اعتبارسنجی مدل تصویرسازی برند مکان‌های تاریخی (مورد مطالعه : اماکن باستانی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج. ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران

3 استادیار آمار، گروه ریاضی و آمار، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

تغییر شکل بناهای تاریخی از طریق بازسازی و توجه به زیبایی‌شناختی و در نهایت برندسازی آنها از جمله استراتژی‌های بازآفرینی برای پتانسیل درآمدزایی، اَشکال شهری پایدار و ایجاد تصویر مثبت از منطقه غرب کشور است. استان کرمانشاه با داشتن تنوع فرهنگی، آثار غنی تاریخی- باستانی، گویش‌ها و اقوام متعدد، اماکن گردشگری، آثار هنری محلی و صنایع دستی، زمینه برند شدن و تصویر سازی اماکن تاریخی را به‌نحو مطلوب دارد. هدف از این پژوهش، اعتبارسنجی مدل تصویرسازی برند مکان‌های تاریخی در اماکن باستانی منطقه غرب کشور می باشد. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگران بازدیدکننده از شهر کرمانشاه می باشد که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 150 نفر می باشد. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است و با تعداد 56 سوال نهایی شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ، 971/. تعیین شد که پایایی را در حد عالی نشان می‌دهد. روش توزیع پرسشنامه مراجعه مستقیم به اماکن تاریخی و توزیع به‌صورت تصادفی بین گردشگران بود. با توجه به مراجعه حضوری 147 پرسشنامه تکمیل شده، عودت داده شد. برای تجزیه‌وتحلیل نتایج پرسشنامه‌ها از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد شرایط علّی بر مقوله و پدیده محوری؛ شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر به همراه مقوله محوری بر راهبردها و در نهایت راهبردها بر پیامدها تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of historical places brand visualization model (case study: ancient places of Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • eqbal yavari 1
  • reza Shafei 2
  • A'del Fatemi 3
1 Ph.D. Student in Business Management, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Associate Professor of Business Management Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor in Statistics, Department of Applied Statistics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to validate the brand image model of historical places in the ancient places of the western region of the country. The current research is descriptive-analytical. The statistical population of this research is the tourists visiting the city of Kermanshah, whose statistical sample is 150 people based on Morgan's table. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. For the validity of the questionnaire, content validity was used and it was finalized with the number of 56 questions. Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the questionnaire. The results of Cronbach's alpha test, 971/. It was determined that it shows excellent reliability. The method of distribution of the questionnaire was direct reference to historical places and random distribution among tourists. According to the in-person referral, 147 completed questionnaires were returned. To analyze the results of the questionnaires, the structural equation model was used in Lisrel software. The results show that causal conditions are central to categories and phenomena; Background conditions, intervening conditions along with the central category affect the strategies and finally the strategies affect the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image of place
  • illustration of place
  • image of historical place
  • ancient places
تقوایی، مسعود و صفرآبادی، اعظم (1390). نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگر ی شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره 4، صص 52-35.
پاشازاده، مهدی؛ نظم­فر، حسین؛ عزت­پناه، بختیار (1397). نقش اماکن تاریخی- فرهنگی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی)، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای). دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، صص 331-319.
پوررمضان، سودابه؛ هاشمی­زهی، سودابه؛ جوان، فرهاد؛ نعیم­آبادی، نازنین (1396). نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای زهک)، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای). دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، صص 312-299.
حیدری چیانه، رحیم. صنوبر، ناصر. سعدلونیا، حسین.(1394). تحلیلی بر نقش تصویر برند بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز. نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 22 پاییز 94 صص79 -94
شاطریان، محسن. حیدری سورشجانی، رسول. ورفی نژاد، ژیلا. (1398). مدلسازی تأثیرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی و شهر خلاق در شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی، پژوهشی دانشگاه گلستان، سال نهم، شماره مسلسل سی و سوم، پاییز 1398 ، صفحات: 54 -51
فاطمی، عادل.(1394). برازش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل. تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول (1394) ص50-54
مرادی، علی. کرانی، کیومرث. (1399). بررسی  رابطه بین آگاهی تاریخی و هویت ملی شهروندان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)، نشریه جامعه شناسی تاریخی، دورة 13، شمـارة 1 ، بهار و تابستان 1، صص 297-298.
نوری، غلامرضا. فتوحی، صمد. تقی زاده، زهرا.(1391). اولویت بندی قطب های گردشگری استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونه ی گردشگری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی تاپسیس، جغرافیا و پایداری محیط، شماره 4، صص 78-75 
حجتی، نگین؛ ذبیحی، حسین و سعیده زرآبادی، زهر السادات (1401)، واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن، دوره 12، شماره 49، 51-36.
عظیمی آملی، جلال و جمع دار، اکبر (1395)، بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری باتاکید بر الگوی حکمروایی خوب (نمونه موردی: محله ده ونک، منطقه 3 تهران)، دوره 6، شماره 25، 99-85.
Alisa, F. & Z. Ridho. (2020), “Sustainable Cultural Tourism Development: A Strategic For Revenue Generation In Local Communities”. Journal Of Economic And Tropical Life Science (Jetls), Vol. 4 No. 2,Pp 47-56.
Bagiouk‚S‚M. Sofianou‚E.(2020),“Historic Buildings And Urban Area Revitalisation Through Placemaking: A Case Study”, International Journal Of Novel Research In Civil Structural And Earth Sciences, Vol. 7, Issue 1, Pp 17-30
Beltramo.R‚ Peira.G‚ &  Bonad.A (2021) “Creating A Tourism Destination Through Local Heritage: The Stakeholders’ Priorities In The Canavese Area (Northwest Italy) Land, 10, 260.Pp1-5   Https://Doi.Org/10.3390/Land10030260 (27)
Černikovaitė.M. Karazijienė.Z.(2020). “ City Brand Image Formation By Urban Heritage. Initiatives Management, Vol. 25, 2020, Special Issue, Pp. 29-31.
Chongbut, T. (2020). “Cultural Tourism Management For Sustainable Tourism In Krabi Province” Thailand.  Http://Ithesis-Ir.Su.Ac.Th/Dspace/, Accessed On: 18.03.2021
Dinnie, K., Melewar, T.C., Seidenfuss, K. U., & Musa, G. (2010), “Nation Branding And Integrated Marketing Communications: An Asean Perspective”, International Marketing Review, Vol. 27(4), Pp. 388-403.
Duxbury, N., Cullen, C., & Pascual, J. (2012). “Cities, Culture And Sustainable Development. Cities, Cultural Policy And Governance”, (February), 73–86.   Doi.Org/10.4135/9781446254523.N5
Fuller, A. (2018). “Cultural And Heritage Tourism”. Ed-Tech Press, U.K., P.15
Giachino, C.، Pattanaro, G.; Bertoldi, B.; Bollani, L.; Bonadonna, A.(2021) “ Nature-Based Solutions And Their Potential To Attract The Young Generations”. Land Use Policy 2021, 101, 105176.
Gravari-B., M., Cominelli , F.,Condevaux, A., Jacquot, S., Conti, A. (2018). Land 2021, 10, 260. Https://Doi.Org/10.3390/Land10030260
Hanna, S., & Rowley, J. (2007). An Analysis Of Terminology Use In Place Branding. Place Branding And Public Diplomacy, 4, 61 –75
Lestari.B., Rifiani P.I., Ellyn W.E. (2020) “The Identification Of Historical Tourism Potential In The Re-Branding Of Kajoetangan Village, Advances In Economics, Business And Management Research, Volume 183 .PP.77-79
Lichro,M. Patterson,M. O’malle‚L. And O’leary‚L.(2018) “. Place Branding And Place Narratives. Handbook On Place Branding And Marketing.160-164.
Mori, K., & Yamashita, T. (2015).“Methodological Framework Of Sustainability Assessment In City Sustainability Index (Csi): A Concept Of Constraint And Maximisation Indicators”. Habitat International, 45(P1), 10–14. Https://Doi.Org/10.1016/J.Habitatint.2014.06.013
Pham.H.T.T., Pham.N.T, Sinh.T.T.T‚(2021) “ Local Marketing In Tourism Development: Case Stydy In Phu Tho Pronvince ”, Vietnam Journal Of Contemporary Issues In Business And Government .Vol. 27, No. 06, 2021     Https://Cibg.Org.Au/Doi: 10.47750/Cibg.2021.27.06.03517
Ponomarev.E‚ Pokka.E,And Anna Yudakova.A‚ (2021) “Effectiveness Of The Cluster Approach For Sustainable Development Of Small Historical Towns And Settlements Of The Republic Of Tatarst ” E3s Web Of Conferences 274, 10019 (2021)Pp1-4 Https://Doi.Org/10.1051/E3sconf/202127410019.  25
Popova،D،D. (2021) “Cultural Tourism Management – The Dynamic Cultural Heritage In A Business Perspective  Varna Free University Chernorizets Hrabar”  23
Rezaei.M.M, Saadati.A.M , Sehat.H.(2020). “Effects Of Tourism-Led Urban Regeneration On The Historical Part Of Tehran, Iran. Wit Transactions On Ecology And The Environment, Vol 249, © 2020 Wit Press Doi:10.2495/SC200211
Šćitaroci, B., Mrđa, A. (2019). “ Cultural Urban Heritage: Development, Learning And Landscape Strategies. Springer; 1st Ed. 2019 Edition.
Unwto. “ International Tourism Highlights. 2019 Edition. Available Online: (Accessed On 2 November 2020). Doi/Pdf/10.18111/97892 84421152
Urošević.N, Grubišić.D (2020), “Economics Of Uniqueness In Croatian Historic Towns: Looking For New Urban Models, Management, Vol. 25, Special Issue, Pp. 143-157 Https://Doi.Org/10.30924/Mjcmi.25.S.11  (7)
Valérie. P‚ Louisa. A Stemmler.R‚(2020)“Where Tourists And Locals Meet? The Empowerment Of Local Culture Through The Integration Of The Tourist (Cultural Organizations In Anjos, Lisbon) .PP 2-5(15
Warnaby, G., & Medway, D. (2013).“What About The ‘Place’ In Place Marketing? Marketing Theory. 13(3) 345–363. Doi:10.1177/1470593113492992.