تحلیل و بررسی روند تکاملی مولفه های منطقه ای و ملی موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان در کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jgeoq.2022.316782.3437

چکیده

امروزه صنعت بانکداری در فضای رقابتی خود مجبور به تغییر در روند فعالیت خود از بانکداری سنتی به الکترونیکی شده است. مزایای این فناوری در هزینه، زمان و شیوه دسترسی برای ارائه خدمات توانست اعتماد مشتریان را به خود جلب نماید. پژوهش حاضر درصدد تبین روند تکاملی مولفه های مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی است. پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش های توسعه ای است. در این پژوهش آمیخته، داده های پژوهش با روش تحلیل محتوا، تحلیل شده اند. داده های جمع آوری شده از طریق مصاحبه عمقی با خبرگان علوم بانکی در بخش کیفی با نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. پس از استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در شناسایی ابعاد و مفاهیم، روابط بین آن‌ها و الگوی مفهومی استخراج شده است. در این بخش «اعتماد به بانک»، «امنیت درک شده»، «سهولت استفاده» بعنوان ابعاد تاثیرگذار بر «ریسک درک شده» و «مطلوبیت درک شده»، «تأثیر اجتماع» و «دانش و آگاهی» به‌عنوان ابعاد تأثیرگذار بر «نیت‌های رفتاری» شناخته شده است. سپس در بخش کمی این الگو با استفاده از نظرات مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار PLS نشان داده است که در بین روابط تعریف شده، «دانش و آگاهی» کمترین تاثیر و «مطلوبیت درک شده» بالاترین تاثیر را بر «نیات رفتاری» دارد. در این میان «ریسک درک شده» به‌عنوان متغیر مستقل در این مدل تعریف شده است. در نهایت متناسب با این یافته‌ها، استراتژی‌ها و راهکارهای لازم جهت ارتقاء پذیرش مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and study of the evolutionary trend of regional and national components affecting the acceptance of electronic banking services by customers in the metropolis of Tehran

نویسندگان [English]

  • Yasaman Modabbernia 1
  • Hossein Vazifehdust 2
  • Mohammad Ali Abdolvand 3
1 PhD Student of Business Management,, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Full Proffessor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the banking industry in its competitive environment has been forced to change the course of its activities from traditional to electronic banking. The advantages of this technology in cost, time and access method to provide services were able to gain the trust of customers. The present study seeks to explain the evolutionary process of customer components in accepting electronic banking services. The present study is in the field of developmental research in terms of purpose. In this mixed research, research data have been analyzed by content analysis method. The collected data were analyzed through in-depth interviews with banking experts in the qualitative section with Max Kyoda software. After using the content analysis technique in identifying dimensions and concepts, the relationships between them and the conceptual model are extracted. In this section, "trust in the bank", "perceived security", "ease of use" as dimensions affecting "perceived risk" and "perceived utility", "community impact" and "knowledge and awareness" as Dimensions affecting "behavioral intentions" are known. Then, in a small part, this model has been evaluated using the opinions of e-banking customers. The results of structural equation model analysis using PLS software have shown that among the defined relationships, "knowledge and awareness" has the least effect and "perceived utility" has the highest effect on "behavioral intentions". Meanwhile, "perceived risk" is defined as an independent variable in this model. Finally, in accordance with these findings, the necessary strategies and solutions to improve customer acceptance of e-banking services are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive model of technology acceptance
  • quality of electronic banking services
  • behavioral intentions
  • perceived risk
  • perceived utility
دنیای اقتصاد (13/06/1401)، نفوذ چین در بین‌النهرین، قابل بازیابی در: https://donya-e-eqtesad.com/بخش-دنیا-5/3896465-نفوذ-چین-در-بین-النهرین.
زارعی، بهادر و مصطفی رشیدی (1397)، قرن بیست و یکم؛ قرن آسیا- پاسیفیک، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سجادپور، سیدمحمدکاظم، (1391)، سیاست خارجی و دنیای پرتلاطم، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.
سلامی، مهدی (12/04/1401)، خلیج­فارس و چین؛ عرضه و تقاضا، مرکز پژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، قابل بازیابی در: https://www.cmess.ir/Page/View/2022-07-03/5127.
سلیمانپور، هادی و عبدالله مولایی (1392)، قدرت­های نوظهور در دوران گذار نظام بین­الملل، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره اول، بهار، صص 34-7.
شرفخانی، مجید، رحمت حاجی­مینه و محمدرضا دهشیری (1401)، راهبرد اقتصادی چین در رقابت هژمونیک با آمریکا در خاورمیانه، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، دوره 11، شماره 40، بهار، صص 106-71.
شریعتی­نیا، محسن (1391)، چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 18، شماره 77، بهار، صص 150-132.
فرحناکیان، فرشید (03/10/1401)، تاثیر ژئواستراتژیِ چین در عربستان بر ایران، قابل بازیابی در: https://www.aftabeyazd.ir/253.
فلاحی، احسان و علی امیدی (1398)، تحلیل مقایسه‌ای ژئوپلیتیک انرژی چین در آسیای مرکزی و خلیج فارس با نگاهی به جایگاه ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 15، شماره 61، صص 66-29.
Almujeem, Noura S (2021), GCC countries’ geoeconomic significance to China’s geopolitical ends, Review of Economics and Political Science, 6(1), Retrievable at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/REPS-11-2019-0152/full/pdf?title=gcc-countries-geoeconomic-significance-to-chinas-geopolitical-ends.
Fulton, J (2019), China’s Changing Role in the Middle East, Washington: Atlantic Council Policy, pp.1-28.
Ghosh, Iman (2020), The $88 Trillion World Economy in One Chart, Visual Capitalist, Retrievable at: https://www.visualcapitalist.com/the-88-trillion-world-economy-in-one-chart/.
Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, (2013/07/09), President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries, Retrievable at: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml.
National Statistics (2021), What does "national wealth" mean?, National Statistics, Republic of China (Taiwan), Retrievable at: https://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=9357&ctNode=1641.
Niblock, T (2020), “China and the Middle East: A Global Strategy Where the Middle East has a Significant but Limited Place”, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, DI: 10.1080/25765949.2020.1847855.
OICA (2019), 2019 Production Statistics, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), Retrievable at: https://www.oica.net/category/production-statistics/2019-statistics/.
Wong, Erebus, Lau Kin Chi, Sit Tsui & Wen Tiejun (2017), One Belt One Road, Monthly Review, Volume 68, Issue 08 (January 2017). Retrievable at: https://monthlyreview.org/2017/01/01/one-belt-one-road/.
Workman, Daniel (2021), Top 15 Crude Oil Suppliers to China, World's Top Exports. Retrievable at: https://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/.
Kennedy, Paul (1987), The Rise and Fall of the Great Powers, New York: Random House.
Renard, Thomas & Sven Biscop (2013), The European Union and Emerging Powers in the 21st Century: How Europe Can Shape a New Global Order.
Shaw, Timothy M., Scarlett Cornelissen, Liliana Avendãno Miranda & Matthew McDonald (2010), The Emerging Politics of the Emerging Powers: The BRICs and the Global South, The China Monitor. University of Stellenbosch, South Africa: Centre for Chinese Studies, Retrievable at: http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2010/06/China_Monitor_JUNE_2010.pdf.
Richter, Wolf (2021/02/08). US Trade Deficit in 2020 Worst since 2008, Goods Deficit Worst Ever Despite First Ever Petroleum Surplus. Services Surplus Drops Again, Wolf Street, and Retrievable at: https://wolfstreet.com/2021/02/08/us-trade-deficit-in-2020-worst-since-2008-goods-deficit-worst-ever-despite-first-ever-petroleum-surplus-services-surplus-drops-again/.
Verma, Nidhi & Shu Zhang (2021/03/08), Analysis: Iran slips record volume of oil into China, reaches out to Asian clients for trade resumption, Reuters, Retrievable at: https://www.reuters.com/article/us-oil-iran-asia-analysis-idUSKBN2B00OL.
Business Line (2021/04/09), India has accelerated work on Chabahar Port, likely to be declared operational by May: CRS, Retrievable at: https://www.thehindubusinessline.com/economy/logistics/india-has-accelerated-work-on-chabahar-port-likely-to-be-declared-operational-by-may-crs/article34278034.ece.
Richter, Felix (2021/05.04), China Is the World's Manufacturing Superpower, Statista, retrievable at: https://www.statista.com/chart/20858/top-10-countries-by-share-of-global-manufacturing-output/.