ارزیابی دریافت نقشه شناختی محیط کالبدی مدارس با تکنیک چیدمان فضا

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 استاد گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

محیط ساخته شده یا محیط فیزیکی شامل فضاهای پرو خالی، باز و بسته، نقش بسیار زیادی در رفتار افراد ایفا می‌کند. از آنجایی که بهترین زمان برای شکل‌گیری شخصیت فرد در کودکی و مراحل اولیه رشد اوست و نقش این دوران در زندگی انسان بسیار پر اهمیت است، محیط های کودکان نیز بر این شکل‌گیری و رشد بسیار تاثیر‌گذار هستند. دنیای شناختی کودکان با بزرگسالان متفاوت‌ می‌باشد که این تفاوت به محدودیت‌های ادراکی آنها در سنین پایین تر برمی‌گردد. پژوهش حاضر، به بررسی اIdentification and evaluation of physical, environmental - geographical factors affecting behavioral education with emphasis on vitality پرداخته است. روش‌شناسی این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ماهیت: توصیفی-تحلیلی، استراتژی: پیمایش، شیوه پژوهش: کیفی و کمی به‌صورت ترکیبی می‌باشد و از شیوه‌های مرور متون و منابع در بستر مطالعات کتابخانه‌ای، و در بستر مطالعات میدانی، از کسب و استخراج تصاویر ذهنی کودکان بااستفاده از «نقشه‌های کروکی وار» استفاده شد. با توجه به پرسش‌ تحقیق در این پژوهش، از نقشه‌های تحلیلی نحوفضا توسط نرم‌افزار Depth map، استفاده شده . جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان مقطع دوم دبستان‌های شهر رشت می‌باشد. که چهار مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند. بررسی های کلی نشان می‌دهد، شاخصه های خوانایی در ارتباط مستقیم با ساختار پلانی، تعداد ریز فضاها، فرم حیاط‌ها و قرینه بودن یا نبودن ساختار کلی پلان می‌باشد. خوانا بودن مدرسه فاکتور مهمی برای ارتباط بهتر دانش‌آموزان با فضا می‌باشد و در جذابیت و امنیت فضا تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of receiving a cognitive map of the physical environment of schools with space syntax technique

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Hoselehdar Saber 1
  • Hossein Safari 2
  • Farzaneh Asadi Malekjahan 3
  • Bahman Akbari Gavabari 4
1 PhD Student in Architecture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
4 Professor, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The built environment or the physical environment, including full and empty, open and closed spaces, plays a great role in the behaviour of individuals. since the best time to shape an individual's personality in early childhood and early stages of development and the role of this period in human life is very important, the environment of children also influences the formation and development. the cognitive world of children i can be attributed to their cognitive limitations to adults at a lower age. The present study examines the relationship between the perceived cognitive map and the legibility of the environment. Methodology of this study is applied in terms of practical purpose, nature: descriptive-analytical, strategy: survey, research method: qualitative and quantitative as mixed, The methods of reviewing texts and resources in the context of library studies, and in the context of field studies, the acquisition and extraction of children's cognitive maps using "sketch maps" were used. According to research question in this research, to analyze space syntax, Depth map software, were used. The statistical population of the study is the second grade students of Rasht primary schools that four schools were selected as samples. Based on the research findings, general studies show that legibility features are related to the structure of architectuere plan, small number of spaces, form of yards, and symmetry of general structure of the plan. legibility is an important factor for better communication of students with space and will have a significant impact on space attractiveness and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Map
  • Legibility
  • space syntax
  • Students
  • Primary School
بی نیاز، فاطمه، حنایی، تکتم،"بازشناسی عناصر موثر برخوانانی در ادراک بزرگسالان"، فصنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، 1396، شماره بیست و سوم
پاکزاد، جهانشاه،1386، سیر اندیشه ها در شهرسازی. از کمیت تا کیفیت، جلد دوم، تهران، شرکت عمران شهرهای جدید.
خامه، معصومه و همکاران، 1395، واکاوی فرایند های راه یابی و مسیر یابی کارامد در شهرهای گذشته ایران، باغ نظر، سال سیزدهم، شماره 41.
خضروی، علی، کریمی پور، فرید، غنی سازی نقشه های شهری مورد استفاده در سیستم های راهبردی رقومی با استفاده از مولفه های ادراکی مکانی، نشریه علمی-پژوهشی علوم وفنون نقشه برداری، 1393، دوره چهارم، شماره 3.
لینچ، کوین، 1376، تئوری شکل خوب شهر، سیرحسین بحرینی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مظفر، فرهنگ، میرمرادی، سیده سمیه، "بررسی الگوهای رایج چیدملنی مدارس ایرانی با توجه به اصول ارتباط میان کلاس درس وفضاهای بیرونی"، فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر،1393، شماره 13.
میرغلامی، مرتضی، واعظ شهانقی، امیر، رباطی، محمد بشیر، نشانه شناسی شهری و نقش آن در خوانایی و شناسایی محیط، مطالعه موردی:محله نازی آباد تهران، نقش جهان، 1391، دوره سوم، شماره 1، 31-42.
یوسفی، ناصر، 1389، رویکردهای آموزشی در کار با کودکان خردسال،تهران،انتشارات کودک.
Barker, Roger. G(1968). Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior, Stanford, Stanford University Press.
Catling, S.J. 1979. Maps and Cognitive Maps: The Young Child’s Perception. Geography, 64 (4), 288-296.
Gunindi Yunus (2012). Environment in My Point of View:Analysis of the Perceptions of Environment of the Children Attending to Kindergarten through the Pictures They Draw. Social and Behavioral Science, (55), 594- 603.
Halseth, Greg & Doddridge, Joanne. 2000. Children’s cognitive mapping: a potential tool for neighborhood planning. Environment and Planning B: Planning and Design, (27), 565-582.
Heyes, Burnett & Lau, J.Y.F & Holmes, E.A. 2013. Mental imagery, emotion and psychopathology across child and adolescent development. Cognitive Neuroscience, (5), 119-133.
Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The social logic of space. Cambridge Cambridgeshire ; New York: Cambridge
Hillier, B. (1985). The Nature of the artificials, Geoforum Special Issue on the link between the nature and human sciences, 16, pp. 163-173.
Kaplan,R, kaplan, S ,1998, with people in mind. design and management of everyday nature. publisher Island press.
Kaplan, S. & Kaplan, R. 1989. The visual environment: Public participation in design and planning. Journal of Social Issues, 45(1), 59–86.
koseoglu, Emine, Erinsel onder, Deniz, Subjective and objective dimensions of spatial legibility , procedia social and behavior sciences, 2011,30, 1191-1195.
Lillard, A. S. (2012). Preschool children's development in classic Montessori supplemented Montessori and convetional programs. Journal of School psychology, 50, 379-701.
Mondschein, Andrew, 2005, cognitive mapping, travel behavior, and access to opportunity, Presentation at the 85th Annual meeting of the transportation research board.
Najafi, M. & Shariff, M. 2011. The Concept of Place and Sense of Place in Architectural Studies. International Journal of Humanities and Social Sciences, 5(8), 1054-1060.
O Neil ,M.J .(1991) Evaluation of conceptual model of architectural legibility. Environment and Behavior 23:3,259.
Oswald, M.J. (2001). A Justified plan graph analysis of the early house (1975-1985) of glem murcutt, nexus network journal.
Passini R .(1984). Spatial representations . A wayfinding perspective . journal of Environmental psychology , (4):153-164.
Safari, Hossein, sharifah salwa, syed mahdzar, Legibility as a Result of Geometry space : Analyzing and comparing Hypothetical model and Existing space by space syntax,  Life Science Jornal, 2014,11(8).
Safipour, Mona; Hamili, Parvin. 2012. Illustration in the book of the child and its impact on the development and creativity of the child’s mind. Ketabe Mehr Analytical Research Quarterly Journal, (8), 198- 209
Summers, A, (2015), Cultural cognitive differences in the spatial design of three-dimensional game environments,
Tanner, C. Kenneth, Effect of school design onstudent outcomes, Journal of Educational Administration, Vol. 47 No. 3, 2009, pp. 381-399.
Teklenburg, J A F, Timmermans, H J P, van Wagenberg, A F;(1993) Space syntax: Standardised integration measures and some simulations” Environment and Planning B: Planning and Design 20(3) 347–357
Tuner, A. (2007). Salascript manual, Depthmap version.7.09.00r
Weismen , G.(1981) . Evaluating Architectural legibility . journal Environment and Behavior (13) : 189- 204.
Zengin, hayat, Erdogan, Ahu, 2013, Alternative approach in reading the urban space: izmir- historic city center, Journal of art and design, vol.3, 154-141.