طراحی و تبیین الگوی سیاستگذاری در صنعت گردشگری با محوریت توریسم کوهستان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور ، تهران. ایران

10.22034/jgeoq.2023.366055.3896

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی سیاست‌گذاری در صنعت گردشگری با محوریت توریسم کوهستان مورد بررسی قرار گرفت. از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. فلسفه پژوهش حاضر از نوع تفسیر گرایی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء- قیاسی است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تأییدی به‌کار گرفته شد؛ در مرحله طراحی مدل، استفاده از خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در شرکت‌های توریستی و گردشگری، جامعه مورد نظر بوده‌اند. نمونه‌گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی یا گلوله برفی که روشی غیر احتمالی است، می‌باشد. در این تحقیق نمونه‌های انتخابی شامل مدیران و کارشناسان شرکت‌های توریستی و گردشگری است که براساس تخصص، تحصیلات و تجربیات و مشغله‌های کاری به تعداد 25 مورد انتخاب شدند و از آنها مصاحبه به عمل آمد. در تحقیق حاضر، مصاحبه‌ها برای تعیین متغیرهای الگوی سیاست‌گذاری در صنعت گردشگری (توریسم کوهستان) از طریق تجربه بوده است. براساس یافته های تحلیل مضمون، 4 بعد و 14 مؤلفه مؤثر بر سیاست گذاری در صنعت گردشگری با محوریت توریسم کوهستان شناسایی شدند. این مضمون‌ها عبارتند: تقویت بنیه فرهنگی گردشگران، واکنش‌های هیجانی، بهبود سبک تصمیم‌گیری گردشگران، اثربخشی بازار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the policy model in the tourism industry with a focus on mountain tourism

نویسندگان [English]

  • hosein karvar 1
  • mohammadtaghi amini 2
  • ehsan ahadimotlagh 2
  • mohammadreza mashayekh 2
1 Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The present study was investigated with the aim of designing and explaining the policy model in the tourism industry with the focus on mountain tourism. In terms of its purpose, this research is part of applied research. The philosophy of the current research is interpretive. In fact, the research approach of this study is inductive-deductive in terms of data collection logic. In order to analyze the data, the methods of thematic analysis and confirmatory factor analysis were used; In the stage of model design, the use of academic experts and experts in the field of the subject area of the research, as well as experts in tourist and tourism companies, have been the intended community. Sampling at this stage is of the targeted reference or snowball type, which is a non-probability method. In this research, the selected samples include the managers and experts of tourist and tourism companies, who were selected based on their expertise, education, experiences, and busyness in the number of 25 cases, and interviews were conducted from them. In the present research, the interviews were used to determine the variables of the policy model in the tourism industry (mountain tourism) through experience. Based on the findings of thematic analysis, 4 dimensions and 14 components affecting policy making in the tourism industry with the focus on mountain tourism were identified. These topics include: strengthening the cultural foundation of tourists, emotional reactions, improving the decision-making style of tourists, market effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourist
  • tourism industry
  • tourism
  • mountain tourism
  • policy making
اسدپور، احمدعلی. (1396). بررسی رابطه صنعت توریسم با رشد اقتصادی با عنایت به سند چشم انداز. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 7(4): 285-295.
حیدری چیانه، رحیم؛ رضاطبع ازگمی، سیده خدیجه؛ سلطانی، ناصر و معتمدی مهر، اکبر. (1392). تحلیلی برسیاست‌گذاری گردشگری در ایران. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 2(5): 11-32.
حیدری‌چیانه، رحیم؛ راحلی، حسین و فکری، فاطمه. (1396). ارزیابی جاذبه‌های گردشگری شهری با روش ارزش گذاری مشروط (CVM)، مطالعه موردی جاذبه شورابیل اردبیل. نشریه گردشگری شهری، 4(1): 57-70.
دژانگاه، کاظم؛ سیفی مرادی، مهدی و کامیاب، مهدی. (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری دریایی و ارایه برنامه عملیاتی برای توسعه آن، بیستمین همایش صنایع دریایی ،تهران، https://civilica.com/doc/822891
رحمانی، زین العابدین؛ پرهیزگار، محمد مهدی؛ امینی، محمدتقی و شیرمحمدی، یزدان. (1392). عوامل مؤثر بر اجرای سیاست‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران. نشریه مطالعات مدیریت گردشگری، 8(24): 183.
رسولی، سیدحسن؛ قرنجیک، عبدالغفار و رجایی، مرجان. (1394). بررسی و ارزیابی برنامه راهبردی و اجرایی توسعه صنعت اقتصادی و گردشگری در شهرستان ساری، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، https://civilica.com/doc/509578
زنگی‌آبادی، علی.؛ مصلحی، محسن و وارثی، حمیدرضا. (1394). تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 5(2): 7-17.
صالحی، لاله. (1396). توسعه گردشگری در مناطق کوهستانی،کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، کرج، https://civilica.com/doc/780649
قره‌بیگلو، حسین و شادی دیزجی، بهنام. (1395).  بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی بر میزان عملکرد توریسم (مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی و جهانگردی استان آذربایجان شرقی). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 1(1): 145-161.
کاظمی، مهدی. (1390). فرهنگ زیربنای جهانگردی پایدار در ایران. ویژه نامه اقتصاد و مدیریت، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 48.
کمالی، یحیی. (1393). مرجعیت سیاست‌ها و توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر برنامۀ سوم و چهارم توسعه. فرایند مدیریت و توسعه، 27(1): 3-26.
مسلمی مهنی، یوسف.؛ ایلخانی پورنادری، علی؛ افشارمنش، حمیده و صدقی، نغمه. (1401). درآمدی بر مسئله ‏شناسی تحلیلی در سیاست‏گذاری شهری (مورد مطالعه: کلان شهرهای معین کشور). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ای)، 12(4): 1324-1347.doi: 10.22034/jgeoq.2022.266195.2888
مطهری، سعید؛ ارجمندی، رضا؛ نوری، جعفرو ریاضی، برهان. (1397). تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق کوهستانی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس QSPM  منطقه مورد مطالعه: مناطق کوهستانی مشرف به منطقه یک شهرداری تهران. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(2): 151-168.
موحدیان، فاطمه. (1397). بررسی توان‌های اکوتوریستی مؤثر در تقویت جاذبه‌های گردشگری کوهستان (مطالعه موردی کوه دماوند). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشته جغرافیا - برنامه‌ریزی توریسم.
میلادی لاری، نسیم و میلادی لاری، صدف. (1394). بررسی آثار اقتصادی معماری گردشگری در صنعت توریسم،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،https://civilica.com/doc/554740
نقوی فرد، مریم و نصیری هند خاله، اسماعیل. (1395). کاربرد شاخص‌های اقلیم گردشگری بر ارزیابی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی استان یزد). اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد،https://civilica.com/doc/519113
ویسی، هادی (1392) بررسی موانع توسعه صنعت توریسم در ایران. طرح پژوهشی. کرمان: دانشگاه پیام نور استان کرمان.
ویسی، هادی. (1396). بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(25): 93-112.
Dredge, D. & Jamal, T. (2015). Progress in Tourism Planning and policy: A Post-structural Perspective on Knowledge Production. Tourism Management. 51. pp. 285-297.
Duglio, S., & Beltramo, R. (2017). Estimating the economic impacts of a small-scale sport tourism event: The case of the Italo Swiss Mountain Sustainability, 9(3), 1-17.
Edgell, D. L. Allen, M. D. Smith, G. & Swanson, G. R. (2008). Tourism Policy and Planning: Yesterday. Today and tomorrow. Elsevier.
Fazito, M., Scott, M. & Russell, P. (2016). The dynamics of tourism discourses and policy in Brazil. Annals of Tourism Research, 57, 1-17.
Flognfeldt, T., & Tjørve, E. (2013). The Shift from Hotels and Lodges to Second-Home Villages in Mountain-Resort Accommo dation. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13(4), 332-352.
Geneletti, D. & Dawa, D. (2009). Environmental impact assessment of mountain tourism in developing regions: A study in Ladakh, Indian Himalaya, Environmental Impact Assessment Review, 29, 229–242.
Hall, C. M. (1995). Tourism and Public Policy. Cengage Learning EMEA.
Howlett, M. & Ramesh, M. (2003). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press.
Jafari, J. (1990). Research and Scholarship: The Basis of Tourism Education. Journal of Tourism Studies. 1(1), 33–41.
Jafari, J. (2003). The Encyclopedia of Tourism. London: Routledge.
Kamble, Z. & Bouchon, F. (2014). Tourism Planning and a Nation’s Vision: A Review of the Tourism Policy of Sri Lanka. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 144. pp. 229-236.
Kim, S. & Bramwell, B. (2019). Boundaries and boundary crossing in tourism: A study of policy work for tourism and urban regeneration. Tourism Management, 75, 78-89.
Modabber Khaknezhad, A., Hosseinzadeh Dalir, K., & Ezzatpanah, B. (2022). Investigating the social factors affecting to planning and policy-making for development of historical-cultural tourism in Iran (case study: Tabriz metropolis). Sociological studies, 15(54), 159-177. doi: 10.30495/jss.2021.1924684.1309
Mohd Taher, S. H., Jamal, S. A., Sumarjan, N., & Aminudin, N. (2015). Examining the structural relations among hikers' assessment of pull-factors, satisfaction and revisit intentions: The case of mountain tourism in Malaysia. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, (12), 82–88.
Moira, P. & Drivas, P. (2017). Mountain tourism in Greece: Possibilities and prospects for extending the tourist season throughout the year. e-Journal of Science & Technology, 12(4), 23-35.
Moss, LAG, & Godde, PM. (2000). Strategy for future mountain tourism. In: Godde PM, Price MF, Zimmermann FM, editors. Tourism and development in mountain regions. Wallingford: CABI Publishing, p.323–38.
Río-Rama, M., C. Maldonado-Erazo, A. Durán-Sánchez and J. Álvarez-García (2019). Mountain tourism research. A review. European Journal of Tourism Research 22, pp. 130-150
Silva, C., Kastenholz, E., & Abrantes, J. L. (2013). Place-attachment, destination image and impacts of tourism in mountain destinations. Anatolia, 24(1), 17-29.
Singh, R. B. & Mishra, D. K. (2004). Green tourism in mountain regions — reducing vulnerability and promoting people and place centric development in the Himalayas, Journal of Mountain Science, 1, 57–64.
Spanish Tourism Institute. (2009). Studies of tourist products: Mountain tourism. Madrid: Spanish Tourism Institure (Turespaña).
Tigu, G. (2012). New Challenges for Tourism Destination Management in Romania, Strategies for Tourism Industry - Micro and Macro Perspectives, InTech, retrieved from: http://www.intechopen.com/books/strategies-for-tourism-industry-micro-andmacroperspectives/ new-challenges-for-tourism-destination-management-in-Romania.
Tomczyk, A. M. (2011). A GIS assessment and modelling of environmental sensitivity of recreational trails: The case of Gorce National Park, Poland, Applied Geography, 31, 339–351.
Tosun, C. & Jenkins, C. L. (1998). The Evolution of Tourism Planning in Third-World Countries: A Critique. Progress in Tourism and Hospitality. 4(2), 101–114.
UNEP/PNUMA. (2007). Tourism and Mountains: A Practical Guide to Managing the Environmental and Social Impacts of Mountain Tours United Nations Environment Programme. URL: http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7687 [Accessed on 01/06/2018].
UNWTO. (2015). Tourism Highlights. 2015 Edition. Madrid: World Tourism Organization.
WTO. (2005). Tourism's potential as a sustainable development strategy. World Tourism Organization. Madrid: World Tourism Organization.