تبیین پارادایم ایرانی عدالت شهری و سنجش میزان تحقق‌پذیری آن در طرح‌های شهری (مورد مطالعه: محله‌ی فرحزاد تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد تمام دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.279029.2997

چکیده

از دیرباز، تأویل معنای ماهوی عدالت و نحوه‌ی تبلور آن در جوامع، مورد توجه اندیشمندان حوزه‌های گوناگون (فلسفه، اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی و شهرسازی) بوده است. با این وجود، قرن بیست و یکم به عنوان، مبنای تکوین ساختاری عادلانه برای محیط‌های شهری به‌شمار می‌رود. بسط این رویکرد، ضرورت بازخوانی اندیشه‌های غربی، تقریر پارادایم جهانی عدالت شهری و تطبیق آن با ریشه‌های بومی و اسلامی را در شهر ایرانی ایجاب می‌نماید. بر این اساس، پژوهش با هدف تبیین پارادایم ایرانی عدالت شهری، بر مبنای ابعاد چهارگانه‌ی عدالت (ماهوی، صوری، توزیعی و ساختاری) و با تمرکز بر مولفه‌های قانون، اخلاق و مدنیت در شهری ایرانی صورت پذیرفته است. امکان‌سنجی تحقق پارادایم تدوین شده؛ در قالب محله‌ی فرحزاد تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها به صورت اسنادی و میدانی (مصاحبه و پرسش‌نامه) بوده است. جامعه‌ی آماری، متشکل از ساکنین و کاربران فرحزاد می‌باشد. یافته‌های حاصل، در نرم‌افزار SPSS و بر مبنای آمار توصیفی (گویه‌های کیفی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی‌تک نمونه‌ای و هم‌بستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از آزمون تی‌تک نمونه‌ای و تحلیل هم‌بستگی پیرسون، نمایان‌گر عدم تحقق و نیاز به اجرای پارادایم ایرانی عدالت شهری از دیدگاه شهروندان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

" Explaining the Iranian paradigm of urban justice and measuring its feasibility in urban plans"(case study: Farahzad, Tehran)

نویسندگان [English]

  • mahshid tajedini 1
  • Manouchehr Tabibian 2
  • masoud elahi 3
1 Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Full Professor, Faculty of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Interpretation of the essential meaning of justice and how it crystallizes in societies has long been considered by thinkers in various fields (philosophy, economics, law, sociology and urban planning).However, the 21st century is considered as the basis for the development of an equitable structure for urban environments. The development of this approach necessitates the re-reading of Western ideas, the interpretation of the global paradigm of urban justice and its adaptation to indigenous and Islamic roots in the Iranian city. Accordingly, the present study aims to explain the new paradigm of urban justice, based on the four dimensions of justice (substantive, formal, distributive and structural) and with focusing on the components of law, ethics and civilization in Iranian urban planning. Also, the feasibility of the realization of the Iranian paradigm has been developed; it has been done in the form of Farahzad Tehran's position. The research method used was descriptive-analytical and the data collection method was documentary and Field research (interview and questionnaire). The statistical population of the study consisted of citizens, residents, users, experts and city officials. Findings were analyzed in SPSS software based on descriptive statistics (qualitative items, mean and standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test and Pearson correlation).The data of one-sample t-test and Pearson correlation analysis in measuring the current situation of Farahzad, Representative the lack of realization and the need to implement the local paradigm of urban justice in all three dimensions of law-based, Ethical and socialism from the citizens' point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The paradigm of urban justice
  • Iranian urban planning
  • distributive justice
  • structural justice
  • Farahzad area
اخوان کاظمی، بهرام. (1397). مقاله­ی "نگرش تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفه­ی سیاسی افلاطون و ارسطو". نشریه­ ی مطالعات حقوق، دوره­ ی دهم، شماره­ ی سوم،
سن، آمارتیا. (2009). کتاب "اندیشه عدالت". ترجمه­ی وحید محمودی و هرمز همایون­پور. انتشارات کندوکاو، 1392
مارکوس، پیتر (و دیگران). (1392). کتاب "در جستجوی شهر عدالت‌محور: بحث‌هایی در نظریه و تجربه شهری". ترجمه‌ی هادی سعیدی رضوانی و محجوبه کشمیری. نشر شهر. تهران.
مطهری، مرتضی.(1371). کتاب "عدل الهی". تهران: نشر صدرا
نصر، مهدی. (1397). مقاله­ی "ملازمت دولت و عدالت در فلسفه­ی سیاسی". فصل­نامه­ی دولت­پژوهی، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره چهاردهم ، تابستان 1397 ، صفحات 101-69.
هاروی، دیوید. (1382) کتاب "عدالت اجتماعی و شهر". ترجمه­ی فرخ حسامیان، محمد رضا حائری و بهروز منادی زاده. نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری وابسته به شهرداری تهران.
Chappelow, jim. (2019). “Social Justice”. https://www.investopedia.com/terms/s/social-justice.asp. Nov 8, 2019.
Cohen, Aryeh. (2011). “Justice in the City, An Argument from the Sources of Rabbinic Judaism, New Perspectives in Post-Rabbinic Judaism”. Published by Academic Studies Press in 2011. academicstudiespress.com.
Feinstein Susan. (2010), “The Just City”, Cornell University Press, Ithaca and London..
Feinstein, Susan. (2013), The just city, International Journal of Urban Sciences,2014.Vol.18, No.1, 1- 18. https://doi.org/10.1080/12265934.2013.834643
Feinstein, Susan. Potter, Cuz. Balakrishnan, Sai. (2018). “Fainstein- Fragmented states and pragmatic improvements”. Published by Association of European Schools of Planning (AESOP), (2018).
GHaedrahmati, Safar, Khademalhoosini, Ahmad, Tahmasebi, Farshad (2018). “Spatial analysis of social justice in city of Isfahan, Iran”. ANNALS OF GIS, 2018. Taylor & Francis GROUP. https://doi.org /10. 1080/19475683.2018.1424732.
Griffin, Toni L. Cohen, Ariella. Maddox, David. (2015). “The Just City Essays, Visions for Urban Equity, Inclusivity and Opportunity”. (Volume 1 of The Just City Essays Series). Independent Publisher. Available from: https://www.thenatureofcities.com/the-just-city-essays. (accessed March 2019).
Hoye , J. Matthew. (2019). “Natural Justice, Law, and Virtue in Hobbes’s Leviathan”. Vrije Universiteit Amsterdam, Online Publication Date: 04 Oct 2019, In: Volume 32: Issue 2. Pages: 179–208. https://doi.org/10.1163/18750257-03202004.
Jensen, Alex. (2018). “Kant’s Theory of Justice”. the University of Minnesota, December 17, 2018. https://cla.umn.edu/philosophy/news-events/story/kant-s-theory-justice.
Kiersznowski, Grace. (2020). “Rousseau and Rawls on Legitimacy and Justice”. https://theclassicjournal .uga.edu/index.php/2020/05/04/rousseau-and-rawls-on-legitimacy-and-justice/.
Miller, David. (2017). “Justice”. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato. stanford. edu /entries/justice.
Mock, Brentin. (2018). “In Search of the Just City”. bloomberg.com. 2018-06-01.
Nussbaum, Martha. (2011), “What Makes Life Good? Measurements of economic growth fail to capture many facets of well-being”. hup.harvard.edu, April 13, 2011.
Oomen, Barbara, Davis, Martha and Grigolo, (2018). “Review of Global Urban Justice: The Rise of Human Rights Cities”. Journal of World-Systems Research. Vol. 24 Issue 1, DOI 10.5195/JWSR.2018.773, jwsr.pitt.edu.
Perulli, Paolo. (2020). “Collective action in the cities of the world. A perspective from the Souths”. FEEM “Souths of the World” School Background Paper (Milan, November 2020). http://www.southsoftheworld.com /background-paper-2020/.
Rafieian, M, Alizadeh,A. (2017). “ An Integrated Approach of Spatial Justice and Structure to Detect Spatial, Conflicts in Yazd City”.   J. Architect. Eng. Urban Plan, 27(2): 105-114, December 2017 , DOI: 10.22068/ijaup.27.2.105.