ذی‌نفعان و نوع نگاه آن‌ها به اثرات گردشگری (مطالعه موردی: اورامان تخت)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توریسم، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

روش تحقیق پیمایشی و ابزارهای گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه عمیق است. تعیین جامعه نمونه براساس دسته‌بندی ذینفعان است. برای گردشگران و جامعه محلی از روش کوکران استفاده شده و مصاحبه به صورت نامنظم با بنگاه‌های کسب و کار و ادارات محلی در مقصد اورامان تخت انجام گرفته است. پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته براساس نظر اساتید و آلفای کرونباخ سنجیده شده ودر تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده شده است. سؤالات مصاحبه نیز براساس نظرات اساتید و در قالب مصاحبه آزاد انجام پذیرفته است. داده‌های جمع آوری شده ابتدا براساس تئوری ذینفعان و دسته‌بندی گروه‌های چهارگانه مورد تحلیل و ضمن شناسایی ذینفعان، ویژگی‌های هرکدام مشخص و مبتنی بریافته های حاصل از تئوری ذینفعان، فرضیه‌های تحقیق براساس اینکه کدام گروه دارای چه ویژگی‌هایی هستند، مورد سنجش قرار گرفتند. در اورامان تخت تعادل نسبی میان ویژگی‌های قدرت، مشروعیت و ضرورت وجود دارد. نتایج بخش کمی با استفاده از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که رابطه بین متغیرهای قدرت، مشروعیت و ضرورت و ادراک ذینفعان از اثرات گردشگری (متغیروابسته) برای مردم محلی و گردشگران اورامان تخت تأیید شد، اما رابطه بین متغیر قدرت و ادراک ذینفعان از اثرات گردشگری در جامعه نمونه گردشگران اورامان تخت تأیید نشد. در بخش تحلیل مصاحبه‌ها نیز تمام رابطه‌ها برای دو جامعه نمونه بنگاه‌های کسب و کار و ادارات دولتی در اورامان تخت در رابطه با اثرات گردشگری تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stakeholders and the impact of tourism (Case Study: Oraman Takht)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hemmati 1
  • Muhammad Amanj Rasooli 2
1 Assistant Prof. of Natural Geography, Yadegar-e-Imam Khomeine Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A. of Tourism Planning, Facuty of Social Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The research method is survey and tools for data collection are questionnaires and in-depth interviews. The sample community is defined by classifying the stakeholders. Cochran method is used for tourists and local community. Business enterprises and state departments in Oraman takht were interviewed. Reliability and validity of questionnaire have been tested and confirmed by professors and Cronbach’s alpha method. Data analysis has been done using SPSS software. Questions in the interview are based on the views of professors and are in the form of open interview. The data collected have been analyzed first using the stakeholder theory and the classification of the four groups. During the identification of stakeholders, characteristics of each have been spotted. According to the findings of stakeholder theory, the research hypotheses have been evaluated on the basis of what characteristics each group has. There is a relative balance between features of power, legitimacy, and necessity in the Oraman takht. Quantitative results of hypothesis test showed that the relation between the variables of power, legitimacy and necessity. Stakeholders’ understanding of tourism impacts (dependent variable) were confirmed for local people and Oraman takht tourists, but the relation between power variable and stakeholders’ understanding of tourism impacts were not confirmed Oraman takht’s sample tourist community. Also in the analysis of interviews, all the relations were confirmed for sample communities of both business enterprises and government agencies in the Oraman takht, in regard to the impacts of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stakeholder theory
  • tourism stakeholder
  • Tourism impacts
  • Oraman takht
آسایش، حسین (1383). اصول و روشهای برنامه‌ریزی روستایی، تهران، دانشگاه پیام نور؛
اردستانی، محسن (1387). مبانی گردشگری روستایی، سازمان چاپ و انتشارات؛ تهران.
افتخاری، عبدالرضارکن الدین، داود مهدی و مهدی پورطاهری (1389). فرایند بومی سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران، مجله پژوهش‌های روستایی، شماره 4، صص 1 ـ 41.
بدری، سیدعلی، خلیل رحمانی، مجید سجاسی قیداری و امید حسن پور (1390). راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان، مجله پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره دوم، صص 31 ـ 54.
جمعه پور، محمد و شکوفه احمدی (1390). تأثیر گردشگری برمعطشت پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبلاغ)، مجله پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره یکم. صص 33 ـ 63.
چاک، وای، گی و دیگران (1377). جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمود اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
رفیع پور، فرامرز (1372). سنجش گرایش روستاییان نسبت به جهادسازندگی، نشر مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی، تهران.
زاهدی، شمس السادات (1382). "چالش‌های توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم"، مجله مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس دوره 7، شماره 3، صص. 15 ـ 1.
زاهدی، شمس السادات (1380). "اکوتوریسم و توسعه پایدار"، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، نشر سازمان جنگلها ومراتع کشور، تهران.
عربیون، ابوالقاسم (1385). دانش بومی: ضرورتی در فرایند توسعه و ترویج، فصلنامه علمی پژوهشی سال 9، شماره یک، صص 86. مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد کشاورزی؛
مهدوی، داوود (1382) نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
میسرا، آر. پی (1365). توسعه روستایی و مسائل و مشکلات آن، ترجمه علی اکبر فیاض، مجله روستا و توسعه، شماره 1 صص.32.
Amaya Loustaunau, Rodolfo (2007). An Analysis of Stakeholder Engagement in Tourism Development in Mexico’s Chiapas Region, A dissertation presented to the Nottingham University Business School in part consideration for the degree of MSc in International Business
Bramwell, B., & Lane, B. (2000). Tourism Collaboration and Partnerships: Politics, Practice and Sustainability. Clevedon: Channel View Publications.
Clement, R. W. (2005). The Lessons from Stakeholder Theory for U.S.Business Leaders. Business Horizons, 48(3), 255.
Erick T. Byrd a,*, Holly E. Bosley b, Meghan G. Dronberger (2008). Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Tourism Management 30 (2009) 693-703
Hardy, A. L., & Beeton, R. J. S. (2001). Sustainable Tourism or Maintainable Tourism: Managing Resources for More Than Average Outcomes. Journal of Sustainable Tourism, 9(3), 168-192.
Murphy, P. E., & Murphy, A. E. (2004). Strategic Management for Tourism Communities: Bridging the Gaps. Clevedon: Channel View Publications.
Clement, R. W. (2005). The Lessons from Stakeholder Theory for U.S.Business Leaders. Business Horizons, 48(3), 255.
Charter, M. (Ed.). (1992). Greener Marketing: A Responsible Approach to Business. Sheffield: Greenleaf Publishing.
Russell R. Currie, Sheilagh Seaton, Franz Wesley (2008). DETERMINING STAKEHOLDERS FOR FEASIBILITY ANALYSIS. Annals of Tourism Research, Vol. 36, No. 1, pp.
Timur, S., & Getz, D. (2002). Applying Stakeholder Theory to The Implementation of Sustainable Urban Tourism. Paper presented at the City Tourism 2002, Vienna, Austria.
Zhang, Wenya (2010). Analysis of the regional tourism cooperation based on stakeholder
Theory, School of Law and Literature Wuhan University of Science and Technology Zhongnan Branch Wuhan, 430223, P.R.C, 2010 International Conference on E-Health Networking, Digital Ecosystems and Technologies