تدوین مدل مفهومی باز آفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب (2010-2020)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

باز آفرینی شهری سعی داشته با برنامه ریزی وتوسعه منطبق باشد.همیشه تحت تاثیر سیاستهای شهرسازی بوده. لذا، تاثیر پذیری آن از برنامه های نوظهور همگام با پیشرفت دانش، هوشمند سازی و نوآوری نشان دهنده تغییراتی در مفاهیم اولیه خود است. باز آفرینی نوآورانه استدلالی بر تعامل مدیریت، سیاستهای نوآوری و رشد هوشمند با تحولات جهانی میباشد. باز آفرینی شهری تمرکز خود را بر ساماندهی بافتهای فرسوده شهری قرار داده لذا، ،چنین سیاستی توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارد. از این حیث، این مطالعه با استناد به سیاستهای باز آفرینی و تمرکز بر مؤلفه ها بر ارتباط مفاهیم، چارچوب یکپارچه ای را برای باز آفرینی نو آورانه استخراج کرده .181 منبع علمی از طریق روش مرور سیستماتیک مورد مطالعه قرار گرفت که 35 مورد آن با استفاده از روش متا سنتز تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که باز آفرینی شهری نوآورانه با کمک 4 مؤلفه استخراج شده: همکنش اجتماعی-فرهنگی؛ مدیریت منابع مالی؛ دانش و آموزش محوری؛ مدیریت جامعه هوشمند چارچوب یکپارچه ای را مفهوم سازی کرده و نشان میدهد، یک راهبرد برتر از دانش برنامه ریزی و سیاست گذاری های پیشین شهری بوده،که از طریق اولویت های اقدام دستیابی به اهداف این راهبرد اجرایی شده، و با تمرکز قدرت اجرایی بر روند تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی و بر اساس مفاهیم نوآوری، تدوین برنامه ها و طرح های اجرایی هوشمند میتواند در راستای توسعه و بهبود جامعه نوآور، توسعه دیجیتال و دانش ، ،همگرایی نوآوری های هوشمند و فرصتهای برنامه ریزی خلاق تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of Conceptual Model of Innovative Urban Regeneration in Interaction with the Smart City by Using the Meta- synthesis Method (2010-2020)

نویسندگان [English]

  • sanaz naghshizadian 1
  • Mojtaba Rafieian 2
  • Zahra Sadat Saeedeh Zarabadi 3
  • hamid majedi 4
1 PhD Student in Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Urban Planning Department, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Urban Planning Department, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor of Urban Planning Department, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

urban regeneration has tried to adapt itself to development planning . Accordingly, it has always been affected by policies of urban planning. Consequently, the efficacy of emerging programs along with the knowledge advancement on urban regeneration, smartization and innovative are indicator of changes in its primary concepts. Therefore, innovative urban regeneration is an argument for interacting processes of decision-making, management, innovation policies and smart urban development in line with global developments. Since urban regeneration focuses more on organizing worn-out and abandoned urban tissue, thereby such a policy cannot meeting the needs of society in accordance with innovative standards and smart development. In this regard, this study, by virtue of urban regeneration policies and by concentrating on the components and indicators affecting the concepts relations, has elicited an integrated framework for innovative regeneration according to interaction with the smart city. Therefore, 181 scientific sources were studied through systematic review method, in which 35 of them were analyzed by using meta-synthesis method. Findings of the study demonstrated that innovative urban regeneration is elicited by contribution of 4 componentsconceptualizes an integrated framework and indicates that a superior strategy derived from the previous knowledge related to the urban planning and policy-making that implemented through the priorities of reaching the goals connected to this strategy, and by using the executive power focused on political and managerial decisions that is based on the concepts of innovation,compilation of smart plans can be realized in line with developing the innovative community, and opportunities of creative planning

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban innovation ecosystem
  • urban entrepreneurship ecosystem
  • innovative regeneration
  • smart urban regeneration
رفیعیان، م، محمدی آیدغمیش، ف. (1396). ارائه چارچوب مفهومی تعامل باز افرینی شهری و شهر کار آفرین در دستیابی به بازاریابی مکان. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری, 2(5)، 1–20.
Aboelnaga, S., Toth, T., & Neszmelyi, G. I. (2019). Land use management along urban development axis as one of urban regeneration principles. 944–953. https://doi.org/10.22616/ERDev2019.18.N382
Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., & O’Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. Small Business Economics, 49(1). https://doi.org/10.1007/s11187-017-9864-8
Allam, Z., & Newman, P. (2018). Economically Incentivising Smart Urban Regeneration. Case Study of Port Louis, Mauritius. Smart Cities, 1(1), 53–74. https://doi.org/10.3390/smartcities1010004
ANECHITEI, A.-A. (2018). Social Innovation through Urban Regeneration – A Local Model. Review of International Comparative Management, 19(3), 244–255. https://doi.org/10.24818/rmci.2018.3.244
Braczyk,H-J;Cooke,P;Heidenreich, M. (2014). Regional Innovation Systems. In UCL PRESS.
Campbell, R., Pound, P., Pope, C., Britten, N., Pill, R., Morgan, M., & Donovan, J. (2003). Evaluating meta-ethnography: A synthesis of qualitative research on lay experiences of diabetes and diabetes care. Social Science and Medicine, 56(4), 671–684. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00064-3
Carè, S., Trotta, A., Carè, R., & Rizzello, A. (2018). Crowdfunding for the development of smart cities. Business Horizons, 61(4), 501–509. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.12.001
Carter, C. A., Roberts, P., Roberts, P., Sykes, H., & Granger, R. (2018). Urban Regeneration Strategy and Partnership in Urban Regeneration. In H. sykes & R. G. Peter roberts (Ed.), sage Publications Ltd (pp. 44–67).
Casadevall, D., Foth, M., & Bilandzic, A. (2018). Skunkworks Finder: Unlocking the diversity advantage of urban innovation ecosystems. ACM International Conference Proceeding Series, 145–155. https://doi.org/10.1145/3292147.3292169
Chrastina, J. (2018). Meta-Synthesis of Qualitative Studies: Background,Methodology and Applications. NORDSCI Conference Proceedings Book 1 Volume 1, 1, 113–121. https://doi.org/10.32008/nordsci2018/b1/v1/13
Colantonio, A., & Dixon, T. (2011). Urban Regeneration: Delivering Social Sustainability. Urban Regeneration & Social Sustainability: Best Practice from European Cities, 54–79. https://doi.org/10.1002/9781444329445.ch4
Cunha, I. V. Da, & Selada, C. (2009). Creative urban regeneration: the case of innovation hubs. International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4), 371. https://doi.org/10.1504/ijird.2009.022728
De Medici, S., Riganti, P., & Viola, S. (2018). Circular economy and the role of universities in urban regeneration: The case of Ortigia, Syracuse. Sustainability (Switzerland), 10(11). https://doi.org/10.3390/su10114305
Dobson, S., & Jorgensen, A. (2015). Increasing the resilience and adaptive capacity of cities through entrepreneurial urbanism. International Journal of Globalisation and Small Business, 6(3–4), 149–162. https://doi.org/10.1504/IJGSB.2014.067508
Dogruyol, K., Aziz, Z., & Arayici, Y. (2018). Eye of sustainable planning: A conceptual heritage-led urban regeneration planning framework. Sustainability (Switzerland), 10(5), 1–22. https://doi.org/10.3390/su10051343
Fortunato, M. W. P., & Alter, T. (2015). Community entrepreneurship development: an introduction. Community Development, 46(5), 444–455. https://doi.org/10.1080/15575330.2015.1080742
Fuentes, M. Á. G., & Torre, C. De. (2017). toward smarter and more sustainable cities:the remourban model. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 4(3), 328–338.
García-Fuentes, M., Quijano, A., De Torre, C., García, R., Compere, P., Degard, C., & Tomé, I. (2017). European Cities Characterization as Basis towards the Replication of a Smart and Sustainable Urban Regeneration Model. Energy Procedia, 111(September 2016), 836–845. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.246
Gianoli, A., & Palazzolo Henkes, R. (2020). The Evolution and Adaptive Governance of the 22@ Innovation District in Barcelona. Urban Science, 4(2), 16. https://doi.org/10.3390/urbansci4020016
Hashim, H. N. M. (2010). Facilitating Malaysia towards innovative society: Arguing the case for open access policy. Proceedings - 6th IEEE International Conference on e-Science Workshops, e-ScienceW 2010, 148–153. https://doi.org/10.1109/eScienceW.2010.33 Hsiao, S. C., & Hsiao, L. (2014). Critical success factors in cultural innovative society construction. Revista de Cercetare Si Interventie Sociala, 46, 53–64.
Huston, S., Rahimzad, R., & Parsa, A. (2015). “Smart” sustainable urban regeneration: Institutions, quality and financial innovation. Cities, 48, 66–75. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.05.005
Kaltenborn, B. P., Linnell, J. D. C., Baggethun, E. G., Lindhjem, H., Thomassen, J., & Chan, K. M. (2017). Ecosystem Services and Cultural Values as Building Blocks for ‘The Good life’. A Case Study in the Community of Røst, Lofoten Islands, Norway. Ecological Economics, 140, 166–176. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.05.003
knuuttila Johannes Jussi. (2018). Exploring the potential of cultural ecosystem services in social impact assessment of Finnish mining projects. stockholm university.
Kudryavtseva, S. S., Shinkevich, A. I., Sirazetdinov, R. M., Volov, V. T., Yusupova, G. F., Torkunova, J. V., Khairullina, E. R., Klimova, N. V., & Litvin, I. Y. (2015). A design of innovative development in the industrial types of economic activity. International Review of Management and Marketing, 5(4), 265–270.
Mack, E., & Mayer, H. (2016). The evolutionary dynamics of entrepreneurial ecosystems. Urban Studies, 53(10), 2118–2133. https://doi.org/10.1177/0042098015586547
Markatou, M., & Alexandrou, E. (2015). Urban System of Innovation: Main Agents and Main Factors of Success. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 240–250. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.355
McKeever, E., Jack, S., & Anderson, A. (2015). Embedded entrepreneurship in the creative re-construction of place. Journal of Business Venturing, 30(1), 50–65. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.002
Morisson, A., & Bevilacqua, C. (2019). Balancing gentrification in the knowledge economy: the case of Chattanooga’s innovation district. Urban Research and Practice, 12(4), 472–492. https://doi.org/10.1080/17535069.2018.1472799
Muñoz-Erickson, T. A., Miller, C. A., & Miller, T. R. (2017). How cities think: Knowledge co-production for urban sustainability and resilience. Forests, 8(6), 1–17. https://doi.org/10.3390/f8060203
Muñoz, P., & Cohen, B. (2016). The making of the urban entrepreneur. California Management Review, 59(1), 71–91. https://doi.org/10.1177/0008125616683953
owoade,  abbas. (2016). Entrepreneurial ecosystem development: learning from successes abbas owoade. univrtsity of stockholm.
Pires, A. P. F., Amaral, A. G., Padgurschi, M. C. G., Joly, C. A., & Scarano, F. R. (2018). Biodiversity research still falls short of creating links with ecosystem services and human well-being in a global hotspot. Ecosystem Services, 34(March), 68–73. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.10.001
Plieninger.t Dijks.s;oteros-Rozas.e;Bieling.c. (2013). assessing,mapping and quantifing cultural ecosystem services at community level. Land Use Policy, 33(2013), 118–129.
Putra, Z. D. W., & van der Knaap, W. G. M. (2018). Urban innovation system and the role of an open web-based platform: The case of Amsterdam smart city. Journal of Regional and City Planning, 29(3), 234–249. https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.3.4
roberts, p ; sykes,  h. (2000). urban reganaration:A HANDBOOK (1st ed.). The British Urban Regeneration Association.
Roja, A. (2015). Technology Entrepreneurial Ecosystems and Entrepreneurship in the West Region of Romania. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series, 25(1), 40–59. https://doi.org/10.1515/sues-2015-0004
Rosenberg, N. (2009). Studies on Science and the Innovation Process: Selected Works of Nathan Rosenberg. https://doi.org/10.1142/7306
Roundy, P. T. (2017). Social entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems Complementary or disjoint phenomena? International Journal of Social Economics, 44(9), 1252–1267. https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2016-0045
Sader, N. Al, Kleinhans, R., & Ham, M. Van. (2019). Entrepreneurial citizenship in urban regeneration in the Netherlands. Citizenship Studies, 23(5), 442–459. https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1621266
Sahin, M., Nijkamp, P., & Stough, R. (2011). Impact of urban conditions on firm performance of migrant entrepreneurs: A comparative Dutch-US study. Annals of Regional Science, 46(3), 661–689. https://doi.org/10.1007/s00168-009-0351-2
sandelowski, M., Barroso, J, . (2007). Handbook for SYNTHESIZING QUALITATIVE RESERACH.
Sarma, S., & Sunny, S. A. (2017). Civic entrepreneurial ecosystems: Smart city emergence in Kansas City. Business Horizons, 60(6), 843–853. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.07.010
Schaffers, H., Komninos, N., & Pallot, M. (2012). Smart Cities as Innovation Ecosystems Sustained by the Future Internet. In white paper on smart cities as innovation ecosystem (Issue April). http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/White paper Fireball su Smart City.pdf
Spena, T. R., Trequa, M., & Bifulco, F. (2016). Knowledge Practices for an Emerging Innovation Ecosystem. International Journal of Innovation and Technology Management, 13(5), 1–21. https://doi.org/10.1142/S0219877016400137
Sussan, F., & Acs, Z. J. (2017). The digital entrepreneurial ecosystem. Small Business Economics, 49(1), 55–73. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9867-5
Taylor, L., & Hochuli, D. F. (2015). Creating better cities: how biodiversity and ecosystem functioning enhance urban residents’ wellbeing. Urban Ecosystems, 18(3), 747–762. https://doi.org/10.1007/s11252-014-0427-3
Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204–211. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03380.x
Zimmer, L. V. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x