برنامه ریزی منطقه ای در تدوین الگوی بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای نوپای نوآور ایرانی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

بازاریابی کارآفرینانه طی دودهه گذشته بسیار گسترش یافته است. شرکت های نوپا و نوآور از بازاریابی کارآفرینانه در شرایط پرمتلاطم به عنوان جایگزینی قدرتمند برای مقابله با کاهش اثربخشی بازاریابی سنتی استفاده کرده اند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی جامع بازاریابی کارآفرینانه از طریق بررسی نظرات خبرگان و متخصصین که توجه ویژه ای به برنامه ریزی براساس شرایط محیطی داشته اند، است. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش" داده بنیا" استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و بر اساس نظریه کوربین و اشتراوس(2008) که از طریق فرایند کدگذاری 3 مرحله ای به بخشها و اجزای اطلاعات توجه دارد، در مرحله کدگذاری باز، 25 مفهوم (کد باز) از این مصاحبه ها استخراج شد و از بررسی دقیقتر و اتصال بین مفاهیم، 6 مقوله فرعی (کد محوری) و 1 مقوله هسته (کد انتخابی) به دست آمد. نتایج نشان می دهد که از جمله مقوله های کشف شده و پر تکرار از تحلیل مصاحبه ها " مشتری مداری " و " فرصت گرایی " است. بسیاری از کسب وکارهای نوپای نوآوری ایرانی فعال در حوزه دیجیتال و کسب وکارهای اینترنتی، شروع فعالیت آنها براساس نیاز مشتریان ایرانی و نقص محصولات و خدمات موجود در بازار بوده است. تغییرات در ارائه خدمات و تصمیم گیری در مورد محتوا و روش و ابزار تبلیغاتی استارتاپها نیز بر همین اساس صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Planning in Developing an Entrepreneurial Marketing Pattern in Innovative Iranian Innovative Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Giti Nejad
  • Ismail Hassanpour
Department of Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurial marketing has greatly expanded over the past two decades. Emerging and innovative companies have used entrepreneurial marketing in a turbulent environment as a powerful alternative to counteract the traditional marketing effectiveness. The purpose of this study is to formulate a comprehensive model of entrepreneurial marketing by examining the opinions of experts and experts who have paid special attention to environmental planning. Data were analyzed using the data base method. To analyze the data, based on Corbin and Strauss's (2008) theory that focuses on information components through the 3-step coding process, 25 concepts (open source) were extracted from these interviews and extracted from the survey. To be more precise and connect between concepts, 6 subcategories (axial code) and 1 core category (selective code) were obtained. The results show that among the most frequently cited and repeated categories of interview analysis are "customer orientation" and "opportunism". Many of the nascent Iranian innovation businesses active in the digital and Internet businesses have been starting their operations based on the needs of Iranian customers and the deficiency of products and services available in the market. Changes have also been made to service provision and decision making regarding the content and method of advertising of startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Planning
  • Entrepreneurial Marketing
  • Startups
Carson D, Cromie S, McGowan P and HillJ (1995). “Marketing and Entrepreneurshipin SMEs: An Innovative Approach“.London: Prentice Hall.
 Ferasatkhah, Maghsoud; Bazargan, Abbas and Judge Tabatabai, Mahmoud (1386) "Comparative Delivery of Systems Ensuring the quality of higher education in the world by emphasizing their commitment to social and cultural contexts (of course) Sharing and Differentiation in World Experiences)(in persian)
 Fillis, I. (2015). Biographical research as a methodology for understanding entrepreneurial marketing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(3), 429-447.
Gabrielsson, P., & Gabrielsson, M. (2013). A dynamic model of growth phases andsurvival in international business-to-business new ventures: The moderating effectof decision-making logic. Industrial MarketingManagement, 42(8), 1357-1373.-Hallback, P., and Gabrielsson, P. (2013).“Entrepreneurial marketing strategiesduring the growth of international newventures originating in small and openeconomies“. International Business Review.22, 1008- 1020.
Jones, R. & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses,International Small Business Journal, 29(1): 25- 36.
Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial marketing: acomparative study. The Service Industries Journal, 33(7-8), 705-719.
Hacioglu, G., Eren, S. S., Eren, M. S., & Celikkan, H. (2012). The effect ofentrepreneurial marketing on firms’ innovative performance in Turkish SMEs.
-Martine. M, (2009). “The entrepreneurial marketing mix“, Qualitative Market Research: International Journal, 12(4), 391-403.
Wallnöfer, M., & Hacklin, F. (2013). The business model in entrepreneurialmarketing: A communication perspective on business angels' opportunityinterpretation. Industrial Marketing Management, 42(5), 755-764.a
Stokes, D. (2000), Putting entrepreneurship into marketing: the process ofentrepreneurship marketing, Journal of research in marketing & entrepreneurship,2(2), 1-16.