تحلیلی بر رضایت مندی گردشگران شهر همدان از خدمات و عناصر ثانویه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه طراحی شهری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

گردشگری شهری همانند سایر انواع گردشگری به عنوان یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی مطرح شده است و این صنعت منبع درآمد سرشار در تجارب جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنة بازرگانی و تراز پرداخت‌های بسیاری از کشورها شده است. شهر همدان به تبع کشورمان ایران با داشتن جاذبه‌های فراوان گردشگری در هر زمینه‌ای قابلیت جذب گردشگران را دارد و می‌تواند از طریق گردشگری به یک قطب بزرگ و جاذب تبدیل شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی از روش‌های میدانی و تحلیلی است. جامعة آماری پژوهش را جمعیت ۵٠٠٠٠٠ نفری شهر همدان تشکیل می‌دهد. حجم نمونه با توجه به تعداد گردشگران داخلی و خارجی وارد شده به شهر همدان از طریق فرمول کوکران 355 عدد محاسبه شده است و با استفاده از نرم‌افزار SPSS به تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهند که اشراف و شناخت نسبت به جاذبه‌های تاریخی شهر همدان می‌تواند برنامه‌ریزی‌های گسترش و توسعه گردشگری را هدفمند نماید تا بتوانیم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژیکی و غیره برنامه‌ریزی مدونی داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Hamadan tourist satisfaction of the secondary service and elements

نویسنده [English]

  • Ebrahim Molavi
Assistant Professor, Department of Urban Design, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

As other types of tourism, urban tourism has been proposed as a unique opportunity and this source of income and wealth of industry experience in the world and an important element in improving and regulating trade and balance of payments of many countries. Hamadan City consequently Iran our country with many tourist attractions in the area has the potential to attract tourists and can be one of the focal absorber tourists comes to account. Methods In this study a combination of field and analytical methods. The 500,000 population of the study population will equal formation of Hamadan. Sample size according to the number of domestic and foreign tourists entered the city of Hamedan Cochrane 355 numbers through the formula is calculated using SPSS software to analyze data has been discussed. The findings and results of this study show that compared to peers and recognition of the historic attractions the city can plan expansion and tourism development to be able to make targeted at different aspects of economic, social, ecological and others have planned program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban tourism
  • satisfaction
  • Hamadan city
ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبدالله(1388)، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، شماره 1، اصفهان.
احسانی، غلامحسین(1385)، بررسی جاذبه­ها و برنامه­ریزی گردشگری منطقة خرو طبس، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان.
اریسیان، نسرین(1382)، شناسایی و معرفی جاذبه­های اکوتوریسم سمیرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان.
اکبری مهام، امیر(1389)، بررسی وضعیت ساختمان­های مسکونی به منظور مدیریت بحران با تأکید بر زلزله (نمونه موردی: شهر همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری به راهنمایی دکتر حمیدرضا وارثی و دکتر مسعود تقوایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 الوانی، مهدی و زهره دهدشتی(1373 )، اصول و مبانی جهانگردی، تهران، انتشارات معاونت اقتصادی و   برنامه­ریزی.
تقوایی، مسعود و اکبری، محمود(1388)، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری شهری، انتشارات پیام علوی، اصفهان.
حیدری چیانه، رحیم(1382)، ارزیابی برنامه­ریزی صنعت توریسم در ایران، رسالة دکتری دانشگاه تبریز به راهنمایی حسین زاده دلیر و صدر موسوی، دانشگاه تبریز.
کازس، ژرژ و فرانسواز پوتییه (1382)، جهانگردی شهری، ترجمة صلاح­الدین محلاتی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
سازمان میراث فرهنگی استان همدان (1383)، طرح جامع گردشگری استان همدان، مهندسین مشاور گنو، تهران.
رحیمی مغانی، بهنام(1383)، تحلیل جغرافیایی پتانسیل­های توریستی شهر فیروز آباد، پایان نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری به راهنمایی دکتر حمیدرضا وارثی و دکتر مسعود تقوایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
رضوانی، علی اصغر(1373)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
غازی، ایران(1379)، نگرشی تحلیلی بر مدل تکامل فضایی در برنامه­ریزی توسعة گردشگری، مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شمارة 23- 22.
غضنفرپور، حسین(1384)، بررسی قابلیت­ها و توان­های استان کرمان در توسعه گردشگری، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری به راهنمایی دکتر ایران غازی و دکتر سیروس شفقی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
فاطمی، سید ابوالحسن(1380)، سیمای گردشگری استان همدان، سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان همدان، همدان.
15قاسم کلاهی، احمد(1382)، ناکارآمدی، رکود و بحران جهانگردی در ایران، سمینار بررسی سیاست­ها و   برنامه­های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی.
موحد، علی(1386)، گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز، چاپ اول.
نوری، نورالدین(1384)، بررسی سیاست­های دولت در صنعت گردشگری و ارایة الگوی توسعة پایدار صنعت گردشگری در کشور، رسالة دکتری مدیریت سیاست­گذاری به راهنمایی دکتر منوچهر شجاعی، دانشگاه تهران. تهران.
Hall C.M and Page, S.J.( 2001) The Geography of Tourism and Recreation, Environment, place and Space, Rutledge, vol14.
Hayllar, B. Griffin, T. and Edwards, D.(2008) City Spaces - Tourist Places: Urban Tourism Precincts, Kindle Edition.
Pearce, D. G. (2001) an Integrative Framework for Urban Tourism Research, Annals of Tourism Research, vol 28, No 4.