وضعیت اطراف قراردادهای ارزهای مجازی در زمینه سرمایه گذاری های مشترک از منظر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی ره

چکیده

اگرچه اکنون رژیم خصوصی خاصی در زمینه حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای ارزهای مجازی وجود ندارد اما می توان از قوانین بالاخص قوانین بین المللی موجود بهره گرفت از جمله ماده 5 قانون نمونه آنسیترال مقرر می دارد : (( اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف این که در شکل داده پیام است ، انکار شود .)) یا ماده 7 قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی متذکر می شود : (( اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک قرارداد نباید به صرف آنکه داده های الکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته اند ، انکار شود . )) در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده 183 قانون مدنی که قراردادهای ارزهای مجازی را ، نوعی از توافق می داند میان دو یا چند نفر که آن را مورد قبول اتفاق همدیگر قرار بدهند و از این منظر، قراردادهای ارزهای مجازی می تواند مشمول ماده 183 فوق الذکر گردد؛ بایستی گفت که قراردادهای ارزهای مجازی ، نوعی عقد در چارچوب قانون مدنی ایران است..هم چنین، بایستی گفت که قراردادهای ارزهای مجازی بر مبنای کلیت رویکرد نظام حقوقی ایران هم می توانند به صورت عقود تملیکی و هم عقود عهدی منعقد شوند .این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر نظام حقوقی ایران، قراردادهای ارزهای مجازی در زمینه سرمایه گذاری های مشترک چه جایگاهی دارند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryptocurrency contracts' Parties in the field of joint ventures from the perspective of the Iranian, France and Englis

نویسندگان [English]

  • Gholam Nabi Feyzi Chakab
  • Mohammad Taghizadeh
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In the Iranian legal system, according to Article 183 of the Civil Code, which considers cryptocurrency contracts as a kind of agreement between two or more people who accept it together, and from this perspective, cryptocurrency contracts can be subject to Article 183 above. ; It should be noted that cryptocurrency contracts are a kind of contract within the framework of Iranian civil law. - Analytically and using library resources, it answers the question that from the perspective of the Iranian legal system, what is the position of cryptocurrency contracts in the field of joint ventures? The result of the present study is that due to the lack of specification in the civil law on the necessity of traditional contracts, cryptocurrency contracts are also a type of contract. Of course, these contracts are more similar to commercial contracts in the Iranian legal system than they are to civil contracts in the field of joint ventures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cryptocurrency contracts
  • joint venture
  • ownership contracts
  • test contracts
ابراهیمی غفار، زهرا؛ قراردادهای ارزهای مجازی و نقش آنها در خلق ارزش از منظر بانک ها، هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، 1396
خارکش، فاطمه و فتحی زاده، امیر هوشنگ ؛ بررسی حقوق تطبیقی قرارداد سرمایه گذاری مشترک (( جوینت ونتچر ))ایران با چین ؛
درویشی هویدا ؛ یوسف ؛ مسئولیت تضامنی و امکان طرح دعوا علیه کلیه مسئولین بدون رعایت ترتبیات خاص ، فصلنامه رای مطالعات قضایی ، شماره 10، بهار 1394
دیلمی، احمد؛ تاملی در قرائت های مختلف از مسئولیت تضامنی، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی ، سال دوم، شماره سوم، پاییز-زمستان 1390
زارع، علی و احمدی، احمد؛ بررسی ماهیت حقوقی و قوانین حاکم بر صندوق سرمایه گذاری در بورس أوراق بهادار ، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری ، دوره 5، شماره 22، 1397
مظلومی ، نادر و دیگران ؛ الگویی برای اجرای راهبرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی ( مطالعه ای در صنعت خودرو ایران )، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، سال بیست و پنجم، شماره 73، تابستان 1398
Bachert , Kristian , ‘’  Fair Value Accounting: Implications for Users of Financial Statements ‘’ , Peter Lang, 2012 , p 112 .
Kawa, Arkadiusz  and Maryniak, Anna, “ SMART Supply Network” , Springer, 2018,
Ma,Richard et al , “ Fundamentals of Cryptocurrency contracts  Security” , Momentum Press, 2019, p 90.
Schäfer,Christian , “ Bringing Blockchain to Corporate Finance. A Cryptocurrency contracts  for Corporate Bonds” , EconoBooks, 2019
Solorio, Kevin et al , “ Hands-On Cryptocurrency contracts  Development with Solidity and Ethereum: From Fundamentals to Deployment” , O'Reilly Media, Inc.", 2019