ارزیابی سناریوهای توسعه میان‌افزا در شهر قزوین با تاکید بر برنامه ریزی سناریومبنا

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و ارائه بهترین سناریوهای توسعه میان‌افزا در بافت‌های قدیمی و تاریخی شهر قزوین می-باشد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا به صورت توصیفی و سپس به صورت استنباطی توسط نرم افزارهای سناریو ویزارد و میک مک استفاده شده است. نمونه آماری در این مطالعه گروهی از کارشناسان می‌باشند که در تدوین سناریوهای اولیه در مرحله اول به صورت مصاحبه‌ای کمک گرفته شده و در بخش دوم به منظور امتیاز دهی این سناریوها در جدول ماتریسی نرم افزار میک مک از آنها در قالب پرسشگری کمک گرفته شده است نتایج نشان داد که بافت مورد نظر در شهر قزوین از نظر دسترسی شهروندان به کاربری‌های شهری در وضعیت نسبی قرار دارد. براساس نتایج، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مشارکت مردم، یکپارچه‌سازی سازمانها و هماهنگی آنها و ایجاد سازوکارهای سنتی در حفاظت از بافت تأثیر زیادی دارد و حفاظت از آنها باید مورد توجه قرار گیرد. در سطح محلات وجود مشکلات زیرساختی و خدماتی و مدیریتی تا حدودی وجود دارد. که با رفع مشکلات و ساماندهی به بافت می‌توان میزان رضایت را افزایش داد. براساس نتایج سناریو اثرات متقاطع در نرم افزار میک-مک از میان 25 سناریو کلیدی شناسایی شده، 9 سناریو، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از میزان تاثیرگذاری بیشتری در رابطه با توسعه میان‌افزا و احیای این بافت‌های شهری برخوردار هستند. در نهایت سه سناریو اصلی در قالب مهمترین پیشرانه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of intermediate development scenarios in Qazvin city with emphasis on scenario-based planning

نویسندگان [English]

  • vahid atashgaran 1
  • Seyyed Mohammadreza Khatibi 2
  • Maryam Khastou 2
1 PhD student of Urban Planning, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate and present the best scenarios of intermediate development in the old and historical contexts of Qazvin city. In the analysis of the data, first descriptively and then inferentially, Scenario Wizard and Mic Mac software were used. The statistical sample in this study is a group of experts who were helped in formulating the initial scenarios in the first stage in the form of interviews, and in the second part, in order to score these scenarios in the matrix table of Mic Mac software, they helped in the form of questioning. The results showed that the desired fabric in Qazvin city is in a relative condition in terms of citizens' access to urban uses. Based on the results, private sector investment, people's participation, integration of organizations and their coordination, and the creation of traditional mechanisms have a great effect on the protection of the tissue, and their protection should be taken into account. There are some infrastructural, service and management problems at the neighborhood level. which can increase the level of satisfaction by solving the problems and organizing the texture. Based on the results of cross-effects scenario in Mik-Mak software, among the 25 identified key scenarios, 9 scenarios are directly and indirectly more effective in relation to the development of intermediate and the revitalization of these urban contexts. Finally, three main scenarios are presented in the form of the most important engines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mian Afza development
  • Qazvin city
  • old and historical textures
  • future research
افشارمنش، حمیده. 1399. ارزیابی تقسیمات محله ای شهر کرمان در راستای مدیریت یکپارچه شهری. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس. دره 12، شماره 46. صص 85-71.
ایزدی، محمدسعید. امیری، نگین. 1395. توسعه داخلی، سازگار، متعادل و پایدار برای توسعه و ارتقا کیفیت شهری، برنامه‌ریزی برای توسعه مجدد سرزمین‌های نظامی شهری. مجله باغ نظر ، 13 (41) ، ص: 35-46.
آروین، محمود. پوراحمد، احمد. سعید، زنگنه شهرکی. 1396. ارزیابی زمین های بایر به منظور توسعه میان‌افزا، نمونه موردی شهر اهواز، مجله آمایش جغرافیای فضا،7(26). 163-182
آور, محمد, موغلی, مرضیه, عفیفی, محمد ابراهیم. (1401). اولویت بندی موانع عدم تحقق طرح های توسعه شهری با استفاده از تکنیک AHP فازی (مطالعه موردی : شهر لمزان). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
بابایی، جواد. عبدالعظیمی، امیر. سیگارچی، پوریا. 1395. کاربرد اصول توسعه میان‌افزا در بهبود بافت شهری در قلعه آبکوه مشهد. سومین کنفرانس علمی-پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
پورموسوی، سیدموسی. انوشیروان، ناصر. مستوفی؛ محمد. شکوهی بیدهندی، صالح. 1393. شناسایی اصول و راهکارهای اجرایی توسعه میان‌افزا در شهر تهران به عنوان یکی از ابعاد توسعه شهری پایدار. مطالعات توسعه شهری پایدار ایران،6(4). 37-57
جلیز, غلامرضا, حسین زاده دلیر, کریم, نظم فر, حسین. (1399). بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر جایگاه توسعه میان‌افزا (نمونه موردی: منطقه 8 کلانشهر تبریز). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), 10(4), 267-284.
حاتمی‌نژاد، حسین. پور احمد، احمد. 1396. آینده‌پژوهی در بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران. فصلنامه علمی - پژوهشی اطاعات جغرافیایی، دوره82، شماره 901، بهار 89
دارابی، سجاد. فنی، زهره. 1399. شناسایی عوامل تاثیرگذار و پیشران های کلیدی در توسعه منطقه ای با رویکرد اینده نگاری(مورد پژوهشی: ایلام). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس. دره 13، شماره 47. صص 119-137.
دانیالی، سحر. شریف زادگان، محمد حسین. 1398. برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری مبتنی بر رویکرد سناریونویسی در شهر قزوین. مهندسی جغرافیایی سرزمین، دوره سوم، شماره 6، پاییز و زمیتان 1398.
رهنما، محمد رحیم. اجزائ شکوهی، محمد. لطف اللهی، سمانه. 1398. تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 10، شماره پیاپی 38.
ستاد بازافرینی شهر قزوین. 1397. گزارش بازافرینی شهری پایدار استان قزوین.
علی عباس شهیر, نسیم, حسین زاده دلیر, کریم, نظم فر, حسین. (1401). تحلیل روند توسعه شهر تبریز با رویکرد شهر هوشمند به روش معادلات ساختاری. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
گمار، منا. شیخ الاسلامی، علیرضا. امید قانع، روح الله. 1400. بازآفرینی مرکز شهر فامنین با تأکید برمعیار کیفیت فضای همگانی. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس. دره 13، شماره 48. صص 193-167.
محمدی، محمد. ملکی پور، احمد. صاحبقرانی، آزیتا. 1392. مدلسازی توسعه شهری در زمین‌های پیش از راه خودکار سلولی (CA) و روش آنالیزی هیراراچیک، مطالعه موردی 7 شهریور اصفهان. مطالعات و تحقیقات منطقه‌ای و شهری، 5 (18)، صص: 175-192.
ملکشاهی، گلاره. قدمی، محمد. مریم. باقری حجت، (1397): ارزیابی ظرفیت توسعه نفوذ در دامنه‌های اصلی و بافت‌های ساخته شده در اهواز (ZON2). عرفان ساختار و عملکرد شهری، 5 (16)، صص: 129-152.
نوری، غلامرضا. شیخ الاسلامی، علیرضا. 1400. توانمندسازی اجتماعات محلی با رویکرد آینده پژوهی(مطالعه موردی: ناحیه کرهروی شهر اراک). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس. دره 13، شماره 49. صص 65-88.
CABERNET,2006. Sustainable Brownfield Regeneration. CABERNET Network Report. Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Net Coordination Team (CABERNET), University of Nottingham. Retrieved January 9, 2020, from https://www.yumpu.com/en/document/read/38906007/sustainable-brownfield-regeneration-cabernet-network-report
Caves, R. W,2005. Encyclopedia of the city. Abingdon, Oxon, OX, New York, NY: Routledge.
Comprehensive Infill Guideline,2015. Prepared by BS Partnership in Municipalities Across the Province of Ontario for Low- rise Residential Developments.
Decoville, A., & Schneider, M,2015. Can the 2050 zero land take objective of the EU be reliably monitored? A comparative study. Journal of Land Use Science, 11(3), 331–349. DOI: https://doi.org/10.1080/1747423X.2014.994567
EEA,2006. Urban Sprawl in Europe—The Ignored Challenge (Report No. 10/2006). European Environment Agency (EEA).
Electris, C., Raskin, P., Rosen, R., & Stutz, J,2009. The Century Ahead: Four Global Scenarios. Technical Documentation. Tellus Institute.
Elgendy, H., Bodmer, S., & Michels, S,2011. Fläche gewinnen in Ostwürttemberg. Erhebung und Bewertung des Siedlungsflächenpotenzials für eine zukunftsfähige Entwicklung der Städte und Gemeinden. Im Auftrag des Regionalverbandes Ostwürttemberg. Schwäbisch Gmünd. Retrieved April 15, 2019, from https://www.ostwuerttemberg.org/fileadmin/user_upload/regionalverband/pdf/Abschlussbericht_Raum_OW_final_web.pdf
Foley, J. A., DeFries, R., Asner, G. P., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S. R., et al,2005. Global consequences of land use. Science, 309(5734), 570–574. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1111772
FrankfurtRheinMain,2012.  Innen vor Außen: Dokumentation der Plattform Innenentwicklung Wohnen. Regionalverband FrankfurtRheinMain.
Kemp-Benedict, E., Heaps, C., & Raskin, P2002. Global Scenario Group Futures. Technical Notes (Polestar Series Report No. 9). Stockholm Environment Institute. Retrieved from https://www.gsg.org/documents/GSGFutures_TechDoc.pdf
McConnell, V., & Wiley, K,2010. Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning. Resources for the Future. Retrieved January 26, 2017, from http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-10-13.pdf
Newman, G., Park, Y., Bowman, A., & Lee, R. J,2018. Vacant urban areas: Causes and interconnected factors. Cities, 72, 421–429. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.10.005
Schiller, G., Blum, A., Hecht, R., Meinel, G., Oertel, H., Ferber, U., & Petermann, E,2013. Innenentwicklungspotenziale in Deutschland—Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage und Möglichkeiten einer automatisierten Abschätzung. BBSR. Retrieved from http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/ Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2013/innenentwicklungspotentiale-d.html
Schiller, G., Gutsche, J.-M., & Deilmann, C,2009. Von der Außen- zur Innenentwicklung von Städten und Gemeinden—Das Kostenparadoxon der Baulandentwicklung (Texte 31/2009). UmweltBundesAmt. Retrieved September 29, 2017, from https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/ publikation/long/3858.pdf
Science Communication Unit,2016.  No Net Land Take by 2050? (Future Brief 14). University of the West of England (UWE) for European Commission DG Environment. Retrieved November 29, 2018, from http:// ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/no_net_land_take_by_2050_FB14_en.pdf
Seto, K., de Groot, R., Bringezu, S., Erb, K.-H., Graedel, T. E., Ramankutty, N., Reenberg, A., Schmitz, O. J., & Skole, D. L,2010. Stocks, flows and prospects of land. In T. E. Graedel, & E. van der Voet (Eds.), Linkages of Sustainability (Strungmann Forum Report No. 4) (pp. 71–96). MIT Press. DOI: https://doi.org/10.7551/ mitpress/9780262013581.003.0005
Steinacker,A. 2003. Infill Development and Affordable Housing: Patterns from 1996 to 2000, Urban Affairs, Volume.38, No.4, pp.492-509.
UNEP,2014. Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply (Report of the Working Group on Land and Soils of the International Resource Panel). United Nations Environment Programme (UNEP). Retrieved April 10, 2017, from http://www.eeb.cornell.edu/howarth/publications/ UNEP_2014_Assessing_Global_Land_Use.pdf
United Nations,2012. World Urbanization Prospects, the 2011 Revision. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.