ملاحظه‌های جغرافیایی در پیوست فرهنگی طرح‌های توسعه ملی و نقش آن در سازمان‌های نظارتی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران،

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ملاحظه‌های جغرافیایی در تدوین پیوست‌نگاری فرهنگی در طرح‌های توسعة ملی کشور و تبیین آن به سازمان‌های نظارتی. از این رو، سؤال تحقیق این است که شرایط و ملاحظه‌های جغرافیایی چه تأثیری در بازنمایی و تدوین پیوست فرهنگی طرح‌های توسعه ملی در سازمان‌های نظارتی دارند؟ و این امر تا چه میزان در چرخة سیاستگذاری و پیوست‌نگاری فرهنگی سازمان‌های نظارتی نقش دارد؛ و همچنین امنیت، مشارکت، اقتدار، انسجام و چالش‌های فرهنگی در سازمان‌های نظارتی کدام‌اند؛ بنابراین، با این پرسش‌ها می‌توان به تفاوت‌های فرهنگی در نواحی جغرافیای فرهنگی کشور و سازمان‌های نظارتی رسید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا با روش توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده‌ها منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و همچنین ارائه پرسش‌نامه به جامعه آماری شامل استادان و دانشجویان رشته‌های جغرافیا (سیاسی)، مدیریت فرهنگی و علوم سیاسی انجام گرفته است. در تحقیق حاضر به این نتیجه می‌رسیم که ملاحظه‌های و مؤلفه‌های جغرافیایی در پیوست‌نگاری طرح‌های توسعة ملی یا جایگاهی ندارند یا جزء اولویت‌های تهیة پیوست فرهنگی نیستند همچنین مؤلفه‌های فرهنگی در سازمان‌های نظارتی تشریح، سپس چالش‌ها، آثار و نتایج برنامه‌ریزی فرهنگی مطرح و در پایان ضمن نتیجه‌گیری به ارایه پیشنهادهای لازم پرداخته می‌شود. در این تحقیق که در کنار فراتحلیل پژوهش‌های ملی و بین‌المللی صورت گرفته، ابعاد و مؤلفه‌های جغرافیایی را که مبنایی برای پیوست‌نگاری‌ها و ارزیابی آثار اجتماعی است، تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical considerations in the cultural attachment of national development plans and its role in regulatory agencies

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mohammadi 1
  • Ali bijani 2
  • Mohammad Akhbari 3
1 Student of Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Geography, Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Prof. of Political Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate geographical considerations in formulating cultural attachment to national development plans and to explain them to regulatory agencies.Therefore, the question of the research is: what effect do geographical conditions and considerations have on the representation and formulation of cultural attachment to national development plans in regulatory agencies?And to what extent it plays a role in the policy making and cultural attachment of regulatory agencies;And what are the security, partnership, authority, cohesion, and cultural challenges in the oversight organizations;These questions can lead to cultural differences in the cultural geographical areas of the country and regulatory agencies.The purpose of this study was to determine the purpose of the study using a descriptive-correlational method and to collect data from documentary and library sources as well as to provide a questionnaire to the statistical population including professors and students of geography, cultural management and political science.In the present study, we conclude that geographical considerations and components do not have or have no place in the attachment of national development plans or are among the priorities for cultural attachment.Also, the cultural components in the oversight organizations are described, then the challenges, effects, and results of cultural planning are discussed and finally the necessary suggestions are made.This study, along with a meta-analysis of national and international research, identifies the geographical dimensions and components that are the basis for attachments and the evaluation of social impacts

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • cultural attachment
  • cultural development
  • geographical considerations
قرآن کریم.
بابایی طلا تپه، محمدباقر (1384)، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی(ع)، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
باقری، علیرضا (1392)، «راه‌کارهای افزایش بهره‌وری در سازمان‌های نظارتی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال هشتم، شماره 27، صص: 149-183.
باقری، علیرضا (1394)، «بسط مفهومی برنامه‌ریزی توسعه فرهنگی و نقش آن در سازمان‌های اطلاعاتی»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال دهم، شماره 25، تابستان، صص: 109-144.
بازرگان هرندی، عباس، سرمد، زهره و حجازی، الهه. (1387 ) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه،
. باینگانی، بهمن و شکوهی، مرتضی (1388 )اولین همایش ملی ارزیابی تأثیر اجتماعی، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری، اداره پیوست اجتماعی وفرهنگی.
بدری‌فر، منصور (1388)، جغرافیای انسانی ایران، تهران: پیام نور.
بنیانیان، حسن (1387)، پیوست فرهنگی: کلید رفع مظلومیت از فرهنگ و احیاء تمدن اسلامی، پگاه حوزه، شماره 231.
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) (1386)، بیانات رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی (1386/ 9/ 17) تارنمای بیت رهبری.
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) (1386)، بیانات رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجوبان دانشگاه فردوسی مشهد (1386/ 2/ 5).
بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) (26/09/1381)، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.
بکر، هنک و ونکلی، فرنک (1388 )راهنمایی بین المللی برآورد پیامدهای اجتماعی، ترجمه‌هادی جلیلی. تهران: جامعه شناسان.
حداد عادل، غلامعلی (1372)، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران: سروش.
ذوالفقاری، حسین (1391)، «بررسی علل و پیامد ایجاد سازمان‌های متعدد نظارتی»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال هفتم، شماره 25، صص: 19-55.
صالح‌نیا، نرگس؛ جلال دهنوی و امین حق‌نژاد (1389)، «نقش فرهنگ در توسعة اقتصادی»، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم شماره 43 و 44 مرداد و شهریور 1389، صص: 67-68.
عسگری، شاداب (1390)، «نقش آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی‌های کلان سازمان‌های نظارتی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال ششم، شماره 19، تابستان90، صص: 165-196.
فرهنگی، علی‌اکبر (بی‌تا)، تکنولوژی و تکامل فرهنگی، چاپ اول، تهران.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کرنگ، مایک (1383)، جغرافیای فرهنگی، ترجمة مهدی قرخلو، تهران: سمت.
مصطفوی، سیدرضا و محسن ابراهیم‌پور (1387)، ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح‌ها و پروژه‌ها، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری.
ناظمی، مهدی (1384)، مهندسی فرهنگی کشور؛ تحلیلی بر دیدگاه‌های رهبر انقلاب اسلامی، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1384.
نائینی، علی‌محمد (1391)، اصول و مبانی جنگ نرم، تهران: ساقی.
نظام‌نامة پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور شماره ۳۸۰۷/۹۲/دش ۱۱/۴/۱۳۹۲
نگاهداری، بابک، داوود فیض، موسی عنبری (1386)، درآمدی بر برنامه‌ریزی توسعه فرهنگی، انتشارات امید مجد.
Bagozzi, R. P, & Youjae, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models, Journal of the Academy of Marketing Research Marketing Science, 16, 74-94
Sagnia, K.Burama(2004), Framework for Cultural Impact assessment, International Network for Cultural Diversity(INCD).
Vanclay, Frank (2000), Social Impact Assessment, Social Impact Assessment,Center for Rural Social Research, Charles Stuart University, Australia.
Center Success Using a Structural Equation Modeling Approach. Decision Sciences, 28(2), 309–334
Chau, P. Y. K. (1997). Reexamining a Model for Evaluating Information