بررسی نقش جنسیت در ادراک طراحی معماری مجتمع های تجاری در حوزه جغرافیایی چابهار

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22034/jgeoq.2022.356870.3834

چکیده

هدف تحقیق حاضر، رسیدن به آیتمهای ضروری در طراحی فضایی معماریست، که برای هر دو گروه جنسی کاربر فضا طراحی شده باشد. چنین فضایی، محصول توجه به تفاوتهای ادراکی دو جنس استفاده کننده از فضا میباشد. ادراک فضا، از مهمترین و پیچیده ترین ابعاد شناخت و سنجش فضا میباشد. یکی از ابعاد مهم تفاوتهای فردی انسانها، جنسیت است و به نظر میرسد که جنسیت با نگرشهای افراد و ادراک آنها از پدیده ها رابطه داشته باشد. در نتیجه چنین تفاوتهایی، ممکن است افراد مختلف در رویارویی با فضا ادراک متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند. چنین موضوعی مستقلا کمتر بررسی شده است و نتایج چنین آزمایشهایی میتواند تأثیر قابل توجهی در ارتقاء کیفیت محیطهای انسانی داشته باشد. هدف اصلی بررسی نقش جنسیت در فرایند طراحی  معماری مجتمع های تجاری چابهار و مبتنی بر رویکرد عملگرایی است. از روش های آمیخته برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری کلیه بازدیدکنندگان از 5 مجتمع تجاری چابهار می باشند که برای بدست اوردن حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده گردید و در نهایت به حجم نمونه ای 50 نفری رسید که تقریبا از هر مجتمع به تعداد 10 نفر مورد سنجش قرار گرفتند. داده های حاصل از تجزیه و تحلیل های سوالات مصاحبه به وسیله نرم افزار Smart PLS ارائه گردیده است و در نهایت مشخص شد که مردان مسیر خود را از طریق بازشناسی راه ها و مسیرها و جانمایی نقاط کانونی و گره ها شناسایی می­کردند. این در حالی است که زنان از عناصر بصری متفاوتی در فرایند مسیریابی استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of gender in the perception of architectural design of commercial complexes in the geographical area of Chabahar

نویسندگان [English]

  • Neda Sohrabzadeh 1
  • Azhang Baghaei 2
  • Mahdie moini 2
1 PhD Student in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research is to reach the essential items in architectural spatial design, which are for both gender groups of space users designed Such a space is the product of paying attention to the perceptual differences of the two sexes using the space. perception of space It is one of the most important and complex aspects of knowing and measuring space. One of the important dimensions of individual human differences is gender and it seems that gender has a relationship with people's attitudes and their perception of phenomena. As a result of such Differences, different people may have different perceptions of each other when facing the space. Such a subject It has been less investigated independently and the results of such tests can have a significant effect on improving the quality of human environments have The main goal is to investigate the role of gender in the architectural design process of commercial complexes in Chabahar and based on the pragmatism approach. Mixed methods have been used to collect data. The statistical population is all the visitors from 5 commercial complexes in Chabahar, and the theoretical saturation method was used to obtain the sample size, and finally it reached a sample size of 50 people, and approximately 10 people were measured from each complex. The data obtained from the analysis of the interview questions have been presented by Smart PLS software, and finally it was found that men identified their path through the recognition of roads and paths

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design process
  • audience buying behavior
  • gender
  • commercial complexes in Chabahar
امامقلی،عقیل؛آیوازیان،سیمون؛محمدی،علی؛اسلامی،غلامرضا.(1393).روانشناسی محیطی،عرصه مشترک معماری و علوم رفتاری، فصلنامه علوم رفتاری، صص23-44
پورجعفر، محمدرضا؛ بمانیان، محمدرضا؛ تقوایی، علی اکبر؛ منتظر الحجه، مهدی.(1390). درآمدی بر گونه شناسی کالبدی نشانه های شهری در نقشه ادراکی شهروندان، دو فصلنامه معماری و شهرسازی(7)، صص145-129
قمری، اخلاص؛ طلیسچی، غلامرضا؛ دژدار، امید.(1393) رویکردی تحلیل به بررسی جنسیت و تفاوت های آن در ادراک فضای کالبدی، نمونه موردی: فرهنگسراهای شهر تهران. معماری و شهرسازی آرمان شهر، صص77-86
للحج، رفیعه؛ موسوی، میر سعید.(1393). نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در مقابلیت های ادراک فضای معماری.  معماری و شهرسازی آرمان شهر، صص85-94
موسوی نیا، سیده فاطمه؛ مدنی، رامین؛ پوردیهیمی، شهرام؛ صالح صدق پور، بهرام.(1396). پیکره بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط های مسکونی:ارائه یک مدل علی(نمونه موردی: مجتمع های مسکونی شهر مشهد)، نشریه هنرهای زیبا_معماری و شهرسازی، دوره 22، شماره 1، صص41-52
Giudice, N. A. (2004). Navigating Novel Environments: A Comparison of Verbal and Visual Learning. Doctoral Dissertation, University Of Minnesota, 2004Unpublished Dissertation, University Of Minnesota, Twin Cities, MN.
Ioannis Xenaki, Argyris Arnellos, John Darzentas.(2012). The functional role of emotions in aesthetic judgment, New Ideas in Psychology 30 (2012) 212–226
Jorgensen, A. (2011). Beyond the View: Future Directions in Landscape Aesthetics Research. Landscape and Urban Planning, (100): 353-355.
Ladhari, Nizar Souiden, Béatrice Dufour.(2017). The role of emotions in utilitarian service settings: The effects of emotional satisfaction on product perception and behavioral intentions, Journal of Retailing and Consumer Services 34 (2017) 10–18