398).بررسی آسایش حرارتی در فضای آزاد جهت برنامه‌ریزی گردشگری شهرهای استان سمنان با تأکید بر شهرستان مهدی شهر، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی صفحه 72-83
محرزاحمدی، مژگان. گندمکار، امیر(1391).بررسی اقلیم آسایشی شهرستان گرمسار با استفاده از مدل دمای معادل فیزیولوژیک، همایش منطقه‌ای چشم انداز 1404 گرمسار
نامنی، احمد.طیبی ثانی، سید مصطفی.فهیمی نژاد1، علی.مرسل، باقر(1398). ارزیابی ریسک زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی در ارتباط با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی: شمال شرق شهر تهران)، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 11، صفحه 164-179
Amengual, A., Homar, v., Romero, R., Ramis, Alonso, S., 2014. Projections for the 21st century of the climate potential for beach-based tourism in the Mediterranean. INT J CLIMATOL, 34(13): 81-98.
Bady, M., 2014. Analysis of outdoor human thermal comfort within three major cities in Egypt. Open Access Library Journal, 1:1-11.
Bahmanpour, H., Laghaei, H.A., Moharamnezhad, N., Mafi, A., Abdi, H., 2012, Sustainable Sport Tourism Site Selection by Ecological Capability Evaluation (Case Study: Shahroud Nature Park–IRAN), the 3rd International Conference on Sports and Exercise Science, Journal of Sports Science and Health Academic Journal of Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University, 279-293 pp. [E-journal http://www.ejournal.academic.chula.ac.th/ejournals]
Bigano, A., Hamiltom, JM., 2006. "The impact of on holiday destination choice", Climate Change 76(3-4) :389-406.
Blen, M., Martin, G., 2008. Weather Climate and Tourism a Geography Perspective, Annals of Tourism Research, vol 23, No3, pp 571-591.[https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.08.004].
De Freitas, C.R., 2003. Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector. Int J Biometeorol 48:45˚54. doi:10.1007/ s00484-003-0177-z
De Freitas, C.R.; Scott, D. and Boyle, G., 2004. A New generation Climate index for Tourism, Tourism climatology, icis, workshop. Pp 19-26.
Fang, Y., Yin, J., 2015. National Assessment of Climate Resources for Tourism Seasonality in China Using the Tourism Climate Index, Atmosphere, 6(2): 183-194
Farajzadehasl, M., Karimpanah, R., 2008, Analysis of suitable zones of ecotourism development in Kurdistan province using GIS, Journal of Natural Geography Research, No. 65, pp. 50-33.
Funk, D.C., Bruun, T.J., 2007, the role of socio-psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspectives, Tourism Management, 28, pp 806–819.
Givoni, B., Noguchi, M., Saaroni, H., Pochter, O., Yaacov, Y., Feller, N., Becker, S., 2002. Outdoor comfort research issues. Energy and Buildings 1462:1–10 [DOI: 10.1016/S0378-7788(02)00082-8].
Gratton, C., Taylor, P., 2000. The economics of sport and recreation, New York: E & FN Spon. 255 P.
Hamilton, M., Maddison, D.J., Tol, R.J., 2005. Climate change and International Tourism,: A simulation Study, Global Environmental Change15, pp253-266.
Hamilton, J.M., Lau, M.A., 2005. The role of climate information in tourist destination choice decision-making. In: Gössling S, Hall CM (eds) Tourism and global environmental change: ecological, social, economic and political interrelationships. Routledge, London, pp 229˚250
Jago, L., Chalip, L., Brown, G., Mules, T., Ali, S., 2003. Building events into destination branding: Insights from experts. Event Management, 8, pp 3–14.
Jendritzky, G., Dear, R., Havenith, G., 2012. UTCI, Why another thermal index? Int J Biometeorol 56:421˚428. doi:10.1007/s00484-011-0513-7
Jennifer, K., Strickland-Munro, J.K., Allison, H.E., Moore, S.A., 2010. Using resilience concepts to investigate the impacts of protected area tourism on communities, Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 2, pp. 499–519.
Lin, T., Hwang, C., Cheng, H., 2006. The influence of climate information on travel arrangements. In: Proceedings of the 8th Leisure, Recreation and Tourism Research Symposium, Taipei, 7 October 2006. Outdoor Recreation Association, Taipei, pp 120˚126.
Matzarakis, A., 2007. Thermal comfort and tourism, climate change and tourism-Assessment and coping strategies, Princeton University Press. USA, 167p.
Matzarakis, A., 2006. Weather- and climate-related information for tourism. Tour HospPlann Dev 3:99˚115. doi:10.1080/ 14790530600938279
Mieczkowski, Z., 1985. The Tourism Climatic Index: A Method of Evaluating World Climates for Tourism, The Canadian geographer, Volume 29, Issue 3, pp220-233.
Mohammadi, H., Saeedi, A., 2008, Effective Bioclimatic Indicators on Evaluation of Human Comfort Case Study: Qom City. Journal of Environment, Thirty-Fourth Year, No. 47, p. 73-86.
NDNTM, 2007. I. R. of IRAN National Document for development and Nature Tourism Management, Central Research of Water and Energy, National Committee of Ecotourism. 314 P.
Olgyay, V., 1973. Design with Climate, Princeton University Press. USA, 245p.
Polydoros, A. Cartalis, C., 2014. Assessing thermal risk in urban areas–an application for the urban agglomeration of Athens. Advances in Building Energy Research, 8: 74-83.
Sadeghiravesh, M.H., Tabatabaei, M., 2008, Determination of Thermal Comfort Range in Dry Climates Case Study: Yazd City, Journal of City Identity, Third Year, No. 4.
Saman Consulting Engineers, 2017, Garmsar City Development Document, Ministry of Roads and Urban Development, p.
Scott, D., 2007. A Review of the Status of the Breeding water bird’s in Iran in the 1970s,podoces Journal,2(1), pp1-21.
Scott, D., McBoyle, J., 2001. Using a ‘tourism climate index’ to examine the implications of climate change for climate as a natural resource for tourism. In: Matzarakis, A., de Frietas, C.R. (eds.) roceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation. International Society of Biometeorology, Commission on Climate, Tourism and Recreation, Halkidi, Greece, pp. 69-98.
SYSP, 2017. Statistical Yearbook of Semnan Province, Iranian Statistical Center Publications, 77 p.
UNWTO, 2016. Tourism facts and figures, United Nations World Tourism Organization. Available from www.unwto.org. Retrieved February 15, 2009.
United Nations World Tourism Organization. 2006. International trade statistics. Geneva: World Trade Organization.{www.who.org}.
Vasconcelons, J.; Oliviera, V.; Imeida, P. and Gamboa, R., 2007. Could climate change have a positive impaction in Portugal west tourism region coasts, International Conference on Climate Change Impacts on Tourism, Lisbon, 7-8th September.