ارائه الگویی برای تدوین استراتژی و برنامه ریزی بازاریابی (مطالعه موردی: گروه هتل‌های هما)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22034/jgeoq.2023.342654.3712

چکیده

در این مقاله ضمن مروری بر آخرین مفاهیم و یافته های حوزه استراتژی بازاریابی، الگویی برای تدوین استراتژی بازاریابی معرفی شود. اغلب دیدگاه ها در مورد بازاریابی کوته بینانه است و آن را در حد یک ابزار تاکتیکی تنزل می دهند در حالیکه بازاریابی بسیار فراتر ازتاکتیک است. بازاریابی علاوه بر شمول فعالیت های تاکتیکی نظیر فروش و ترویج، شامل تحلیل استراتژیک و برنامه ریزی نیز می شود که ارائه دهنده زیرساخت‌هایی برای موفقیت عناصر تاکتیکی است. الگوی تدوین استراتژی بازاریابی در این پژوهش بر مبنای مدل الکساندر چرنو است و دارای پنج وجه کلیدی می باشدکه عبارتند از: شناسایی و انتخاب مشتریان هدف، تعیین ارزش مورد انتظار مشتریان هدف، تعیین ارزش مورد انتظار شرکت، تعیین ارزش مورد انتظار همکار، تشخیص و تعیین یک مزیت رقابتی پایدار. این پژوهش از نظرهدف درحیطه تحقیقات کاربردی قراردارد و از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، و به لحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی است. براین اساس مطالعه موردی برای تدوین استراتژی های بازاریابی گروه هتل های هما در نیمه اول سال 1400 انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for marketing strategy and planning (Case study: Homa Hotels Group)

نویسندگان [English]

  • abbas Karimzadeh 1
  • saeid landaran isfahani 2
  • Rasool Shafieyon 2
1 PhD student in Business Management (Marketing orientation), Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor. Department of Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this article, while reviewing the latest concepts and findings in the field of marketing strategy, a model for developing a marketing strategy is introduced. Most views on marketing are short-sighted and reduce it to a tactical tool, while marketing goes far beyond tactics. In addition to engaging in tactical activities such as sales and promotion, marketing also includes strategic analysis and planning, which provides the infrastructure for the success of tactical elements. The marketing strategy formulation model in this research is based on Alexander Cherno model and has five key aspects which are: identifying and selecting target customers, determining the expected value of target customers, determining the expected value of the company, determining the expected value of the partner, identifying and Determining a sustainable competitive advantage. This research is in the scope of applied research in terms of purpose and library study methods as well as field methods such as questionnaires have been used, and in terms of nature and method, it is a descriptive survey research. Based on this, a case study was conducted to formulate the marketing strategies of Homa Hotels Group in the first half of 1400.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing strategy
  • planning
  • expected value
جاویدی زرگری، مسعود ( ۱۳۸۳). استراتژیهای بازاریابی بین الملل. مشهد: کنکاش دانش.
چرنو، الکساندر .(1397).مدیریت استراتژک بازاریابی.ترجمه کامبیز حیدرزاده و نیما شجاعی.تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
حسن پور, اسماعیل، گیتی نژاد, محمدرضا. (1399). برنامه ریزی منطقه ای در تدوین الگوی بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای نوپای نوآور ایرانی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 10(3-2)، 577-588.
حسینی نژاد، سید رامین، دریاباری، سید جمال الدین. (1395). بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 6(3)، 55-63.
خیری، ناهید، طلوعی اشلقی، عباس، حمدی، کریم، رادفر، رضا. (1400). تحلیل رفتار مصرف‌کننده با رویکرد داده کاوی در صنعت خرده فروشی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)،ش 12.4
دهدشتی شاهرخ،زهره؛پورحسینی،امیرحسین؛(1392)ارائه الگوی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش،مدیریت بازارگانی،شماره1.
دیوید، فرد آر( ۱۳۷۹)،مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی،
سیدهاشمی،محمدرضا؛ممدوحی،امیررضا؛(1389)تحلیل خوشه ای موانع اجرای استراتژی های بازاریابی در صنعت خودروسازی(مورد مطالعه :شرکت ایران خودرو)،مدیریت بازرگانی،شماره6.
شافعی،رضا؛(1391)، مطالعه تاثیرپذیری استراتژی های حضور در بازار از نگرش های مدیریتی و رابطه آنها با انتخاب الگوی سنجه های بازاریابی در شرکت های تولیدی صنعتی،بازاریابی نوین،سال2.
عربشاهی کریزی،احمد؛(1390) مدیریت استراتژیک بازاریابی: بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی،مجله بازاریابی.
واکر، اورویل ؛بوید، هارپر ؛ مالینز، جان ؛ لرش، جان کلود، 1389، استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور، ترجمه سیدمحمد اعرابی ، داود ایزدی،تهران:  دفتر پژوهش های فرهنگی
Pamela Adams, Isabel Maria Bodas Freitas, Roberto Fontana(2019), Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management, Journal of Business Research, 97 129–140
Neil A. Morgan & Kimberly A. Whitler & Hui Feng & Simos Chari,2018, Research in marketing strategy, Academy of Marketing Science, 20 July
Hui Huang & Roland T. Rust, (2021) A strategic framework for artificial intelligence in marketing, Journal of the Academy of Marketing Science 49:30–50
Shelby D. Hunt, (2015) The theoretical foundations of strategic marketing and marketing strategy: foundational premises, R-A theory, three fundamental strategies, and societal welfare, Academy of Marketing Science, 13 November 2015
Kotler, P and Keller, K (2012) Marketing Management. 14 editions. Prentice Hall; February 18.
Llonch, L, Eusebio, R and Ambler, T (2002) Measures of Marketing Success: A Comparison. European Management Journal Vol. 20, No. 4, pp. 414–422,
Greenley GE (1989) An understanding of marketing strategy. European Journal of Marketing 23(8): 45-58