طراحی مدل بازاریابی اجتماعی صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد هادیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، هادیشهر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی،آستارا، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل بازاریابی اجتماعی صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل می‌باشد. این مطالعه در دو بخش کیفی و کمی توسط روش‌های دلفی فازی و دیمتل انجام شد. در بخش کیفی، توسط مطالعه ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با 13 نفر از خبرگان مؤلفه‌های اولیه شناسایی شدند. سپس توسط روش دلفی فازی، در نهایت 113 مؤلفه فرعی در قالب 8 مؤلفه اصلی به عنوان مؤلفه‌های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه انتخاب شدند. در بخش کمی، پرسشنامه مقایسات زوجی بر مبنای مؤلفه‌های شناسایی شده طراحی گردید و در اختیار نمونه آماری که خبرگان بخش کیفی هستند قرار داده شد. براساس یافته‌های بخش کیفی، مؤلفه‌های اصلی عبارتند از: 1) ایجاد ارزش و ایده‌های نو 2) گسترش دانش و بینش بیمه‌ای 3) تدبیر در زندگی و تغییر نگرش در خصوص خدمات بیمه 4) ایجاد حس نیاز به بیمه در مردم 5) فرهنگ جامعه 6) مشتری مداری 7) توجه به جامعه 8) آینده‌نگری. با توجه به نتایج بخش کمی، فرهنگ بیمه، مشتری مداری و توجه به جامعه، مؤلفه‌های تأثیرگذار در بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه به شمار می‌آیند. این مؤلفه‌ها بر ایجاد ارزش و ایده‌های نو، گسترش دانش و بینش بیمه‌ای، تدبیر در زندگی و تغییر نگرش در خصوص خدمات بیمه، ایجاد حس نیاز به بیمه در مردم و آینده‌نگری مؤثر هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه در درجه اول به مشتریان و جامعه توجه شود تا بتوان فرهنگ بیمه و ایجاد حس نیاز به بیمه را در میان مردم ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Social Marketing Model for The Insurance Industry Using a Combined Fuzzy Delphi and Dematel Approach

نویسندگان [English]

  • Somayeh Pourhasan 1
  • Hakimeh Niki Esfahlan 2
  • Musa Rezvani Chaman Zamin 3
  • Musa Rezvani Chaman Zamin 4
1 PhD Student, Department of Business Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, , Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management Islamic Azad University, Hadishahr, Branch ,Hadishahr,, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz,, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Astara Branch, Astara,, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to design the social marketing model of the insurance industry by using the fuzzy Delphi and Dimtel approach. This study was carried out in two qualitative and quantitative parts by fuzzy Delphi and DIMTEL methods. In the qualitative part, the primary components were identified by studying the research literature and conducting interviews with 13 experts. Then, by the fuzzy Delphi method, finally 113 sub-components in the form of 8 main components were selected as social marketing components in the insurance industry. In the quantitative section, a pairwise comparison questionnaire was designed based on the identified components and was provided to the statistical sample who are experts in the qualitative section. Based on the findings of the qualitative section, the main components are: 1) creating value and new ideas 2) expanding insurance knowledge and insight 3) resourcefulness in life and changing attitudes regarding insurance services 4) creating a sense of need for Insurance in people 5) society culture 6) customer orientation 7) attention to the society 8) foresight. According to the results of the quantitative section, insurance culture, customer orientation and attention to the society are the most influential components in social marketing in the insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social marketing
  • Insurance industry
  • Customer orientation
  • Foresight
  • Primary
اسماعیل­پور، رضا، قاسم­نژاد، میثم .(1397). توسعه الگوی بازاریابی اجتماعی برای شرکت­های بیمه، مدیریت بازرگانی، 10(1)، 48-31.
ﺧﺎﻧﻠﺮی، اﻣﻴﺮ، دﻋﺎﻳﻲاﺳﻜﻮﻳﻲ، ﻣﻬﺸﺎداﻟﺴﺎدات .(1394). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در ﺷﺮﻛﺖ­ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، 7(2)، 426-407.
جداری سفیدگری،ایوب، فخیمی آذر،سیروس ،فاریابی ،محمد،علوی متین،یعقوب،(1401)،ارائه الگوی بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط با نوآوری بازاریابی، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) ،12(3)،553-540
خورشیدی، غلامحسین، مقدمی، صابر .(1382). تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی، پژوهشنامه بازرگانی، فصلنامه شماره 73.
رعنایی، وحید، دادی­پور، سکینه، داوودی، حسین، پیله­ور، زهرا .(1399). اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه بازاریابی اجتماعی در ترویج رفتارهای تغذیه‌ای سالم: یک مطالعه مروری نظام‌مند، مجله آموزش و سلامت جامعه، 7(2)، 143-136.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه .(1399). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه.چاپ 36
شیرازی، حسین .(1398). بهره­گیری از رهیافت بازاریابی اجتماعی در سیاستگذاری عمومی. مجله سیاست، شماره 52، 1043-1061.
ططری، احسان، احسانی، محمد، کوزه چیان، هاشم، نوروزی سید حسینی، رسول، (1398)، طراحی مدل الزامات پیاده‌سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش‌های تفریحی کشور با استفاده از نظریة داده‌بنیاد، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 11، شماره 53، 58-33.
ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻧﻈﺮی، ﻣﺤﺴﻦ .(1396). ﺑﺮرﺳﻲ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی­های رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، 9(3)، 660-641.
فرشیدپور،علیرضا،عیوضی حشمت،علی اصغر،ثانوی فرد،رسول، شرفی،وحید،(1400) تاثیر بازاریابی رابطه‌ای بر توسعه پایدار فضای مشارکت اقتصادی در میان مشتریان بانک‌های تجاری شهر اراک،فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) ،11 (4)، 552-537
هوشمندی­نیا، شهرزاد، زمانی، محسن .(1395). بازاریابی اجتماعی، تهران: انتشارات شکیب، چاپ اول.
لویمی، مهدی، پاسبان، محمد، فخیمی آذ، سیروس، بهلولی، نادر­(1401)، تحلیل داده های گمرکی و طراحی مدل ارزیابی ریسک با تاکید بر اثر اقلیم گرم و مرطوب در گمرکات استان خوزستان،12(2)،661-644
Adcock, D., Halborg, A. & Ross, C. (2001). Marketing Principles and Practice, 4th Edition.
Andreasen A. (2017), Marketing social marketing in the social change marketplace. J PP&M. 2002;21(1):3–13.
Anderson, A. (1995). Marketing social change: Changing behavior to promote health, Social Development, and the Environment, San Francisco: Jossey-Bass.
Antric, T., McKie, D. & Toledano, M. (2019). Soul searching: Public relations, reputation and social marketing in an age of interdisciplinarity, Public Relations Review, 45(5).
Blair-Stevens, T., Cork, S., (2008). Who wants to eat in a toilet? A social marketing approach to breast-feeding in public places and at work. J. Fam. Health Care 18, 167–170.
Burchell, K. Rettie, R, Patel, K, (2013). Marketing social norms: social marketing and the “social norm approach. J. Consum. Behav. 12 (1), 1–9.
Chandy, K. T., Balakrishman, T. R., Kantawalla, J. M., Mohan, K., Sen, N. P., Gupta, S. S., et al. (1965). Proposals for family planning promotion: A marketing plan. Studies in Family Planning, 1(6), 7–12.
Cheng, H., Kotler, P., & Lee, N. (2011). Social marketing for public health: Global trends and success stories. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning.
Cheng, C.H. & Lin, Y. (2002). Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European Journal of Operational Research, 142, 147.
Cheung, M.L., Pires, G., Rosenberger, P., Leung, W. & Ting, H. (2020). Investigating the role of social media marketing on value co-creation and engagement: An empirical study in China and Hong Kong, Australasian Marketing Journal (AMJ).
Dann, S. (2010) “Redefining Social Marketing with Contemporary Commercial Marketing Definitions”, Journal of Business Research, 63: 147-153.
Dibb, S., & Carrigan, M. (2013). Social marketing transformed: Kotler, Polonsky and Hastings reflect on social marketing in a period of social change. European Journal of Marketing, 47(9), 1376–1398.
Donovan, R. J., & Henley, N. (2003). Social marketing: Principles and practice. Melbourne, Australia: IP communications.
Duffy, S., van Esch, P. & Yousef, M. (2020). Increasing parental leave uptake: A systems social marketing approach, Australasian Marketing Journal.
Dwivedi, Y.K., Ismagilova, E., Hughes, L. et al, (2020). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions, International Journal of Information Management.
Englund, T.R., Zhou, M., Duffey, K. & Kraak, V. (2020). A Qualitative Study to Understand Stakeholders’ Views About the Fruits & Veggies (FNV) Social Marketing Campaign to Promote Fruit and Vegetable Consumption in the United States, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
French, J., & Gordon, R. (2015). Strategic social marketing. London, UK: SAGE Publications.
Green, P. E., & Srinivasan, V. (1990). Conjoint analysis in marketing: New developments with implications for research and practice. Journal of Marketing, 54(4), 3–19.
Guadagni, P. M., & Little, J. D. C. (1983). A logit model of brand choice calibrated on scanner data. Marketing Science, 2(3), 203–238.
Howard, J. A., & Sheth, J. N. (1969). The theory of buyer behavior. New York: Wiley.
Kemper, J.A, Ballantine, P.W. (2017). Socio-technical transitions and institutional change: addressing obesity through macro-social marketing. J. Macromarket. 37 (4), 381–392
Kohli, A.K. & Haenlein, M. (2020). Factors affecting the study of important marketing issues: Implications and recommendations, International Journal of Research in Marketing.
Kotler, P. & Armstrong, G. (2020). Principles of Marketing, 17th Edition.
Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2016). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Kotler, P., & Zaltman, G. (1971). Social marketing: An approach to planned social change. Journal of Marketing, 3–12
Lee NR, & Kotler P.(2016). Social Marketing: Changing Behaviors for Good. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Lee, N., & Kotler, P. (2011). Social marketing: influencing behaviors for good (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Lefebvre, R.C., (2013). Social Marketing and Social change: Strategies and Tools for Improving Health, Well-Being, and The Environment. John Wiley and Sons, San Francisco.
McKenzie-Mohr, D., Schultz, P.W, (2014). Choosing effective behavior change tools. Soc. Mar. Q.20 (1), 35–46.
Morgan, W. (2017). Social marketing definition. 7 November Retrieved 28 March, 2018 fromhttps:// isma. memberclicks.net/index. php? option=com_content&view=article&id=84: social-marketing-definition & catid= 28: front-page#. XIhiCCgzaUk.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41–50.
Rust, R. T., Lemon, K. N., & Zeithaml, V. A. (2004). Return on marketing: Using customer equity to focus marketing strategy. Journal of Marketing, 68(1), 109–127.
Schuster, L., Kubacki, K, Rundle-Thiele, S., (2016). Community-based social marketing: effects on social norms. J. Social Market. 6 (2), 193–210.
Smith, B. (2012). American politics and social marketing: A candid conversation with Philip Kotler and Bill Novelli. Social Marketing Quarterly, 18(1), 3–8
Srivastava, R. K., Shervani, T. A., & Fahey, L. (1998). Market-based assets and shareholder value: A framework for analysis. Journal of Marketing, 62(1), 2–18.
Strauss, A. & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: an overview, in Denzin, N. and Lincoln, Y. (Eds), Handbook of Qualitative research, N.P: Sage publications.
Tkaczynski, A., Rundle-Thiele, S. & Truong, D. (2020). Influencing tourists' pro-environmental behaviours: A social marketing application, Tourism Management Perspectives, 36.
Truong, V.D., Saunders, S.G., Dong, X.D, (2019). Systems social marketing: a critical appraisal. J. Social Market. 9 (2), 180–20.
Tuli, K. R., Kohli, A. K., & Bharadwaj, S. G. (2007). Rethinking customer solutions: From product bundles to relational processes. Journal of Marketing, 71(3), 1–17.
Van Esch, P, (2017). Social Marketing: A Rough Guide. Marketing Science Press, Philadelphia.
Van Esch, P., Tsartsidze, D., Van Esch, L.J., (2014). Mass media social marketing campaigns: a practitioner’s perspective. Int. J. Market. Stud. 6 (5), 40–51.
Xia Y, Deshpande & S, Bonates T. (2016), Effectiveness of Social Marketing Interventions to Promote Physical Activity among Adults: A Systematic Review, J Phys Act Health.; 13(11):1263- 1274.