طراحی مدل نوآوری خدمات و بررسی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک ملت استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی مدل نوآوری خدمات و بررسی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک ملت استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 14 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه)آشنا به موضوع در جهت تدوین مدل نوآوری خدمات استفاده شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بهره گرفته شده است. برای مشخص نمودن روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش دیمتل فازی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به منظور طراحی مدل نوآوری خدمات می‌توان از هفت مولفه اصلی تولید ایده، سازمان و مدیریت، ساختار سازمانی، فرایند توسعه خدمات جدید، منابع، هم‌افزایی بازار و استراتژی استفاده نمود. یافته‌های روش دیمتل نشان می‌دهد که مولفه سازمان و مدیریت تنها مولفه تأثیرگذار در بین مولفه‌های نوآوری خدمات بوده و سایر مولفه‌ها به عنوان مولفه‌های تأثیرپذیر محسوب می-شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a service innovation model and investigating the factors affecting service innovation in Mellat Bank of Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Behrouz Amini 1
  • Naser Faqhi Farhamand 2
  • Soleyman iranzadeh 3
1 PHD student of Management Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran behrouzamini64@gmail.com
2 Associate Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Professor of Management Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a service innovation model and investigate the factors affecting service innovation in Mellat Bank of East Azerbaijan province. The current research is developmental-applicative in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of the research method. The statistical population of this research is 14 experts (university professors) who are familiar with the subject in order to formulate the service innovation model. A questionnaire was used to collect data. Content validity was used to determine the validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were used to determine reliability. In order to analyze the data, the fuzzy Dimetal method was used. The research findings show that in order to design the service innovation model, seven main components of idea generation, organization and management, organizational structure, new service development process, resources, market synergy and strategy can be used. The findings of Dimtel's method show that the organization and management component is the only influential component among service innovation components and other components are considered as influential components

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service innovation
  • Bank Mellat
  • Dimtel Fuzzy method
اسماعیل نیری، رضا؛ نوروزی، مرتضی و جلالی، محمد(1397)، تبیین روابط بین بازارگرایی، شایستگی های دانشی و نوآوری (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
آهنگرسله بنی، نسیبه و دانایی، ابوالفضل(1397)، تاثیر نوآوری و خلاقیت بر قصد خرید الکترونیکی با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی : مشتریان بیمه ایران شعبه دماوند)، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره).
رهاوی، مهسا(۱۳۹۷)، ارزیابی تاثیر مشتری مداری، نوآوری بر عملکرد مالی بانک (مورد مطالعه:شعب بانک صادرات تهران)، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
کرمی، آرزو(1397)، تاثیر نوآوری خدمات بانکی بر قصد خدمت دوباره مشتریان بانکی، دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی، همدان.
Alam, I., & Perry, C. (2002). A customer-oriented new service development process. Journal of services Marketing, 16(6), 515-534.
Blazevic, V., & Lievens, A. (2004). Learning during the new financial service innovation process: antecedents and performance effects. Journal of business research, 57(4), 374-391.               
Carlborg, P., Kindström, D., & Kowalkowski, C. (2014). The evolution of service innovation research: a critical review and synthesis. The Service Industries Journal, 34(5), 373-398.
Chen, J. S., Tsou, H. T., & Ching, R. K. (2017). Co-production and its effects on service innovation. Industrial Marketing Management40(8), 1331-1346.
Coombs, R., & Miles, I. (2000). Innovation, measurement and services: the new problematique. In Innovation systems in the service economy (pp. 85-103). Springer, Boston, MA.
Degl'Innocenti, M., Grant, K., Šević, A., & Tzeremes, N. G. (2018). Financial stability, competitiveness and banks' innovation capacity: Evidence from the Global Financial Crisis. International Review of Financial Analysis, 59, 35-46.
Dotzel, T., Shankar, V., & Berry, L. L. (2013). Service innovativeness and firm value. Journal of Marketing Research, 50(2), 259-276.
Drejer, I. (2004). Identifying innovation in surveys of services: a Schumpeterian perspective. Research policy, 33(3), 551-562.
Droege, H., Hildebrand, D., & Forcada, M. A. H. (2009). Innovation in services: present findings, and future pathways. Journal of Service Management.
Evangelista, R. (2000). Sectoral patterns of technological change in services. Economics of innovation and new technology, 9(3), 183-222.
Flikkema, M., Jansen, P., & Van Der Sluis, L. (2007). Identifying neo-Schumpeterian innovation in service firms: A conceptual essay with a novel classification. Economics of Innovation and New Technology, 16(7), 541-558.
Gallouj, F. (2002). Innovation in the service economy: the new wealth of nations. Edward Elgar Publishing.
Gallouj, F., & Savona, M. (2009). Innovation in services: a review of the debate and a research agenda. Journal of evolutionary economics, 19(2), 149
Hipp, C., & Grupp, H. (2005). Innovation in the service sector: The demand for service-specific innovation measurement concepts and typologies. Research policy, 34(4), 517-535.
Hausman, A., & Johnston, W. J. (2014). The role of innovation in driving the economy: Lessons from the global financial crisis. Journal of Business Research, 67(1), 2720-2726.
Iqbal, M., Aziz, T., & Ibrahim, M. (2016), Customer Involvement in Service Innovation in Banking Sector of Pakistan. Industrial Engineering Letters, 6(3), 21-28.
Kern, S. (2010). Global financial centres after the crisis. Current Issues. Deutsche Bank Research.
Matsuo, M., Minami, C., & Matsuyama, T. (2018). Social influence on innovation resistance in internet banking services. Journal of Retailing and Consumer Services, 45, 42-51.
Menor, L. J., & Roth, A. V. (2007). New service development competence in retail banking: Construct development and measurement validation. Journal of operations management25(4), 825-846.
Miozzo, M., & Soete, L. (2001). Internationalization of services: a technological perspective. Technological Forecasting and Social Change, 67(2-3), 159-185.
Ordanini, A., & Parasuraman, A. (2011). Service innovation viewed through a service-dominant logic lens: a conceptual framework and empirical analysis. Journal of Service Research14(1), 3-23.
Ostrom, A. L., Bitner, M. J., Brown, S. W., Burkhard, K. A., Goul, M., Smith-Daniels, V., ... & Rabinovich, E. (2010). Moving forward and making a difference: research priorities for the science of service. Journal of service research, 13(1), 4-36.
Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. Research policy, 13(6), 343-373.
Skålén, P., Gummerus, J., Von Koskull, C., & Magnusson, P. R. (2015). Exploring value propositions and service innovation: a service-dominant logic study. Journal of the Academy of Marketing Science43(2), 137-158.
Tether, B. S. (2005). Do services innovate (differently)? Insights from the European innobarometer survey. Industry & Innovation, 12(2), 153-184.
Toivonen, M., & Tuominen, T. (2009). Emergence of innovations in services. The Service Industries Journal, 29(7), 887-902.
Tseng, M. L., Lin, Y. H., Lim, M. K., & Teehankee, B. L. (2015). Using a hybrid method to evaluate service innovation in the hotel industry. Applied Soft Computing28, 411-421.
Witell, L., Snyder, H., Gustafsson, A., Fombelle, P., & Kristensson, P. (2016). Defining service innovation: A review and synthesis. Journal of Business Research69(8), 2863-2872.