طراحی و ارائه مدل مفهومی بازاریابی چریکی(پارتیزانی) بر تسهیل جذب گردشگر با رویکرد منافع اقتصادی با استفاده از مدل ISM

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه آمار، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بازاریابی سنتی بسیار پر‌هزینه است اما همواره در دنیای کسب و کار و تجارت روش‌های جدید تعریف می‌شود که نقص‌های روش سنتی را برطرف می‌کنند یا می‌توانند در محیطی تعریف شوند که بهره‌وری بیشتری داشته باشند. همین عامل باعث به وجود آمدن بازاریابی چریکی(پارتیزانی) شد. هدف این پژوهش طراحی و ارائه مدل مفهومی بازاریابی چریکی(پارتیزانی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نتیجه کاربردی می‌باشد. این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و پس از بررسی حدود 250 پژوهش مرتبط به روش فراترکیب، شامل 7 مقوله اصلی می‌باشد که به تأیید خبرگان نیز رسیده و با استفاده از رویکرد کمی (مدل سازی ساختاری تفسیری) مدل مفهومی عوامل بازاریابی چریکی(پارتیزانی) استخراج شده و در چهار سطح قرار گرفته است. این روش در گروه روش‌های تجزیه و تحلیل سیستم می‌باشد که به برسی تعاملات میان عناصر سیستم می‌پردازد. با مشخص شدن هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس دسترسی نهایی، مدل نهایی ساختاری تفسیری ترسیم گردید. از آنجایی که این روش مبتنی بر نظرات خبرگان می‌باشد، از نظرات 15 متخصص و اساتید دانشگاه استفاده شده و همچنین در ماتریس قدرت (نفوذ)، وابستگی مقوله‌ها ابزار تکنولوژی، سلاح‌های تبلیغاتی، تسهیل جذب مشتری (گردشگر)، منافع اقتصادی در ناحیه پیوندی قرار گرفته‌اند. که این بدین معنا است که هر گونه تغییری روی این متغیر‌ها می‌تواند موجب تغییر دیگر متغیر‌ها شود. همچنین مقوله ابزار انسانی، ابزار فرهنگی، ابزار رابطه‌ای در ناحیه نفوذ (مستقل) قرار گرفته که نیازمند توجه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and presenting a conceptual model of guerilla marketing on facilitating the attraction of tourists with the approach of economic benefits using the ISM model

نویسندگان [English]

  • Aziz Arfaei 1
  • seyed reza hasani 2
  • Farshid Namamian 3
  • Afshin Ghanizadeh 4
1 Doctoral student of Business Administration, Department of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor, Department of Statistics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Traditional marketing is very expensive, but new methods are always defined in the world of business and trade that solve the defects of the traditional method or can be defined in an environment that is more productive. . This factor caused the emergence of guerilla marketing. The purpose of this research is to design and present a conceptual model of guerrilla marketing. The current research is exploratory in terms of purpose and practical in terms of results. This research, using the structural-interpretive modeling method and after reviewing about 250 researches related to metasynthesis method, includes 7 main categories which have been approved by the experts and using the quantitative approach (interpretive structural modeling) conceptual model Guerrilla marketing factors have been extracted and placed in four levels. This method is in the group of system analysis methods that examines interactions between system elements. By defining each of the factors and also considering the final accessibility matrix, the final interpretive structural model was drawn. Since this method is based on the opinions of experts, the opinions of 15 experts and university professors were used, as well as in the matrix of power (influence), dependence of categories, technology tools, advertising weapons, facilitation of attracting customers (tourists), Economic interests are placed in the linked area. This means that any change on these variables can cause other variables to change. Also, the categories of human tools, cultural tools, and relational tools are placed in the (independent) area of influence, which needs more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guerilla marketing
  • tourist attraction
  • economic benefits
  • tourism industry
  • interpretive structural modeling
ایمانی، عباس، بیژنی، علی، تاجفر، رضا­(1401)، نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم‌انداز 1404. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 12(2)، 313-329
آذر،عادل،خسروانی،فرزانه،جلالی،رضا(1392)، تحقیق در عملیات نرم(رویکرد ساختار دهی مسئله)،چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
بیانی، مهدی(1397)، ارائه مدلی برای شناسایی و اولویّت بندی عوامل موثر بر بازاریابی چریکی با رویکرد نرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
تقی گنجی، سارا (1394)، بررسی رابطه بین بازاریابی چریکی و جذب مشتریان صنعت خودرو شهر تهران، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.
حاج صفی، امیر(1396)، بررسی مؤلفه­های بازاریابی چریکی درصنعت بیمه و تاثیر آن بر استراتژی جذب مشتریان (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان در استان تهران)،دومی کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ایران-تهران
حبیبی، آرش(1394)، تصمیم گیری چند معیاره، مدل ساختاری-تفسیری، پایگاه علمی پژوهش پارس مدیر
حمزه، فرهاد، معیتی، جواد، مرتضایی، شیدا­(1396)، بررسی و تجزیه و تحلیل طراحی و بازطراحی مبلمان شهری در راستای زیباسازی شهری در ابعاد مختلف با تأکید بر توسعه گردشگری و پویایی اقتصادی در آستارا. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 8(1)، 129-152.
زارعی، عظیم، شرفی، وحید، زنگیان، سمیه(1394)، بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیتهای کارکردی برند و قابلیت اعتبار، پژوهشنامۀ بیمه، شمارة 4 ، شمارة مسلسل 120 ،ص85 تا 10
طیبی، امیر. (1401). تاثیر بعد محسوس- مصنوع فضای شهری جمعی باز بر تصویر ذهنی گردشگران از آن فضا: یک مطالعه کیفی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 12(3)، 763-783.
قافله باشی، سارا­(1387)، بازاریابی پارتیزانی، راه تجارت بنگاه های کوچک و متوسط. ماهنامه کار وجامعه، شماره 101 ، ص108-113
قربانی، یونس(1396)، بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی چریکی بر عملکرد نوآورانه در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شعب بیمه ایران در شهر ایلام)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام، دانشکده مدیریت و حسابداری
کافی، مهدی و رحیم نیا، فریبرز­(139۷)، بازاریابی چریکی سبز به عنوان مزیتی رقابتی. اولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی
کرباسان، مهدی جوانمردی، محمد، خبوشانی، اعظم، زنجیر چی، محمود(1390)، طراحی یک رویکرد تلفیقی از الگوی ساختاری تفسیری ISM،TOPSIS فازی انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان چابک، مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیلات ، دور دوم ، شماره 1 ،134تا107
گلشنی، علی و منهاج، امیرمحمد(1394)بررسی ابعاد بازاریابی چریکی در معرفی یک محصول جدید،دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
مراد سلطان، مهسا و مهرمنش، حسن(1396)، بررسی تأثیر بازاریابی چریکی بر وفاداری مشتریان به برند(مطالعه موردی: صنعت موبایل و دیجیتال)،کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
منتصری، ایران و ابراهیمی، ابوالقاسم(1395)، بررسی ابعاد بازاریابی چریکی بر توسعه صنعت گردشگری، چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران،تهران
میرعمادی، علیرضا؛ فرهنگ، شهره بانو؛ و تصمیم قطعی، مهدیه­(201۷)، بررسی سازو کارهای بازاریابی چریکی و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان به برند در صنعت بیمه. کنفرانس اروپایی مدیریت- به روز
میروسی، مجید­(1387)، بازاریابی چریکی در هزاره سوم، - فصلنامه علمی تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا ع،  شماره 5 ،ص1-5
نجفی شجاع، محمد رضا(1397)، بررسی تأثیر تاکتیک‌های بازاریابی چریکی بر تحریک‌پذیری مصرف کنندگان (مورد مطالعه: بیمه دانا در شهر ایلام)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی باختر ایلام، دانشکده مدیریت و حسابداری
Ay،C. Aytekin، P.، & Nardali، S،(2010). Guerilla marketing communication tools and ethical problems in Guerilla advertising. American Journal of Economics and Business Administration، 2(3)، 286-280. Doi 10.##
Baltes، G. Leibing، I (2008)» Guerrilla marketing for information service» New Library World، Vol.109، No.2/1، PP.55-46.##
Dinh، T. D.، & Mai، K. N. (2016). Guerrilla marketing’s effects on Gen Y’s word-of-mouth intention–a mediation of credibility. Asia pacific Journal of marketing and Logistics، 28(1)، 4-22.##
Gökerik، Mehmet، Gürbüz، Ahmet(2018) Surprise me with your adsThe impacts of guerrilla marketing in social media on brand image، Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics، https://doi.org/10.1108/APJML-10-2017-0257.##
Gupta، H.، & Singh، S. (2112). Sustainable practices through green guerrilla marketing–an innovative approach. Journal on Innovation and Sustainability. RISUS ISSN 2123-9161، 9(2)، 61-29.##
Hatch، C. (2005). When should you try guerilla marketing. Bank marketing. vol 37، No 2، pp 35-37.##
Jitesh Thakkar، S.G. Deshmukh، A.D. Gupta and Ravi Shankar، (2007). “Development of a balanced scorecard An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP)”، International Journal of Productivity.##
Kudryavtseva، Alena (2012). Guerilla Marketing: New Concept in Practice. (Bachelor’s Thesis Sport Master Case.##
Levinson، Jay Conrad. W.mclaughlin، Michel. (2005). Guerilla marketing for consultants: break through tactics forwining profitable clients. John Wiley & Sons. Inc. Hoboken. New Jersey.##
Levinson، J.C. (1998). Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big Profits from Your Small Business.##
Powrani، K.، & Kennedy، F. B. (2018). The effects of guerrilla marketing on Generation Y consumer's purchase intention.Asian Journal of Econom-ics، Business and Accounting، 7(1)، 1–12. https://doi.org/10.9734/AJEBA/2018/39068.##
Soti، A.، Shanker، R.، & Kaushal O. P. (2010). “Modeling the Enablers of Six Sigma Using Interpreting Structural Modeling”. Journal of Modeling in Management، 5(2)، 124-141.##
Tam  DD،  KhuongMN.  (2015)The  effects  of guerrilla  marketing  on  generation  Y's purchase intention--A study in Ho Chi Minh City،  Vietnam. International  Journal  of Trade، Economics and Finance.;6(4): 191-198