رویکرد ژئوکالچری و تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با آلمان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی . دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

دیپلماسی فرهنگی در گستره روابط بین‌الملل، در جهت توسعه روابط و ارتباطات در بین کشورها جایگاه ویژه-ای یافته و سبب همسویی میان دولت‌ها و ملّت‌ها گردیده است. در این راستا، مهم‌ترین بسترهای همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و آلمان که سبب گسترش مناسبات دو کشور شده است این است که هر دو کشور در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی فرهنگی را سرلوحه روابط خود قرار داده‌اند. در واقع، دیپلماسی فرهنگی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﻧﺮم در پشتیبانی سیاست خارجی کشورها که هنر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را برعهده دارد، در فراهم آوردن بستر‌های همکاری‌های مشترک، فهم و معرفی فرهنگ‌ها و تبادل ارزش‌های فرهنگی و تثبیت روابط حسنه میان دولت‌ها تاثیر بسزایی دارد؛ با این رویکرد، جایگاه ژئوکالچری کشورها از طریق نفوذ فرهنگی در جغرافیای جهانی مشخص می‎شودغ با این تفاسیر، این پژوهش درصدد است تا دریابد که دیپلماسی فرهنگی چه تاثیری بر مناسبات ایران با کشور آلمان در ساختار ژئوکالچری جمهوری اسلامی ایران داشته است ؟ یافته‌های پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و روش تبیینی بیانگر آن است که دیپلماسی فرهنگی موجب ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف و افزایش نفوذ ژئوکالچری ایران در جمهوری فدرال آلمان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geoculture approach and explaining the position of cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in relations with Germany

نویسندگان [English]

  • mohamad bararian 1
  • mortaza alavian 2
1 Master of Political Science. Mazandaran University
2 Associate Professor of Faculty of Law and Political Sciences of Mazandaran University
چکیده [English]

In the scope of international relations, cultural diplomacy has found a special place in the direction of developing relations and communications between countries and has caused alignment between governments and nations. In this regard, the most important bases of joint cooperation between the Islamic Republic of Iran and Germany, which has led to the expansion of relations between the two countries, is that both countries have placed cultural diplomacy at the top of their relations in the field of foreign policy. In fact, cultural diplomacy as one of the tools for the use of soft power in supporting the foreign policy of the countries, which is responsible for the art of strengthening and obtaining the national interests of the countries, in providing platforms for joint cooperation, understanding and introducing cultures and exchanges. Cultural values and establishing good relations between governments have a significant impact; With this approach, the geocultural position of countries is determined through cultural influence in global geography. With these interpretations, this research seeks to find out what effect cultural diplomacy has had on Iran's relations with Germany in the geocultural structure of the Islamic Republic of Iran. The findings of the research, by collecting information through library and documentary methods and analyzing information and explanatory methods, show that cultural diplomacy increases the level of cooperation between the two countries in various fields and increases the influence of Iran's geoculture in the Federal Republic of Germany.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural diplomacy
  • geoculture
  • foreign policy
  • Iran
  • Germany
اژدری، لیلا و علی­اکبر فرهنگی، محمدرضا سالحی امیری و محمد سلطانی­فر(1396)، «»مدل دیپلماسی فرهنگی جمهووری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره هیجدهم، شماره سی­وهشتم، تابستان.
اظهری، علیرضا، عزتی, عزت اله و نامی، محمد حسن­(1401)، جایگاه دیپلماسی انرژی به عنوان محور ژئواکونومیکی ایران، در رویکرد امنیت و توسعه در تعامل با نظام جهانی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 12(4), 962-976. doi: 10.22034/jgeoq.2022.346083.3733
بصیری، محمدعلی و فهیمه خوانساری­فرد (1395)، «تببین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره سی­وپنجم، تابستان.
بولتن گزارش برگزاری  هفته فرهنگ و هنر ایران­(1390)، جلد 11،  بولتن  سفارت  جمهوری اسلامی ایران ، فرانکفورت.
بیات، فرهاد­(1389)، مناسبات و اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
پولدارهای آلمانی در ایران­(1394)، خبرگزاری فرارو، 30 شهریور، در:https://fararu.com/fa/news/247417/، (زمان دسترسی به سایت: 12/9/1397).
جعفری، علی اکبر و براریان، محمد (1398)، «جایگاه دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز»، مجله بین المللی پژوهش ملل، دوره 4، شماره 40. 24-7.
جمعیت نیم میلیون نفری فارسی زبانان در آلمان (1396)، 24 آبان، خبرگزاری تسنیم، در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/24/1573844/،­(زمان دسترسی به سایت: 18/10/1397).
حسن­خانی، محمدحسن (1384)، «دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در کشورها»، فصلنامه دانش سیاسی، شماره دوم، پاییز و زمستان.
دهشیری، محمدرضا­(۱۳۹۳)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
دهشیری، محمدرضا و عبدالرحیم حسن­نژاد­(1392)، «روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران (2013-1991)» پژوهشنامه روابط بین­الملل، شماره 33، تابستان.
دهقانی­فیروزآبادی، سیدجلال، روح­الله طالبی آرانی و مرتضی نورمحمدی­(1392)، نظریه­ فرهنگی روابط بین­الملل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
دهقانی­فیروزآبادی، سیدجـلال­(1387)، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
رضایی، علی­اکبر و محمدعلی زهره­ای­(1390)، دیپلماسی فرهنگی: نقش فرهنگ در سیاست خارجی و ارائة مدل راهبردی، تهران: پژواک اندیشه.
سیمبر، رضا­(1396)، «انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی: از نظریه تا عمل»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 14، پاییز.
سیمبر، رضا و احمد علی مقیمی­(1394)، «منافع ملی و شاخص­های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 1، بهار.
علویان، مرتضی و براریان، محمد (1398). «بررسی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در همگرایی کشورهای اسلامی»، مجله بین المللی پژوهش ملل، دوره 4، ششماره 42، 16-
علویان، مرتضی و براریان، محمد­(1400). «­رویکرد دیپلماسی فرهنگی و صلح سازی در فضای جهانی شدن»، مجله بین المللی پژوهش ملل، مهر 1400 شماره 68
قریبی، حسین، طباطبایی، سید محمد و کیوان حسینی، سید اصغر(1401)، سازوکارهای جهانی با منطق ژئوپولیتیکی مقابله با تامین مالی تروریسم و جایگاه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 12(2), 733-756. doi: 10.22034/jgeoq.2022.320816.3486
مرتضایی، شیدا، مجتهد زاده، پیروز و عزتی، عزت اله­(1398)، دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای9(3), 561-582.
نمایشگاه دموتکس آلمان میزبان فرش ایرانی­(1397)، 12 آذر، در: https://tejaratnews.com/،­(زمان دسترسی به سایت: 15/10/1397).
 “Iran-Germany Joint Meeting on Academic Cooperation and Scientific Exchanges was held in UT” (2018), September 8, At: https://ut.ac.ir/en/news/6198/iran-germany-joint-meeting-on-academic-cooperation-and-scientific-exchanges-was-held-in-ut, (Accessed on: 3 January 2019).
Barshcheuski, Lavon (2011), “A Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus”, Kultura Enter.
Fokin, Vladimir Ivanovich, Sergey Sergeevich Shirin, Julia Vadimovna Nikolaeva,, Natalia Mikhailovna Bogolubova, Elena Eduardovna Elts, Vladimir Nikolaevich Baryshnikov (2017), “Interaction of cultures and diplomacy of states”, Kasetsart Journal of Social Sciences, available at: journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/kjss
http://www.srib.by.(2012/07/02).
Lawson, Marian L (2018), “The Peace Corps: Current Issues”, Congressional Research Service, available at: https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21168.pdf
Luke, Christina (2013), US Cultural Diplomacy and Archaeology: Soft Power, Hard Heritage, published by: Routledge.
mcclory, Jonathan (2017), “The Soft Power 30”, established in: The USC Center on Public Diplomacy.
Rösch, Felix & Richard ned lebow­(2017), “A Contemporary Perspective on Realism”, Published at: https://pureportal.coventry.ac.uk/en/publications/a-contemporary-perspective-on-realism
Stokowski, Diana (2015), “Culture in International Relations Defining Cultural Diplomacy”, Polish Journal of Political Science, Vol. 1, Issue 3.
Ursache, Mara (2015),”Tourism – Significant Driver Shaping a Destinations” Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license.
Valiyev, Anar M. (2012), “Azerbaijan-Iran Relations: Quo Vadis, Baku?”, Ponars Eurasia Policy Memo, Vol. 25., No. 244.