رابطه نوگرایی و نوسازی در عوامل جغرافیایی-فرهنگی بامدیریت سبک زندگی ساکنان شهرستان بیجار استان کردستان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از تاثیرهای نوسازی و نوگرایی، دگرگونی در تولید و بازتولید سبک زندگی است. جوانان در هر جامعه ای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی هستند و بخشی از جامعه به شمار می آیند که استعداد گسست فرهنگی و عدم بازآفرینی شیوه های سنتی زندگی را از خود نشان می دهند.از این رو، تحقیق حاضر با هدف تاثیر نوگرایی و نوسازی بر سبک زندگی والدین و فرزندان در استان کردستان به انجام رسیده است. در این پژوهش از نظریه های لرنر، مک کله لند، اسمیت و اینکلس، شارما و ترنر استفاده شده است. روش تحقیق علی-مقایسه ای است. جامعه آماری شامل والدین و فرزندان بیجاری است،(فرزندانی که با والدین خود زندگی می کنند) که البته والدین در بازه سنی 40 تا 60 سال و فرزندان در بازه سنی 15 تا 30 سال مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای انتخاب نمونه‌های مورد مطالعه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. تعداد نمونه ها معادل ۷۶۸ نفر برآورد گردید.از پرسشنامه محقق ساخته داده ها گردآوری شد. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار spss و آزمون تجزیه واریانس دو طرفه داده ها آزمون شد. نتایج نشان داد، ابعاد همدلی، میل و نیاز به پیشرفت، رسانه های جمعی، جهت گیری تساوی گرایانه، استقلال طلبانه، و علمی بر مدیریت سبک زندگی والدین و فرزندان در استان کردستان تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between modernization in geographical-cultural factors with managing the lifestyle of the residents of Bijar city, Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • soraya Ghazi 1
  • Mostafa azkia 2
  • sasan vadiea 1
1 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the effects of modernization is the transformation in the production and reproduction of lifestyle. Young people in any society are pioneers in welcoming cultural changes and are a part of the society that show the talent of cultural break and non-recreation of traditional ways of life. The lifestyle of parents and children in Kurdistan province has been fulfilled. The theories of Lerner, McClelland, Smith and Inkels, Sharma and Turner have been used in this research. The research method is causal-comparative. The statistical population includes unemployed parents and children, (children who live with their parents), of course, parents in the age range of 40 to 60 years and children in the age range of 15 to 30 years have been studied. A multi-stage cluster random sampling method was used to select the studied samples. The number of samples was estimated to be equal to 768 people. The data was collected from the questionnaire made by the researcher. Validity and reliability of the measurement tool were confirmed. The data was tested using spss software and two-way analysis of variance. The results showed that the dimensions of empathy, desire and need for progress, mass media, egalitarian, independence-seeking, and scientific orientation have had an impact on the lifestyle management of parents and children in Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • modernity
  • modernization
  • renovation
  • Bijar
آزاد ارمکی، تقی و چاوشیان، حسین، (1381). بدن به مثابه رسانه هویت، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 4.صفحات  ۵۷-۷۵.
آزاد ارمکی، تقی (1383) «رابطة بین نسلی در خانوادة ایرانی»، مجموعـه مقـالات مسـائل اجتمـاعی ایـران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، تهران، نشر آگه.
آزاد ارمکی، تقی (1389). جامعه‌شناسی ایران: جامعه‌شناسی مناسبات بین نسلی، تهران، نشر علم.
اباذری، یوسف (1378)، جامعه شناسی بدن و پاره ای مناقشات، پژوهش زنان، دوره 6، شماره 4، صفحات  127- 160.
احمدنیا، شیرین. (1385)، جامعه شناسی بدن و بدن زنان، فصل زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، شماره 5، صفحات  132 – 143.
اخلاصی، ابراهیم(۱۳۸۶)، بررسی نظری مبانی جامعه بدنی و لوازم آن با تاکید بر جامعه ایران، مجله تربیت، سال هفتم، شماره ۳، صفحات ۲۵-۴۵.
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا(1386). جامعه شناسی توسعه ، با تجدید نظر، اصلاحات و اضافات کلی، چاپ ششم،
افشارکهن، ج(1383). بازخوانی جامعه شناسی سنت گرایی و تجدید طلبی در ایران بین دو انقلاب، تهران، انتشارات آوای نور.
اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگی در جامعة پیشرفتة صنعتی،مترجم(مریم وتر)، تهران، کویر.
بنوعزیزی، علی(1374). جایگاه سنت و تجدد، ترجمه محمد عابدی اردکانی، ماهنامه فرهنگ و توسعه، شماره 18.
بشیریه، حسین (1378) ،جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، تهران، موسسه نشر علوم نوین
تاجیک، محمدرضا (1381). «جامعة ایرانی و شکاف میان نسل‌ها»، نشریة راهبرد، ش 26، زمستان.
چاوشیان تبریزی، حسن. (1381)، سبک زندگی و هویت اجتماعی، مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره ی اخیر مدرنیته، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
دیوب، اس، س(1377). نوسازی وتوسعه، ترجمه ی سید احمد موثقی، تهران، انتشارات برنامه و بودجه.
ذکایی، محمد سعید. (۱۳۸۶)، جامعه شناسی جوانان، تهران، نشر آگه.
رحیمی، محمد (1390). «شکاف نسلی در رویکردهای جامعه‌شناختی»، وبسـایت علـوم اجتمـاعی ایـران.
روزی بیدگلی، زهرا(1382). نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی، پژوهش زنان، دوره 1، سال 3، شماره 7، صفحات  177-198.
شمس نجف آبادی، فاطمه(1376). مدرنیته، حوزه و دانشگاه پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه هند، (چاپ نشده).
سو، الوین(1388). تغییرات اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قربانعلی پور، سحر (1392)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن در ایران طی سه دهه اخیر(مطالعه موردی: اضافه وزن و چاقی در شهر کرج)، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 4.
قاسمی، و، وحیدا،ف؛ربانی، ر؛ ذاکری، ز(1389). شناخت طبقه اجتماعی برنگرش نسبت به جریان نوگرایی، جامعه شناسی کاربردی، شماره پیاپی (37)، شماره 1، صفحات  43-68.
فرهمند، مهناز؛ خرم پور، یاسین؛ پارساییان، زهره؛ ماندگاری، فرزانه(1393). تاثیر مولفه هاینوگرایی در حمایت خویشاوندی خانواده های شهر شیراز، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 3، صفحات  149-177.
گیدنز، آنتونی (1385) پیامدهای مدرنیته. مترجم( محسن ثلاثی)، تهران : نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن (1387)، جامعه شناسی، با تجدید نظر کامل و به روز شده، مترجم(حسن چاوشیان)، تهران، نشر نی.
معیدفر، سعید (1383). «شکاف نسلی یا گسست فرهنگی»، نامة علوم اجتماعی، ش 24.
موسوی، مرضیه سادات؛ علمدار، فاطمه سادات(1388). بررسی رابطه نوگرایی و دینداری(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق ا، 6، 19 تهران)، زن و مطالعات خانواده، سال 1، شماره 4، صفحات  159-188.
مهدی زاده، شراره( 1381)، تهران و نوگرایی، رساله دکتری در رشته جامعه شناسی، دانشگاه تهران
میرزایی، خلیل(1388). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، جلد اول، تهران، جامعه شناسان.
وبستر ، فرانک.(1384). "نظریه های جامعه اطلاعاتی".مترجم(مهدی داوودی)،تهران،انتشارات وزارت امور خارجه.
وینر، مایرون(۱۳۵۴). نوسازی در جامعه، ترجمه مقدم مراغه، تهران، وانکلین.
Anderson, c . c Nicklas , S. and Crawford(1994).Global Understanding:A framework for teaching and learning .Ased.Alexandria, VA.
Berger, Peter L. and Berger, Brigitte (1967) Sociology: a biographical approach, UK. Penguin Books.
Giddens, Anthony (1990) the consequences of modernity, London, Polity Press.
Inkeles. Alex. (1976).Become modern. Individualchang in six developing contries. Massachusetts; Harvard univercity press Cambridge.
Smith, A .P.(1976).Towards a Global culture. In M Featherstone (ed), Global Culture: Nationalism,Globalization and Modernity.Sage:Lindon.
Shilling, Chirs,(1979). Body and Social Theory, London: Sage Publication.
Sharma U(2001), “Men are real women are made up Beauty Therapy and the Construction Of feminist”, The Editorial Board of Sochologycal Review, London Journal of Sociology, vol 78, No 5 .
Turner, Bryan. (1992) Religion and Social Theory. London. Sage.
Turner, Bryan S.(1996)The Body and Society(Exploration in Social Theory). London: Sage Publications.
Turner, Bryan S.(1995) Aging and Identity:Some Reflections on Somatization of the Self Pp.245K-260. In M.Featherstone and A.Wemick(Eds.), Images of Aging : Cultural Representions of Later Life.London:Routedg.
Webster,Andrew(1995).Introduction to the Sociology of Development, London,Macmilan.