بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در مدیریت جنگل های مناطق ایران و تورانی(مطالعه موردی: باغ شادی شهرستان خاتم در استان یزد)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدیر گروه طرح‌های عمومی، عمرانی و معادن دفتر حفاظت سازمان جنگل‌ها

2 گروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

توسعه پایدار که در کلی ترین مفهوم، تامین کننده نیاز نسل حاضر و نسل های آینده و یا فردا را در امروز دیدن باشد، همواره موضوع حفاظت از زمین و به تبع آن حفاظت از جنگل ها را مد نظر قرار می دهد. هدف از این تحقیق بررسی نقش مسائل اقتصادی اجتماعی م‍‍ؤثر بر مدیریت جنگل در یکی از مناطق ایران و تورانی، باغ شادی در شهرستان خاتم و شناخت بیشتر این موضوعات و ارتباط آن با حفاظت و بهره برداری از جنگل ها صورت گرفته است. وسعه پایدار که در کلی ترین مفهوم، تامین کننده نیاز نسل حاضر و نسل های آینده و یا فردا را در امروز دیدن باشد، همواره موضوع حفاظت از زمین و به تبع آن حفاظت از جنگل ها را مد نظر قرار می دهد. هدف از این تحقیق بررسی نقش مسائل اقتصادی اجتماعی م‍‍ؤثر بر مدیریت جنگل در یکی از مناطق ایران و تورانی، باغ شادی در شهرستان خاتم و شناخت بیشتر این موضوعات و ارتباط آن با حفاظت و بهره برداری از جنگل ها صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و به روش توصیفی،‌ همبستگی بوده و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Economic and Social Factors in Forest Management in Iran and Turanian Regions(A Case Study of Khadam Garden in Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghiabadi 1
  • maryam ilanloo 2
1 Director of the General Plans, Development and Mines Department of the Forest Protection Office
2 Department of Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Sustainable development, which, in the broadest sense, is a provider of the needs of the present generation and future generations or tomorrow, is always considering the conservation of land and, consequently, forest protection. The purpose of this study was to investigate the role of socioeconomic issues affecting forest management in one of the regions of Iran and Turanian, Shadi Garden in Khatam city, and further understanding of these issues and its relation with protection and exploitation of forests. Sustainable environments, which in the broadest sense represent the needs of present generations and future generations or tomorrow, are always considering the issue of protecting the land and, consequently, protecting forests. The purpose of this study was to investigate the role of socioeconomic issues affecting forest management in one of the regions of Iran and Turanian, Shadi Garden in Khatam city, and further understanding of these issues and its relation with protection and exploitation of forests. The present study was a survey-descriptive-correlational study conducted in a field study using a questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest
  • Forest management
  • Foresters
  • Participation
  • Garden of Happiness
ایلدرمی، علیرضا، قاسمی، فرهاد، بهمنی، نگار، (1394)، بررسی نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در تخریب زیست بوم جنگل‌های زاگرس(منطقه کاکارضا لرستان). دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ایران، جلد 13، شماره 2، صص 149-140.
امیرنژاد، حمید، (1390)، بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی برای تمایل به خروج دام از جنگل‌های استان مازندران (مطالعة موردی جنگل‌های شهرستان ساری)، مجلة علمی پژوهشی مرتع، سال پنجم/ شمارة دوم، صص 239-229.
توکلی، خ (1375)موانع فرهنگی اجتماعی توسعه روستائی شهرستان سقز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم و ادبیات انسانی دانشگاه اصفهان
خاتون ابادی، سید احمد، (1379)مشارکت انسانی و ارتباط دو سویه چهار چوبی برای تشکیل گروههای حافظ منابع طبیعی و توسعه پایدار، انتشارات موسسه توسعه روستائی
سعادت، حسین، (1373)روشهای علمی مشارکت مردم در برنامه‌ریزی ومدیریت حوزه‌های ابخیز، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خرا سان
سلطانی، غلام رضا، (1373)نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در مدیریت بهره برداری از مراتع کشور، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی مرتع و مرتع داری در ایران دانشگاه صنعتی اصفهان
شریعتی و متولی، ( 1383) بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در حفظ، احیا، و توسعه منابع طبیعی، مجله جنگل و مرتع، شماره 63
شریعتی، زیاد بخش، ورامینی، ( 1384) عوامل موثر بر مشارکت روستائیان جنگل نشین در حفاظت از جنگلهای شمال و غرب کشور، مجله جنگل و مرتع، شماره 67
شهبازی، ا.( 1379) توسعه و ترویج روستایی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
مقدم، حامد، (1365)، طرح توسعه روستائی، مشارکت و نقش شوراهای اسلامی، سومین کنفرانس توسعه، رشد و روستا، شیراز، انتشارات جهاد کشاورزی
نجفی، احمد، ایران نژاد، محمد حسین، ستوده، احد، مختاری، محمد حسین، کیانی، بهمن، (1394)، مدل سازی و تهیه خطر وقوع آتش سوزی جنگل با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، بوم شناسی کاربردی، سال چهارم، شماره چهاردهم، 32-13.
Baharani, M.J. (Lake of Participation by Iranian rangelands users in range Improvement programs, In Seminar "people and rangelands, Building the future "July 19-23, australia, P. P80.
Boon, R.B., & M.B. Coughenour, (2001). A system for integrated management and assessment of East African pastoral lands. Colorado State University and University of Nairobi., 123p.
Davem, Radhika, Emma L. Tompkins, Kate Schreckenberg, (2017), Forest ecosystem services derived by smallholder farmers in northwestern Madagascar: Storm hazard mitigation and participation in forest management, Forest Policy and Economics, Vol 84. 72-82.
Living & stone – ID (1987). The common property and pastoral economic behavior / IAAE-occasional- paper- International-Association of Agricultural Economists; No.4;364-369.
Judge, G.G., R.C. Hill, W.E. Griffithes, H. Lukepohl, & T.C. Lee, 1988. The theory and practice of econometrics. 2nd edition, Wiley, New York. USA, 474p
Mather, A.S. (1986). Land use, Longman, London.
Rice; A. Stuart; (1967). Social accounting and statistics for the great socity ; public and ministration review . june; p.173.
Mirzaei, J., 2012. The causes of forest degradation and the solution Strategies to deal with them. The first national conference of strategies to obtain of sustainable development, State Ministry-Tehran.
Shahavali, M. 1994. Campoment Analysis of Farmer and Grazier Decisions and Attitudes in two local Government Shires of new South Wales- Australia. Ph.D. Thesis.
Tole, L. 1998. Sources of deforestation in tropical developing countries. Environmental Management, 22(1): 19-33
Scheba, Andreas, Mustalahti, Irmeli, (2015), Rethinking ‘expert’ knowledge in community forest management in Tanzania, Forest Policy and Economics, Vol 60, 7-18.
Wilvox, D.G. (1988). Fair Use and Fair go, In Australian Rangeland journal, Vol. 10. No. 2, p.p 76-81.
Yamada, Yusuke, (2018), Can a regional-level forest management policy achieve sustainable forest management? Forest Policy and Economics, Vol 90, 82-89.