تبیین راهبردهای جدید رسانه‌ای در معرفی معماری بومی مناطق جغرافیایی-اقلیمی ایران بر اساس مدل تحلیل محتوای نشریات تخصصی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

معماری بومی مناطق هر کشور، گنجینه ارزشمندی از مفاهیم علمی فرهنگی است که در بستر آن جغرافیا متولد و در طی زمان تکامل یافته است. اما معماری معاصر با تغییر جهت از ارزش‌های منطقه‌ای به قوانین شهرسازی مدرن و مفاهیم وارداتی عملاً نوع جدیدی از معماری را بنیان نهاد که قرابت چندانی با معماری بومی پیشین و جغرافیای بستر خود ندارد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که راهبردهای جدید رسانه‌ای در معرفی معماری بومی مناطق جغرافیایی ایران با توجه به محتوای نشریات تخصصی کدام‌اند؟ روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوا به همراه کدگذاری دو مرحله‌ای مقالات بر اساس سیاهه‌ی وارسی محقق ساخته در 33 معیار موضوعی است که از روش‌های معتبر حوزه‌ی مطالعات رسانه و بین رشته‌ای بوده است. بر اساس یافته‌های پژوهش سه مجله‌ی معمار، معماری و ساختمان و هنر معماری از سال 1377 مجموعاً 4965 مقاله منتشر نموده‌اند که 320 مقاله به موضوع معماری بومی اختصاص داشته است که منتج به رقم 6.44 درصد از کل مطالب می‌گردد. بدین ترتیب نسبت به موضوعات معرفی پروژه در ایران(مجموعاً 39/19 درصد از کل مقالات)، تاریخ و مبانی نظری(مجموعاً 23/19 درصد از کل مقالات)، اخبار رویدادهای معماری(مجموعاً 93/12 درصد از کل مقالات) و معرفی پروژه در غرب‌(مجموعاً 81/10 درصد از کل مقالات) معماری بومی در مقام پنجم پرتعدادترین مقالات منتشر شده توسط رسانه‌های مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining new media strategies in introducing the indigenous architecture of geographical-climatic regions of Iran based on the content analysis model of specialized publications

نویسندگان [English]

  • alireza azimi hasan abadi 1
  • saeid tizghalam zonuzi 2
  • Mohsen Kameli 3
1 PhD Researcher in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Architecture, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
ابوالقاسمی، میثم و عسگرخانی، ابو محمد و صلاحی، سهراب و عبدالملی، روح الله­(1398)، چهار دهه سیاست‌های رسانه‌ای آمریکا برای افزایش قدرت نرم در جغرافیای سیاسی ایران و کنشگری رهبر جمهوری اسلامی ایران (نمونه موردی: صدای آمریکا). فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دهم، شماره 1، صص 42-23.
آزاد، میترا و سلطانی محمدی، مهدی­(1398)، مطالعه‌ی یخچال­های نائین به همراه تحلیلی از نگاه مؤلفه‌های معماری بومی. فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره 166، تابستان 1398، صص 108-95.
برنا، رضا­(1397)، مطالعه شرایط آب و هوائی مؤثر بر گردشگری استان خوزستان با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هشتم، شماره 2، بهار 1397، صص 118-107.
رئیسی، ایمان و دانشپور، عبدالهادی­(1390)، تحلیل محتوای نقدهای معماری نشریات معماری از 1325 تا 1380 خورشیدی، هویت شهر. دوره 5، شماره 8، صص 39 تا 46.
ستاوند، محمدهادی و روستا، مجتبی­(1392)، تحلیل کمی و کیفی مقاله‌های مجله‌ی معماری و شهرسازی آرمان شهر از ابتدای انتشار تاکنون(1387-1392)، معماری و شهرسازی آرمان شهر. دوره 6، شماره 11، صص 393 تا 405.
سلطانی، علی اصغر­(1384)، قدرت، گفتمان، زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی. تهران: نشر نی.
سورین، ورنر و جیمز، تانکارد­(1391)، نظریه‌های ارتباطات (ترجمه‌ی علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
شاو، دونالد و مک کومبز، مکسول­(1383)، کارکرد برجسته سازی در مطبوعات (ترجمه‌ی امید مسعودی). تهران: انتشارات خجسته.
علی‌محمدی، پریسا­(1386)، نقش تجربه با واسطه(رسانه‌ای) در شناخت دانشجویان معماری معاصر ایران. هویت شهر، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1386، صص 63 تا 74.
فتاحی، رحمت الله و منصوریان، یزدان­(1381)، مدیریت نشریه‌های ادواری: جنبه‌های نظری و کاربردی، گزینش، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه‌ی خدمات ادواریها، چاپی و الکترونیک. تهران: انتشارات دبیزش.
کیوانی نژاد، ملیکا و تاج، شهره و صالحی، هما­(1398)، انطباق زبان الگو با معماری بومی روستایی ایران در راستای پایداری محیط(مطالعه موردی دهستان لفور)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای). سال دهم، شماره 1، زمستان 1398، صص 944-925.
کونگ، لوسی­(1392)، مدیریت استراتژیک رسانه: از تئوری تا عمل­(ترجمه سید محمد اعرابی و همکاران). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
گونتر، بری­(1384)، روش‌های تحقیق رسانه‌ای: اندازه‌گیری مخاطبان، واکنشها و تأثیر (ترجمه مینو نیکو). تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
مجتبی زاده، حسین و حاجی فنحعلی، مهسا و حبیبی، ماندانا­(1395)، نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هفتم، شماره 1، زمستان 95، صص 68-53.
محمدپور، سارا و باقرزاده، جواد­(1398)، نقش وب سایت‌ها در توسعه گردشگری پایدار ایران. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال نهم، شماره 3، تابستان 1398، صص 560-547.
مرادی، حجت الله­(1389)، عملیات روانی و رسانه. تهران: نشر ساقی.
معتمدنژاد، کاظم­(1356)، روش تحقیق در محتوای مطبوعات. تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
مک کوایر، اسکات­(1391)، شهر رسانه: رسانه، معماری و فضای شهری (ترجمه علی بختیاری زاده). تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
هادیان قزوینی، حمیده­(1391)، بررسی ساختار درونی معماری در نشریات تخصصی مربوطه با روش تحلیل استنادی و شبکه اجتماعی بین سال‌های 1371 تا 1390. (پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد علوم ارتباطات)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
Cokley, K., Caldwell, L., Miller, K., Muhammad, G. (2001). Content Analysis of the journal of black Psychology(1985-1999). Journal of black psychology, 27, 424.
Donsbach, Wolfgang (2018). The international encyclopedia of communication, Newyork: Blackwell Publishing.
Elo, S., Kyngas, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal Of Advanced Nursing. 62(1): 107-115
Mc Luhan, M. (2018). Understanding Media: The Extensions of Man. (extended edition). Otawa: Mc Grawhill Publication.