اعتبارسنجی الگوی اثربخش مدل تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانک‌داری (مورد مطالعه بانک صنعت و معدن)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه اعتبارسنجی الگوی اثربخش مدل تاب‌آوری سازمانی در صنعت با رویکرد کمی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک صنعت‌ومعدن شهر تهران بوده و با روش تحلیل توان کوهن 140 نفر در این مطالعه شرکت کرده‌اند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و افراد در دسترس استفاده گردید. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شده است. برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SMART-PLS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد استراتژی تاب‌آوری بانکی و ساختار و خط‌مشی نظام بانکی قدرت نفوذ بالایی داشته و متغیرهای زیربنایی الگو هستند. متغیرهای تاب‌آوری مالی، و ظرفیت تطابق‌پذیری و انعطاف‌پذیری منابع انسانی نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می‌شوند. متغیرهای سیستم اطلاعات و ارتباطات، مدیریت زنجیره‌تامین و نظارت و ارزیابی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. براساس دستاوردهای این مطالعه مشخص شد مدیران بانک صنعت‌ومعدن برای دستیابی به اهداف ثبات و موفقیت در صنعت بانکداری باید با افزایش انعطاف‌پذیری و ظرفیت تطابق‌پذیری نیروی انسانی تاب‌آوری منابع انسانی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the effective model of organizational resilience model in the banking industry (Case study of Bank of Industry and Mines)

نویسندگان [English]

  • afshin fallahi 1
  • sirous tadbiri 2
  • Maryam Majidi 2
  • Alireza Afsharnejad 3
1 PhD student, Department of Public Administration, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to validate the effective model of organizational accountability model in the banking industry with a quantitative approach. The statistical population of this study includes managers and experts of the branches of Bank Sanat and Mining in Tehran and 140 people participated in this study using Cohen's power analysis method. Cluster sampling method and available individuals were used for sampling. Semi-structured interview and Likert scale questionnaire were used to collect data. Structural equation modeling and SMART-PLS software were used to validate and present the final model. Findings showed that the banking resilience strategy and the structure and policy of the banking system have high influence and the underlying variables are the model. The variables of financial resilience, and the resilience capacity and resilience of human resources are also highly dependent but have little influence, so they are considered dependent variables. The variables of information and communication system, supply chain management and monitoring and evaluation of penetration power and degree of dependence have the same, so they are related variables. Based on the achievements of this study, it was found that the managers of the Bank of Industry and Mines to increase the resilience and resilience of human resources to increase the resilience of human resources by achieving the goals of stability and success in the banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Resilience
  • Banking Industry
  • Human Resource Management
  • Strategic Approach
امانی،‌ جواد؛ عباس‌زاده، میرمحمد. (1391)، مقدمه‌ای بر مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، انتشارت دانشگاه ارومیه.
ایزدیار، هاجر؛ عسکری، فروغ. (1399)، تاثیر تا‌ب‌آوری بر عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری، دوره 5، شماره 18، ص 1-11.
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول. (1398)، کمترین مربعات جزئی، انتشارات نگاه دانش.
جهانگرد، اسفندیار؛ سهرابی، حسین؛ کرامت، مهدی. (1397)، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه. اقتصاد و تجارت نوین، دوره 3، شماره 11، ص 101-125.
حسینی، ابوالحسن؛ بازیار، فاطمه. (1398). تاب‌آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 28، شماره 91، ص 9-30.
خواجه پور، محمد، فارسیجانی، حسن. (1398)، ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانک‌داری. مجله مطالعات راهبردی، شماره 10، ص 61-81.
داوری، علی؛ و رضازاده،‌ آرش. (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی.
صادقی، جلال، طالبی، محمد، عالم‌تبریز، اکبر، کاتوزیان، محمدرضا. (1398)، تحلیل تاب‌آوری اقتصادی بانک‌داری ایران در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره 19، شماره 73، ص 183-215.
محمدی، حامد؛ رحیمی، فریبرز؛ ملک، غلام؛ خوراکچی، علی. (1397)، پیامدهای روانشناختی و غیر روان‌شناختی تاب‌آوری سازمانی، پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، دوره 4، شماره 13، ص 63-78.
مدنی، صهیب، ادیب، مهدی. (1397)، اثر تاب‌آوری اقتصاد کلان بر تاب‌آوری سیستم بانکی، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
Andersson, T., Cäker, M., Tengblad, S., & Wickelgren, M. (2019). Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures. Scandinavian Journal of Management, 35(1), 36-45.
Arumsari, f., wiranatakusuma, d. b., & ahmad, a. u. f. (2018). building the index of resilience for islamic banking in indonesia: a preliminary research. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 1(1), 77-108.
Bui, C., Scheule, H., & Wu, E. (2017). The value of bank capital buffers in maintaining financial system resilience. Journal of Financial Stability, 33, 23-40.
Burnard, K., Bhamra, R., & Tsinopoulos, C. (2018). Building organizational resilience: Four configurations. IEEE transactions on engineering management, 65(3), 351-362.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-33.
Cohen, J. E. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Cooke, F. L., Cooper, B., Bartram, T., Wang, J., & Mei, H. (2019). Mapping the relationships between high-performance work systems, employee resilience and engagement: A study of the banking industry in China. The International Journal of Human Resource Management, 30(8), 1239-1260.
Cooper, B., Wang, J., Bartram, T., & Cooke, F. L. (2019). Well‐being‐oriented human resource management practices and employee performance in the Chinese banking sector: The role of social climate and resilience. Human Resource Management, 58(1), 85-97.
Ferguson, P., & Wollersheim, L. (2020). 11 The World Bank’s resilience discourse. Rethinking Multilateralism in Foreign Aid: Beyond the Neoliberal Hegemony, 122.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.
Herbane, B. (2019). Rethinking organizational resilience and strategic renewal in SMEs. Entrepreneurship & Regional Development, 31(5-6), 476-495.
Juez, C., Thalmann, M., Schleiss, A. J., & Franca, M. J. (2018). Morphological resilience to flow fluctuations of fine sediment deposits in bank lateral cavities. Advances in Water Resources, 115, 44-59.
Kiss, R., Deák, B., Török, P., Tóthmérész, B., & Valkó, O. (2018). Grassland seed bank and community resilience in a changing climate. Restoration Ecology, 26, S141-S150.
Levine, R., Lin, C., & Xie, W. (2018). Corporate resilience to banking crises: the roles of trust and trade credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53(4), 1441-1477.
Liu, Y. (2018). Organizational culture, employee resilience and performance in the international banking industry (Doctoral dissertation, Birkbeck, University of London).
Salter, A. W., & Tarko, V. (2019). Governing the banking system: an assessment of resilience based on Elinor Ostrom's design principles. Journal of Institutional Economics, 15(3), 505-519.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting (Vol. 1, pp. 739-742).
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.