بررسی تطبیقی توسعه یافتگی در دو کشور ایران و سنگاپور با تاکید بر نظام آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جمعیت شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جمعیت‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از ارکان های بسیار مهم که نقش مهمی در توسعه دارد، آموزش است. آموزش باعث می شود افراد در آنچه از آنان انتظار می رود مهارت و توانایی لازم را کسب کنند. به این منظور آموزش در برخی کشورها جایگاه و موقعیت ویژه تری یافته است و درکنار آموزش رسمی خود، آموزش غیررسمی را با تعبیر آموزش و پرورش سایه ای تدبیر نموده اند. در این مطالعه سعی شده این نشانگرهای آموزشی در دو کشور ایران و سنگاپور مورد بررسی و تطبیق قرار بگیرد. روش تحقیق پژوهش کیفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود اهداف مشابه، سیاست و استراتژی های متفاوتی در آن ها حاکم است. اما با این وجود این دولت ها به آموزش نگاه ویژه ای مبذول دارند. با این حال دستاوردهای آن در کشور سنگاپور نسبت به ایران بیشتر و بهتر بوده است. بر اساس نتایج تحقیقات حاصله از این پژهش، نظام آموزش و پرورش ایران می بایستی بر توسعه مهارت و توانایی بکارگیری دانش متمرکز باشد، و بدون اطمینان از پشتوانه‌ی علمی قوانین دست به تصویب آن در جامعه نزند. هم چنین با توجه به اینکه آموزش و پرورش به لحاظ اقتصادی کاملا وابسته به دولت می باشد؛ لذا بودجه ی بیشتری به آن اختصاص داده شود؛ چرا که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، اعتبار و اطمینان را برای تربیت نسل آینده فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of development in the two countries of Iran and Singapore with an emphasis on the education system

نویسندگان [English]

  • farideh Oladghobad 1
  • ali Pezhhan 2
  • Majid Kashani 3
1 PhD Student, Department of Demography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Demography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important pillars that plays an important role in development is education. Education makes people acquire the necessary skills and abilities in what is expected of them. For this purpose, education in some countries has found a more special position and along with their formal education, they have devised informal education with the interpretation of shadow education. In this study, these educational indicators have been tried to be investigated and adapted in the two countries of Iran and Singapore. The research method is qualitative research. The findings of the research show that despite the similar goals, different policies and strategies prevail in them. However, these governments have a special view on education. However, its achievements in Singapore have been more and better than in Iran. Based on the research results of this survey, Iran's education system should focus on the development of skills and the ability to apply knowledge, and not approve the laws in the society without ensuring the scientific support. Also, considering that education is completely dependent on the government economically; Therefore, more budget should be allocated to it; Because investing in education provides credibility and confidence for the education of the next generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education System
  • Development
  • Iran
  • Singapore
آرانی، محمد رضا(۱۳۷۰)، ماهیت موضوع و هدف های آموزش و پرورش تطبیقی، مجله ی مدرس علوم انسانی
آرانی محمد رضا(۱۳۹۵)، کتاب درس کاوی، ایده ای تازه برای پژوهش در فرایند آموزش و یادگیری
ابراهیمی مقدم، ندا­، محمد خوش چهره(۱۳۹۶)، بررسی تطبیقی آموزش پرورش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
اردشیر نشان، زهرا، علی جوینی(۱۳۹۵)،دبررسی ویژگی های آموزش و پرورش کار آمد
بنی اسدی، حسین(۱۳۸۴)،آشنایی با طرح ارزشیابی توصیفی
بیژن، اسدالله(۱۳۵۰)، اسیر تمدن و تربیت در ایران باستان، مجله ی ابن سینا
جهان پور، محمدی(۱۳۹۷)، کارکرد های آموزش و پرورش، مجله مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی
خسروشاهی، حبیب صبوری(۱۳۸۹)، آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن و چالش ها و راهبرد های موجه با آن
رعنایی، مجید­(1392). استخراج ۱۴۷ شاخص ارزشیابی آموزش و پرورش + اعلام شاخص‌های دانش‌آموزی و مالی. خبرگزاری تسنیم ، ش 170597 ، 29 مهرماه.
سیف، علی اکبر­(۱۳۸۵)، اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزش
شاهنده، بهزاد(۱۳۹۶)، تاملی در خصوص پویایی اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی)
شربتیان، محمد حسن(1394)، درآمدی بر روش تحقیق مقایسه کیفی در مطالعات جامعه شناختی. انسان شناسی و فرهنگ
کشاورز زاده، علی، فرمهینی فراهانی، محسن(1395)، طراحی و اعتباریابی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور: یک مطالعه موردی. پژوهش های کیفی در برنامه درسی, 1(2), 107-144.
صافی، احمد(۱۳۹۵)، کتاب سازمان و قوانین آموزش و پرورش ، ویراست ۳
صافی، احمد(۱۳۸۲)، تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش ایران و چشم انداز آینده، فصلنامه نوآوری های آموزشی سال ۱۳۸۲
صافی، احمد(۱۳۸۱)، دوره ها و رشته های تحصیلی در ایران و ضوابط تحصیل در آن
ضمیری، محمد علی(۱۳۷۳)، تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران، فصلنامه راهگشا
عبدالهی، شیرزاد(1395)، نسبت دانش آموز به معلم در ایران 22 به یک است. پایگاه خبری تحلیلی صدای معلم، چهارشنبه, 29 دی.
هردودت(بی تا)، تواریخ؛ ترجمه ی ع. وحید مازندرانی، فرهنگستان ادب و هنر ایران بی تا
Adam, E., & Nir, M. (2006). The equity consequences of school based management. International Journal of Educational Management, 20(2), 16-26.
Adam, E., & Nir, M. (2010). School based management and its effect on teacher commitment. Internet Journal of Leadership in Education, 5(4), 56-72.
Bashar, M.I. & Khan, H. 2007. E-Learning in Singapore: A Brief Assessment,Available at:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601611
Global Economy, (2013a).  Azerbaijan: Student teacher ratio, primary school, Available at: http://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/Student_teacher_ratio_primary_school/
Global Economy, (2013b).  Azerbaijan: Public spending on education, percent of GDP, Available at: http://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/Education_spending/
Global Economy, (2014).  Azerbaijan: Preprimary school enrollment, percent of all eligible children, Available at: http://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/Preprimary_school_enrollment/
Knoema, (2011). Behrain - Primary Education - Drop-out rate for primary education, Available at: https://knoema.com/atlas/Bahrain/topics/Education/Primary-Education/Drop-out-rate-for-primary-education
Knoema, (2015). Bahrain Literacy - Adult (15+) literacy rate, Available at: https://knoema.com/atlas/Bahrain/topics/Education/Literacy/Adult-literacy-rate Bahrain - Literacy - Adult (15+) literacy rate
Ministry of Education, (2014) . Education for All 2015 National Review Report: Pakistan, Islamabad: Ministry of Education, Trainings and Standards in Higher Education , Academy of Educational Planning and Management. 
OECD, ( 2018). Education at a Glance 2017:  Russian Federation, gpseducation.oecd.org/Content/EAGCountryNotes/RUS.pdf
Statista , 2016. Government expenditure on education in Singapore from 2009 to 2016 (in billion Singapore dollars) , Available at: https://www.statista.com/statistics/624666/government-expenditure-on-education-in-singapore/
 Teng,A. 2016. Singapore students top global achievement test in mathematics and science, Straits Times,  Nov 29,
Ting, T. C. 2007.  Policy Developments in Pre-School Education in Singapore: A Focus on the Key Reforms of Kindergarten Education, International Journal of Child Care and Education Policy, 1(1): 35–43
Tucker,M. S. 2012. The Phoenix: Vocational Education and Training In Singapore International Comparative Study of Leading Vocational Education Systems, Advance CTE: State Leaders Connecting Learning to Work, , Available at :https://careertech.org/resource/the-phoenix-vet-in-singapore
NCEE, 2018. Singapore: Teacher and Principal Quality, National Center on Education and the Economy, Available at : http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview-2/singapore-teacher-and-principal-quality/. 
UNESCO Institute of Statistics, 2016. BROWSE BY COUNTRY : Singapore, Available at : http://uis.unesco.org/country/SG
UNESCO Institute of Statistics, 2018. BROWSE BY COUNTRY : Singapore, Available at : http://uis.unesco.org/country/SG