الگوی استقرار استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران.

چکیده

مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد . سازمان‌ها مجبورند استراتژیهای مدیریت دانش شرکت را متناسب با محیط سازمان خود طراحی کنند. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به الگوی استقرار استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی در کلانشهر تهران است.این تحقیق جزء تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می‏باشد. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و 12 خبره برای تعیین مولفه و شاخص‌های تحقیق استفاده شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار میک مک و روش ساختاری- تفسیری (ISM) سطح‏بندی ‏عوامل انجام شد در بخش کمی روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی خوشه‌ای ، 217 نفر از کارکنان سازمانهای امدادی انتخاب و با نرم‌افزار اسمارت پی ال اس تحلیل صورت گرفت. یافته ها نشان داد تکنیک ساختاری- تفسیری نشان داد که عامل بهره‌برداری از سیستم دوسوتوانی یادگیرنده در بالاترین سطح یعنی سطح اول قرار دارد و عملکرد مستمر و کشف پایه دانشی در پایین ترین سطح قرار دارد .نتایج نشان داد که بین مولفه‏ها و الگوی استقرار استراتژی مدیریت دانش سازمانهای امدادی در کلانشهر تهران رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of knowledge management strategy deployment in aid organizations

نویسندگان [English]

  • mohammad Tabatabaei 1
  • Karamollah Daneshfard 2
  • Kaveh Teymournejad 3
1 PhD student, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

knowledge management is the promotion of a comprehensive approach to identify, capture, recover, share and evaluate an organization's information capital and affects various aspects of the organization. Organizations have to design corporate knowledge management strategies according to their organization's environment. The aim of the current research is to achieve the pattern of knowledge management strategy establishment in aid organizations in Tehran metropolis. This research is a part of mixed exploratory research (qualitative and quantitative). In the qualitative part, the Delphi technique and 12 experts were used to determine the components and indicators of the research; Then, by using Micmac software and structural-interpretive method (ISM), factor stratification was done. In the quantitative part of cluster random sampling method, 217 employees of aid organizations were selected and analyzed with SmartPLS software. The findings showed that the structural-interpretive technique showed that the factor of exploiting the two-column system of the learner is at the highest level, i.e. the first level, and the continuous performance and discovery of the knowledge base is at the lowest level. The results showed that there is a difference between the components and the establishment pattern. There is a significant relationship between the knowledge management strategy of relief organizations in Tehran metropolis

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy deployment
  • knowledge management
  • culture
  • technology
  • relief organizations
ابراهیمی، یونس (1398). تأثیر رهبری دانش محور بر نوآوری باز با توجه به نقش میانجی ظرفیت مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور ری.
آسمانی، حمیدرضا (1398). تأثیر بررسی مدیریت دانش و نوآوری باز بر پایداری سازمانی در شرکت‏های دانش بنیان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه البرز، دانشکده علوم انسانی.
بخردمنش، بابک (1397). اینترنت اشیاء- ایجاد یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گچساران.
بدری آذرین، یعقوب؛ سیدعامری، میرحسن؛ ایمانپور، علی (1392). تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی، مدیریت ورزشی، شماره 15، صص 190-175.
بذرکار، اردشیر و حاجی محمدی، محمد(1398). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوری و هوش سازمانی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 26، شماره 5، صص 86-68.
تیمورنژاد، کاوه و دانش فرد، کرم اله (1400). تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، دوره 6، شماره 18، صص 191-165.
جعفری زاده، علی (1398). بررسی تأثیر «مدیریت دانش پویا» بر «ارزش‌آفرینی فرآیند شتابدهی نوآوری» با نقش تعدیل‌گری نوآوری باز (مورد مطالعه: شتابدهنده‌های کسب‌و‌کار نوپا)، پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی تابران، گروه مدیریت و علوم انسانی.
دانش‌فرد، کرم‌الله ‌(1393). راهنمای جامع مدیریت دانش با رویکرد عملیاتی تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا
دهقانی، فرزانه (1397). بررسی تأثیر دانش مشتری بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با تبیین نقش میانجی نوآوری باز (مطالعه موردی: صنایع غذایی منتخب استان یزد)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
رضایی، ‏مصطفی؛ صالح نیا، منیره و کریمی، امیر(1398). "بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعاتی بیمارستان بعثت شهرستان همدان" پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، ایران.
رضائیان، علی؛ احمدوند، علی‌محمد؛ تولایی، روح‌اله (1388). بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمان‌ها، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، دوره 6، شماره 27، صص 28-17.
صالحی مهر، سپیده (1397). ایجاد سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعه موردی: شرکت‏های تولید کننده لوازم خانگی با برند داخلی)، پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سهروردی
صلواتی، عادل و حق نظر، فرشته (1388). بررسی تحلیلی عوامل زمینه‏ای موثر بر استقرارسیستم مدیریت دانش در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران، فراسوی مدیریت، دوره 3، شماره 10، صص 45-32.
ضماهنی، مجید؛ امیرخانی، امیرحسین؛ دارایی، محمدرضا؛ نعمت اله، محمدرضا (1398). چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در صنایع (مورد مطالعه صنعت خودروسازی پارس)، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 55، صص 65- 99. ‏
ملکی، مصطفی (1397). تأثیر ساختار سیستم مدیریت دانش بر ظرفیت نوآوری، نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش با رویکرد مبتنی بر اینترنت اشیاء (مورد مطالعه:کارکنان آجا)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب.
منطقی، منوچهر و پریسا حسن آبادی (۱۳۹۵). الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره 12، شماره 46.
ناصری راد، سمیه (1397). تأثیر ظرفیت و سیستم مدیریت دانش و نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری، موردمطالعه: شرکت‌های مستقر در مراکز رشد دانشگاه‏های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
نخعی، حبیب اله و زراعتگر، فاطمه (1397). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی(مورد مطالعه: ادارات دولتی استان خراسان جنوبی)، پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 3، صص 79-91.
همراهی، محمد (1398). مطالعه رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شهرداری منطقه ده تبریز، مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری، دوره 5، شماره 3، صص 116-122.
Agostini, L., Nosella, A., Sarala, R., Spender, J. C., & Wegner, D. (2020). Tracing the evolution of the literature on knowledge management in inter-organizational contexts: a bibliometric analysis. Journal of Knowledge Management
Aloini, D., Lazzarotti, V., Pellegrini, L., & Zerbino, P. (2019). Inside-out: the forgotten side of ICT-enabled open innovation. Measuring business excellence.
Barros, M. V., Ferreira, M. B., do Prado, G. F., Piekarski, C. M., & Picinin, C. T. (2020). The interaction between knowledge management and technology transfer: a current literature review between 2013 and 2018. The Journal of Technology Transfer, pp. 1-22.
Bernsteiner, R., Strasser, J., Ploder, C., Schlögl, S., & Dilger, T. (2019, July). Knowledge Governance Helps Minimizing the Risks of External Knowledge Transfer. In International Conference on Knowledge Management in Organizations (pp. 379-391). Springer, Cham.
Bican, P. M., Guderian, C. C., & Ringbeck, A. (2017). Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective. Journal of Knowledge Management.
Brown, P., Bocken, N., & Balkenende, R. (2020). How do companies collaborate for circular oriented innovation?. Sustainability, Vol. 12, No. 4, p. 1648.
Bhatti, W. Z. Zaheer, A. Rehman, K. (2017). The effect of knowledge management practices on organizational performance: a conceptual study. African journal of business management, Vol. 5, No. 7, PP. 2847-2853.
Cammarano, A., Michelino, F., & Caputo, M. (2019). Open innovation practices for knowledge acquisition and their effects on innovation output. Technology Analysis & Strategic Management, pp. 1-17.
Chaurasia, S. S., Kaul, N., Yadav, B., & Shukla, D. (2020). Open innovation for sustainability through creating shared value-role of knowledge management system, openness and organizational structure. Journal of Knowledge Management.
Chen, J. W., Zhang, J. S., Wang, Z., & Wang, J. K. (2011). Research on product open innovation design based on knowledge. In Advanced Materials Research (Vol. 230, pp. 819-823). Trans Tech Publications.
Chen, Y., & Lin, J. (2017, December). Customer Knowledge Transfer in the Open Innovation of IoT Enterprises. In 2017 International Conference on Economic Development and Education Management (ICEDEM 2017). Atlantis Press.
Cheng , Ching-Hsue & Lin , Yin. ‏ (2002) "Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation" , European Journal of Operational Research , vol.142, p.147.
Chang, C. -M., Hsu, M. -H., & Yen, C. -H. (2012). Factors Affecting Knowledge Management Success: The Fit Perspective. Journal Of Knowledge Management, Vol. 16, No. 6, pp. 847861.
Chen, C. -J., & Huang, J. -W. (2018). Strategic Human Resource Practices And Innovation Performance — The Mediating Role Of Knowledge Management Capacity. Journal Of Business Research, Vol. 62, No. 1, pp.104–114.
Choo, C. W. (2018). Information culture and organizational effectiveness, International Journal of Information Management, No. 33, pp.775-779.
Demirbag, M., Apaydin, M., & Sahadev, S. (2021). Micro-foundational dimensions of firm internationalisation as determinants of knowledge management strategy: A case for global strategic partnerships. Technological Forecasting and Social Change, No. 165, p. 120538.
Dezi, L., Santoro, G., Monge, F., & Zhao, Y. (2018). Assessing the impact and antecedents of university scientific research on firms' innovation commercialisation. International Journal of Technology Management, Vol. 78, No. 1-2, pp. 88-106.
Drewniak, R., & Karaszewski, R. (2020). Diffusion of knowledge in strategic alliance: empirical evidence. International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 16, No. 2, pp. 387-416.
Faccin, K., Wegner, D., & Balestrin, A. (2020). How to orchestrate R&D networks? The role of orchestration subprocesses and collaborative practices over time. Creativity and Innovation Management, Vol. 29, No. 1, pp. 161-177.
Ferraris, A., Santoro, G., & Dezi, L. (2017). How MNC’s subsidiaries may improve their innovative performance? The role of external sources and knowledge management capabilities. Journal of Knowledge Management.
Grimsdottir, E., & Edvardsson, I. R. (2018). Knowledge management, knowledge creation, and open innovation in Icelandic SMEs. Sage Open, Vol. 8, No. 4. p. 2158244018807320.
Guerrero, M., Herrera, F., & Urbano, D. (2019). Strategic knowledge management within subsidised entrepreneurial university-industry partnerships. Management Decision.
Harlow, H. D. (2018). Developing a knowledge management strategy for data analytics and intellectual capital. Meditari Accountancy Research.
Hosseini, S. S., Tekmedash, Y. N., Karami, A., & Jabarzadeh, Y. (2019). The impact of knowledge management strategy on service innovation performance in private and public hospitals. Iranian journal of management studies, Vol. 12, No. 1, pp. 1-24.
Imran, M. K., Bilal, A. R., & Aslam, U. (2017). Knowledge management strategy: an organizational change prospective. Journal of Enterprise Information Management.
Jasimuddin, S. M., & Naqshbandi, M. M. (2019). Knowledge infrastructure capability, absorptive capacity and inbound open innovation: evidence from SMEs in France. Production Planning & Control, Vol. 30, No. 10-12, pp. 893-906.
Jennex, M. E. (2020). Towards understanding and implementing knowledge management strategy. In Current Issues and Trends in Knowledge Management, Discovery, and Transfer (pp. 103-125). IGI Global.
Kozioł, L., Kozioł, W., Wojtowicz, A., & Pyrek, R. (2015). Diagnosis of innovation enterprises–study theoretical and empirical results. Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 175, pp. 137-145.
Liao, S. H., Chang, W. J., Hu, D. C. and Yueh, Y. L. (2012). Relationships among organizational culture, knowledge acquisition, organisational learning, and organisational innovation in Taiwan’s banking and insurance industries. International Journal of Human Resource Management, Vol. 23, No. 1, pp. 52-70.
Lopes, C. M., Scavarda, A., Hofmeister, L. F., Thomé, A. M. T., & Vaccaro, G. L. R. (2017). An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation. Journal of Cleaner Production, No. 142, pp. 476-488.
Malhotra, Y. (2002). Knowledge management and new organization forms: A framework for business model innovation. In Intelligent Support Systems: Knowledge Management (pp. 177-199). IGI Global.
Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Carayannis, E. G. (2017). On the path towards open innovation: Assessing the role of knowledge management capability and environmental dynamism in SMEs. Journal of Knowledge Management
Mathew, V. & Kavitha, M. (2019)," Implementing Knowledge Management Knowledge Mapping, Matrix and Supports," Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 10, No. 1, Retrieved September 28.
Mohammad, Ahmed A. (2017). Towards a Meta Theory of Accounting for Knowledge Management: Review the Realities to Stage the Critical Thinking of Knowledge Business Model, p. 30.
Matos ,Rony Dayan Peter Heisig Florinda, (2017), Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy, Journal of Knowledge Management, Vol. 21, No. 2, pp. 12-24
Nadason, S., Saad, R. A. J., & Ahmi, A. (2017). Knowledge sharing and barriers in organizations: A conceptual paper on knowledge-management strategy. Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance, Vol. 1, No. 4, pp. 32-41.
Narenji, Fatemeh, Mirkamali, S. M. Mirzade, Mahmood (2020). Investigation of research related to knowledge management system in marine sciences of the Islamic Republic of Iran with a meta-analysis approach, Teaching in Marine Sciences, Vol. 7, No. 2, pp. 1-17.
Nejatian, H., Sentosa, I., Piaralal, S. K., & Bohari, A. M. (2011). The influence of customer knowledge on CRM performance of Malaysian ICT companies: a structural equation modeling approach. International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 7, pp. 181.
Ngoc Thang, N., & Anh Tuan, P. (2020). Knowledge acquisition, knowledge management strategy and innovation: An empirical study of Vietnamese firms. Cogent Business & Management, Vol. 7, No. 1, pp. 1786314.
Nguyen, B. and Mutum, D.S. (2012), “A review of customer relationship management: successes, advances, pitfalls and futures”, Business Processes Management Journal, Vol. 18, No. 3, pp. 400-419.
Nguyen, T.H., Sherif, J.S. and Newby, M. (2007), “Strategies for successful CRM implementation”, Information Management & Computer Security, Vol. 15, No. 2, pp. 102-115.
Nonaka, I and Takeuchi, H (1995). “The knowledge creating company,New York”: Oxford University Press, p.181.
Nonaka,I. (1994). “A Dynamic theory of organizational knowledge creation”. Organizational science.: PP 14-37.
Nonaka, I., and Konno, N. (1998). The concept of “Ba: building a foundation for knowledge creation. California Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 40-55.
Öberg, C., & Alexander, A. T. (2019). The openness of open innovation in ecosystems–Integrating innovation and management literature on knowledge linkages. Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 4, No. 4, pp. 211-218.
Ode, Egena and Ayavoo, Rajenthyran (2020). The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation, Journal of Innovation & Knowledge, No. 5, pp. 209–217.
Omotayo, F. O. (2015). Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: A Review of Literature. Library Philosophy and Practice, Vol. 1, No. 2015, pp. 1-23.
Papa, A., Chierici, R., Ballestra, L. V., Meissner, D., & Orhan, M. A. (2020). Harvesting reflective knowledge exchange for inbound open innovation in complex collaborative networks: an empirical verification in Europe. Journal of Knowledge Management.
Pedersen, K. (2020). What can open innovation be used for and how does it create value? Government Information Quarterly, Vol. 37, No. 2, p. 101459.
Randhawa, K., Josserand, E., Schweitzer, J., & Logue, D. (2017). Knowledge collaboration between organizations and online communities: the role of open innovation intermediaries. Journal of Knowledge Management.
Rumanti, A. A., Samadhi, T. M. A. A., Wiratmadja, I. I., & Sunaryo, I. (2017, December). Relationship among knowledge sharing, open innovation and green poduction: A multiple stakeholder's perspective in batik tulis industries. In 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) (pp. 176-180). IEEE.
Sanjit, J., Manoharan, T. R., & Rajesh, R. An Analytical Study of Knowledge Management Performance in Automobile Manufacturing Industry.
Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2018). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological forecasting and social change, No, 136, pp. 347-354.
Serino, L., Papa, A., Campanella, F., & Di Gioia, L. (2020). The sourcing for collaborative knowledge translation in distributed R&D processes: a cross-regional study. Management Decision.
Simeone, L., Secundo, G., & Schiuma, G. (2017). Knowledge translation mechanisms in open innovation: the role of design in R&D projects. Journal of Knowledge Management.
Sun, Y., Tüertscher, P., Majchrzak, A., & Malhotra, A. (2020). Pro-socially motivated interaction for knowledge integration in crowd-based open innovation. Journal of Knowledge Management.
Troise, C., Matricano, D., & Sorrentino, M. (2020). Open Innovation Platforms: exploring the importance of knowledge in supporting online initiatives. Knowledge Management Research & Practice, pp. 1-9.
Väyrynen, H., Helander, N., & Vasell, T. (2017). Knowledge management for open innovation: comparing research results between SMEs and large companies. International Journal of Innovation Management, Vol. 21, No. 5, p. 1740004.
Wang, C., Chin, T., & Lin, J. H. (2020). Openness and firm innovation performance: the moderating effect of ambidextrous knowledge search strategy. Journal of Knowledge Management.
Wen-Der, Yu, Ting-Chun, Lin, Shen-Jung Liu, and Pei-Lun, Chang (2013). Is the Knowledge Management System Truly Cost Effective? Case Study of KM-Enabled Engineering Problem Solving, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 139, No. 2, pp. 36-54.
Wu, I. L., & Hu, Y. P. (2018). Open innovation based knowledge management implementation: a mediating role of knowledge management design. Journal of Knowledge Management, Vol. 22, No. 8, pp. 1736-1756.
Wu, S., Ding, X., Liu, R., & Gao, H. (2019). How does IT capability affect open innovation performance? The mediating effect of absorptive capacity. European Journal of Innovation Management.
Yao, J., Crupi, A., Di Minin, A., & Zhang, X. (2020). Knowledge sharing and technological innovation capabilities of Chinese software SMEs. Journal of Knowledge Management.