تاثیر فضایی ورزش همگانی بر توسعه سلامت شهری .

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با گسترش روند شهرنشینی، سلامت شهری به عنوان یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. شاخص سلامتی شهروندان یکی از شاخص‌های اصلی برای نشان دادن میزان موفقیت سیاست‌های توسعه پایدار شهری است. با توجه به اینکه ورزش همگانی بخش مهمی از زندگی افراد جامعه را جهت ارتقای سلامت آنها در دنیای امروزی تشکیل می‌دهد و می‌تواند بسیاری از معضلات سلامت شهرهای امروزی را برطرف نماید. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ورزش همگانی در توسعه سلامت شهری می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه خانوار‌های ایران است و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 384 خانوار به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی تعیین گردید. برای اندازه گیری تحقیق از سه پرسشنامه ورزش همگانی، هزینه های درمانی و عوامل اجتماعی- اقتصادی استفاده گردید. داده‌های حاصل از طریق تی تک گروهی، رگرسیون، معادلات ساختاری و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان فعالیت ورزش همگانی ضمن بهبود تندرستی و سلامت خانوارها، باعث توسعه سلامت شهروندان می-گردد. پس به منظور توسعه سلامت شهروندان، مدیران و مسئولین شهری باید توجه بیشتری به فعالیت های ورزشی و همگانی داشته باشند.
کلید واژه‌ها: ورزش همگانی، سلامت شهری، توسعه پایداری شهری، سلامت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial impact of public sport on the development of urban health .

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi Kharajo 1
  • Nima Majedi 2
  • Mehdi Naderi Nasab 2
1 PhD Student in Sports Management, Department of Physical Education and Sports Science, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

With the development of urbanization, urban health is one of the challenges facing in developing countries. One of the main indicators for demonstrating the success rate of sustainable urban development policies is citizens' health index. Considering that public sport forms an important part of society's life in order to promote their health in today's world, it can provide a large number of health centers in today's cities. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect of public sport on urban health development. The method of this research is Descriptive-survey. The statistical population of this research was all households in Iran. The sample size was determined according to Cochrane table of 384 households by cluster and random sampling. To measure the research, three general health exercises, medical expenses and socioeconomic factors were used. The data were analyzed using T-test, regression, structural equations and Friedman test. The results of the research show that the amount of sport activity in general, while improving the health and well-being of the household, will increase the health of the citizens. Therefore, in order to improve the health of citizens, urban managers and authorities should pay more attention to sports and community activities.
Key words: public sport, urban health, urban sustainability development, health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public sport
  • urban health
  • urban sustainability development
  • health
ابراهیمی، یاسر(1394)، رابطه شرکت در ورزش همگانی با رشد اجتماعی و هوش هیجانی کارمندان دولت، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه.
ترک­فر، احمد؛ طهماسبی، بهجت(1397)، بررسی تاثیر ورزش همگانی بانوان بر سلامت خانواده شهر شیراز، فصلنامه علمی – پژوهشی زن و جامعه، سال نهم، شماره سوم.
جوادی پور، محمد؛ مونا، سمیع پور (1391)، ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه‌های آینده پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، صفحه 21-30.
رحمانی نیا، فرهاد(1382)، توسعه ورزش همگانی با ملاحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان، نشریه ماهانه دفتر تربیت بدنی پسران معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، 169.
زیاری، کرامت اله، جانبابانژاد، حسین (1391)، اصول و معیارهای شهر سالم، مجله سپهر، دوره بیست و یک، شماره 82.
سخاوتی،‌هاجر (1390)، بررسی تاثیر ورزش همگانی بر سلامت اجتماعی زنان خانه دار در منطقه 16 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سعادت جو، مصطفی(1395)، بررسی نقش ورزش همگانی در توسعه امنیت اجتماعی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت راهبردی، دانشگاه فردوسی مشهد.
ضرابی، اصغر، شیخ بیگلو. رعنا (1390)، سطح.بندی شاخصهای توسعه سلامت استان‌های ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 42، 128-107.
ضرابی، اصغر، قدمی. مصطفی، کنعانی، محمدرضا، (1391)، ارزیابی سکونتگاه‌های شهری با رویکرد شهر سالم در استان مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 47، 151-131.
غیاث مجید, صیدایی سیداسکندر, تقدیسی احمد, روزبهانی رضا, پورصفا پریناز, برقی حمید, قنبری یوسف (1389). بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشکی در زمینه تاثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری کودکان 4 تا 7 ساله مناطق روستایی استان اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، دوره 28، شماره 122، صص 1745-1751.
لطفی. صدیقه، مهدی، علی، مهدیان بهنمیری، معصومه (1392)، ارزیابی شاخص‌های شهر سالم در منطقة دو شهر قم، فصلنامة مطالعات توسعة اجتماعی- فرهنگی، سال اول، شمارة دوم، 99-76.
Ahmadi, A. M., Taheri, E. (2017). Investigating the Factors Affecting Household Health Costs in Iran: Applying the Probite Model Ranked. Health Management; 67: 89-98. (Persian)
Akbari, B., Askariyan, F., Jafari, S. (2017). Effect of sports participation on family sports and therapeutic expenses of Maragheh. Research on Sport Management and Motor Behavior, 13(25): 189-198. (Persian)
Amin, E., Saber Mahani, A., Nejati, M. (2016). The Effect of Socioeconomic Factors Affecting Per capita Health Costs of Households in Iran by Different Provinces of Iran: Years 2011-2011. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 8(1): 17-31. (Persian)
Amirzadeh, F., Aghaali Nejad, H., Rajabi, H., Sediq Sarvestani, R. (2005). The relationship between overweight and obesity and socioeconomic status of Tehranian female students, Research in Sport Sciences, 9: 69-85. (Persian)
BartonT H. & Tsourou, C. (2000), healthy urban planning. London, New York: Spon press.
Bavosh, M., Shiyan, M., Musai, M. (2017). Analysis of Socioeconomic Factors Affecting Poverty and Health Inequality in 2011-2011. Journal of Social Welfare Research, 17(67): 71-108. (Persian)
Botrdeaudhuij, C. S, F. De Meester, F. Van Lenthe, H. Spittaels, N.Lien, F. Mercken, L. Moore, L (2011). Are physical activity interventions equally effective in adolescents of low and high socio – economic status (SES), results from the eruopean teenage project. Journal of health education research, 26 (1): 119-130.
Braveman, P. Tarimo, E. (2002), Social inequalities in health within countries: not only an issue for affluent nations, Social Science & Medicine, No. 54, pp. 621–635.
Chou WL. Explaining China's regional health expenditures using LM-type unit root tests (2007). Journal of Health Economics; 26(4):682-698.
Chris S. Kochtitzky, M.) 2004), Urban Planning and Public Health at CDC.p5.
David S. & Diana M. (2012), Urbanisation as a Threat or Opportunity in the Promotion of Human Well-being in the 21st Century (The Bellagio Initiative: p36).
Ehsani, M., Saffari, M., Amiri, M., Kouzchian, H. (2014). Designing the Universal Sports Model of Iran. Sports Management Studies; 27: 87-108. (Persian)
Elmagd, M.A., Tiwari, U., Mossa, A.H., Tiwari, D. (2018). The Effect of Socio-Economic Status on the Sports Barriers’ Perception among Participants and Non-Sports Participants in Higher Education in the UAE. Journal of Advances in Sports and Physical Education; 1(4): 104-110.
Eskandari, S., Ghafouri, F. (2015). Identification and ranking of economic factors affecting public sport with respect to global approaches and internal priorities. Second National Conference on Sport Management, Section of Articles of Poster; 147-148. (Persian)
Eslami, A., Mahmoudi, A., Khibari, M., Najafian Razavi, S.M. (2013). The role of socioeconomic status in the motive of citizen participation in public sports - recreational, applied research in sport management, 3: 89-105. (Persian)
Fanga, P., Donga, S., Xiaoc, J., Liud, C., Fengc, X. and Wang, Y. (2010), Regional inequality in health and its determinants: Evidence from China, Health Policy, No. 94, pp. 14–25.
Garcia, P. & Mark, M. (2000), Measuring Health A STEP IN THE DEVELOPMENT OF CITY HEALTH PROFILES, World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen.
Ghazisaeedi M, Davarpanah, A. & Safdari R. (2007), Health Information Management. Tehran: Mirmah.
Goldstein, G. (2000). Healthy Cities: Overview of a WHO international program. Rev. Environ Health; Health Care Services Agency: 15 (1-2): 207-214.
Grant, M., Barton, H., Coghill, N., and Bird, C. (2009). Evidence Review on the Spatial Determinants of Health in Urban Settings, contact Grant for publication details.
Haskell WL, et al. Physical activity and public health:updated recommendation for adults from the American  College of Sports Medicine and the American Heart Association.American College of Sports Medicine and the American Heart Association. 2007;116(S9):1081–1093.
Huang, H., Brad R, Humphreys (2012). Sports participation and happiness: Evidence from US micro data, Journal of Economic Psychology, 33: 776-793.
Kanters, M. A., Jason N, B., Michael B, E., Jonathan M, C., & Myron F, F (2013). School Sport Participation Under Two School Sport Policies: Comparisons by Race/Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status, Ann, Behave, med, 45, 113-121.
Karimi, A. (2017). Presentation of the model of socioeconomic and cultural factors on students' tendency towards sport (case study: students of Payame Noor University of Kermanshah). Social Studies, 14(54): 31-46. (Persian)
Meyerhoefer CD, Sahn DE, Younger SD. The joint demand for health care, leisure, and
commodities: Implications for health care finance and access in Vietnam (2007). The Journal of Development Studies; 43(8):1475-500.
Monica E. Campbell. (2015). Healthy Toronto by Design: Promoting a healthier built environment, Public Health; 106 (1).
Neeru A. Jayanthi, Daniel B. Holt, Jr, Cynthia R. LaBella (2018). The effect of socioeconomic status (SES) on rates of sports specialization and injury among youth athletes.
Parsamehr, M. (2006). Investigating the Factors Affecting Women's Participation in Sport Activities (Case Study: Mazandaran Province), Ph.D. in Sociology, Faculty of Humanities, Isfahan. (Persian)
Razavi, M.H., Taheri Shikouh, R. (2010). Investigating the socioeconomic status of people participating in public sport activities in Mazandaran province. Journal of Sport Management, 5: 21-34. (Persian)
Robert, F., Zoeller, JR. (2007). Physical activity and Depression,Anxiety. Physical activity and Cardio Vascular Disease. American Journal of Lifestyle Medicine, (1)3: 175-180.
-Sa'idi, Ali Asghar (2011). Investigating the Factors Affecting the Inclination of Citizens to Participate in Public Exercise, Department of Social and Cultural Studies of Tehran Municipality, Tehran: Society and Culture, p. 117-122.
Sami, M., Elmagd, M.A., El-Marsafawy, S., Al Jadaan, O., Mossa, A.H. (2016). the effect of socio-economic status on the effective students' participation in physical activity: A cross sectional study from Ras Alkhaimah Medical and Health Sciences University-UAE. International Journal of Physical Education, Sports and Health; 3(2): 151-155.
Sung J, Lee K, & Song YM. (2009). Relationship of eating behavior to long-term weight change and body mass index: the healthy Twin study. Eating and Weight Disorders, 14(2-3), 98-105
Vandendriessche, J. B., Barbara, F.R. Vandorpe., & Roel, V (2012). Variation in Sport Participation, Fitness and Motor Coordination With Socioeconomic Status Among Flemish Children, Pediatric Exercise Science, 24: 113-12.
Zamani, M., Hosseini E., Rajai H., (2012) Effect of exercise expenditure on GDP of iran, the Journal of Sport Management, 15: 147-145. (Persian)