تحلیل نقش ژئوتوریسم در توسعه اقتصادی جوامع میزبان و محلی

نوع مقاله : مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی گردشگری- دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

صنعت گردشگری، نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی نواحی مختلف دارد و می تواند تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در مقصد ایجاد کند و از طریق توزیع درآمد، اشتغال زایی و کاهش فقر، باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی شود و رفاه و سلامت عمومی را ایجاد کند. این صنعت، تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد و مسائل اقتصادی شهرها، نواحی و کشورها از قبیل: اشتغال، منابع انسانی، درآمد سرانه، تجارت بین المللی، تراز پرداخت ها و ... دارد. ژئوتوریسم (زمین گردشگری) به عنوان یکی از زیر مجموعه های صنعت گردشگری، در سال های اخیر، بخش مهمی از فعالیت های گردشگری را در دنیا به خود اختصاص داده است. ژئوتوریسم، شاخة جدیدی از گردشگری مسئولانه است که با هدف حفاظت از میراث زمین و همچنین ارتقای سطح زندگی جوامع میزبان و بومی، حفظ ارزش ‌های فرهنگی و توسعة اقتصادی، بر استفاده از جاذبه ‌های زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی تأکید می کند. در این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیلی بوده است سعی بر این داشتیم که به تحلیل نقش ژئوتوریسم در توسعه اقتصادی جوامع بومی بپردازیم و این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که ژئوتوریسم چه نقشی در توسعه اقتصادی جامعه میزبان بومی دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role geotourism of in the economic development of host and local communities

نویسنده [English]

  • Manouchehr Jahanian
Member of the faculty of tourism planning department - University of Science and Culture
چکیده [English]

The tourism industry has a significant role in the economic development of different regions and can bring about important cultural and social changes in the destination and through social distribution of income, job creation and poverty reduction, cause social development and prosperity and create public welfare and health. Slowly This industry has significant effects on the economy and economic issues of cities, regions and countries such as: employment, human resources, per capita income, international trade, balance of payments, etc. Geotourism (tourism land) as a subset of the tourism industry, in recent years, has been an important part of tourism activities in the world. Geotourism is a new branch of responsible tourism that emphasizes the use of geological and geomorphological attractions with the aim of preserving the land heritage as well as improving the living standards of host and indigenous communities, preserving cultural values and economic development. In this research, which is based on library and analytical studies, we tried to analyze the role of geotourism in the economic development of indigenous communities. And this research seeks to answer the question of what role does geotourism play in the economic development of the indigenous host community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Geotourism
  • Economic Development
بهاری، جعفر، فراهانی، بنفشه(1392)، نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی وپایدار کشور، مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان.
پاپلی یزدی، محمدحسین، مهدی، سقایی(1390)، گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، چاپ ششم، تهران، سمت.
پاپلی یزدی، حسین، سقایی، مهدی(1386)، گردشگری( ماهیت و مفاهیم)، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
میسون، پیتر(1387)، توریسم  (اثرات، برنامه ریزی و مدیریت)، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، چاپ اول، انتشارات ترمه.
ارمغان، سیمین(1386)، توریسم و نقش آن در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر.
کاظمی، مهدی(1387)، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان، شماره پیاپی 12، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
جلالی عنصرودی، طاهره(1388)، بررسی و پهنه بندی اقلیم توریستی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و اقلیم شناسی، استاد راهنما بهروز ساری صراف، دانشگاه تبریز، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی.
رمضان زاده لسبوئی، مهدی، حیدری، زهرا، گلین شریف دینی، جواد(1389)، امنیت و توسعه فعالیت های گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: سواحل شهر رامسر)، مجموعه چکیده مقاله های همایش ملی امنیت در شهرهای ساحلی، فرماندهی انتظامی استان هرمزگان- دفتر تحقیقات کاربردی.
کارگر، بهمن(1386)، توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران (از مفهوم تا راه کار)، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
گی، چاک وای(1386)، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
رضوانی، علی اصغر(1382)، جغرافیا و صنعت توریسم، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
طیبی، سید کمیل، بابکی، روح اله، جباری، امیر(1386)، بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه اقتصاد)، سال هفتم، شماره بیست و ششم، دانشگاه مازندران. 
ابهری، بهروز(1384)، نقش صنعت توریسم بر متغیرهای کلان اقتصادی، مجموعه مقالات همایش ظرفیت های اقتصادی ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری ایران در بستر جهانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
پوراحمد، احمد، حسینی، علی، اروجی، حسن، علیزاده، محمد(1392)، الویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره سوم، صص 1- 17.
کاظمی، مصطفی، پور، سمیرا، سعادت یار، فهیمه سادات، بیطرف، فاطمه(1391)، تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، صص 19- 34.
سقایی مهدی، علیزاده، سیددانا(1392)، امکان سنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه، فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 13، شماره 41، صص1- 20.
دخیلی کهنمویی، جواد(1383)، بررسی راهکارهای توسعه صنعت توریسم در آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
اولادی قادیکلایی، جعفر (1388)، مقدمه ای بر طبیعت گردی،تألیف دیوید ای فنل، چاپ دوم، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران.
حیدری چیانه­، رحیم(1383)، ارزیابی صنعت توریسم در ایران، پایان نامة دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
موحد، علی(1381)، بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری؛ مطالعه ی موردی: شهر اصفهان،رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری به راهنمایی حسین شکوهی،دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس.
محلاتی، صلاح الدین (1380)، درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
نصیری هنده خاله، اسماعیل، هادوی، فرامرز، زمانی، مهدی­(1395)، شناسایی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی استان زنجان، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال چهارم، شماره سوم(پیاپی 15)، صص 75- 94. 
رفیعی دارانی، هادی، براتی، جواد­(1393)، نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره بیست و پنجم، صص 109- 134. 
فنی، زهره، برغمدی، مجتبی، اسکندر پور، مجید، سلیمانی، منصور­(1391)، سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 7، شماره 20، صص 31- 48.
حجازی، اسدالله و همکاران (1390)، «تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در روستای گنبرف با استفاده از مدل راهبری SWOT»، کنفرانس سلامت، تبریز.
قنبری، ابوالفضل، حجازی، میر اسدالله، قنبری، محمد(1391)، ارزیابی توانمندی زمین گردشگری مکان های ژئومورفولوژیکی موجود در روستای کندوان، فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا، دوره 32، شماره 141، صص 109- 119.
قنبری، ابوالفضل، روستایی، شهرام، قنبری، محمد(1391)، ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر به روش پرالونگ، فصلنامه علمی پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال4، شماره 4، صص 33- 49.
روستایی، شهرام، قنبری، محمد، پور ابراهیم، حبیب (1391)، ارزیابی تطبیقی توانمندی های ژئوتوریستی آبشارهای منطقه مرند و ورزقان به روش ارزش علمی و ارزش افزوده، فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده، سال3، شماره 4، صص 51- 60.
Boley, B.B. (2009), “Geotourism in the crowed of the continent: Developing and testing the Geotourism Study Instrument (GSI)”, Thesis of Master, The university of Montana.