اکوتوریسم پایدار تهران با توجه ویژه به حد فاصل بین روستای درکه تا قله توچال

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و آمایش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران

چکیده

 در ســال‌های اخیر تعریف و نگرش به مفهوم توسعه نسبت به دهه‌های گذشته تغییر بنیادین داشته است. توسعه پایدار مفهومی است که امروزه مورد قبول بیشتر محافل علمی و دانشگاهیست. بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاستگذاران توسعه، از گردشگری بعنوان یکی از رکن‌های اصــلی توســعه پایدار یاد می‌کنند. بهره برداری از صـنعت گردشـگری و اکوتوریسـم پایدار نیازمند ایجاد شـرایط مسـاعدی اس ـت که در قالب برنامه‌ریزی جامع و فراگیر قابل تحصیل است. هدف اصـــلی این تحقیق، تدوین راهبردهای مناســـب برای توسعه اکوتوریسم پایدار شهر تهران بویژه حد فاصل درکه تا قله توچال، بر اســاس چارچوب نظری توســعه پایدار گردشــگری و اکوتوریســم اســت. در ابتدا به تشــخیص ظرفیت‌های توســعه گردشــگری و اکوتوریســم پایدار شهر تهران بویژه حد فاصل روستای درکه تا قله توچال پرداخته و سپس برای کاربردی کردن تحقیق راهبردهای بهینه با در نظر گرفتن تاثیرگذاری تمام عوامل درون زا و برون زا ارایه می‌گردد. لذا این ســـوال مطرح می‌شـــود که اصـــلی ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها برای منطقه مورد مطالعه کدامند و مناسب ترین راهبرد توسعه گردشگری بویژه اکوتوریسم پایدار منطقه چیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable development of Ecotourism for Tehran with special attention to between Darakeh villages to Tochal Peak

نویسندگان [English]

  • Farhad Hamzeh 1
  • Majid Karimpoor 2
  • Saeed Rahim Basiri 3
1 Dept. of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Geography & Planning, Tehran University, Tehran, Iran
3 M.A. student in Ecotourism, Qeshm High Education Institute, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Abstract
  The concept and attitude toward the development has dramatically changed for the last couple of years. Sustainable development is a concept approved by many faculties and universities. Most of development programmers and policy makers, consider tourism as one of the most fundamental basis of sustainable development. Utilizing sustainable tourism and ecotourism industry need to provide beneficial conditions which are supposed to be obtained via comprehensive planning. Main objective of this research is to make appropriate strategies to develop sustainable ecotourism to the summit in Tehran, especially between Darakeh Village Resort to Tochal Peak, based on the theoretical framework of sustainable tourism development and ecotourism. First we try to recognize the potential of tourism development and sustainable ecotourism in Tehran, especially between Darakeh village Resort and Tochal Peak and then to make the research more practical Optimization strategies taking into account the influence of endogenous and exogenous factors will be presented. So the question arises that what the main strengths, weaknesses, opportunities and threats to the region are and what the most appropriate strategy for tourism development, especially sustainable tourism is the region are.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ecotourism
  • sustainable development
  • Sustainable tourism development
  • tourism planning
  • Tehran
  • Darakeh village
  • Tochal Peak
رضوانی، محمدرضا، ١٣٨٧، ‌توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات
دانشگاه تهران
سازمان جهانی جهانگردی، ۴١٣٨، برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی، ترجمه عبدﷲزاده، محمود، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم
سرمد و همکاران، ١٣٧٨، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوم، نشر آگه، تهران
شریفی‌نیا، زهرا، نورا، محمدرضا، مهدی بیگی، حمیرا، ٠۶١٣، برنامه‌ریزی راهبردی ‌توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot در شهر سوخته، اولین همایش ملی گردشگری، اقتصاد و بازاریابی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
معصومی، مسعود، ۵١٣٨، ماهیت گردشگری، تهران، انتشارات پیک کوثر، چاپ اول
محرابیان احمدرضا، یوسف زاده مرتضی، زهزاد بهرام، سنبلی علی، پاسیان هدی»تنوع گونه‌های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین-درکه« در نشریه علوم محیطی بهار ۴١٣٨ دوره٢
فرهنگ لغت مرحوم دهخدا
www. tehranportal. com وبگاه تهران پرتال www. darakeh. mytehran. irسایت محله درکه
 سایت کوهنوردان زرتشتی  www. kziran. com
Hawkes & Williams, 1993, Sustainable ecotourism: balancing economic, environmental and social goals within and ethical framework the journal of tourism studies vol. 4.
The global commission of environment and development.
WTO 2001, UNEP, The article about sustainable development.
Smith, 1995, Tourism and the environment, original from the university of Michigan publisher.
WWW. UN, 1999. ORG. /ESA/SUSDEV/AGENDA21TEXT. HTM
WTO, 1997, Rural Tourism: Absolution for Employment Local
Development and Environment. World Tourism Organization.
UNWTO World Tourism Organization, 1999 Tourism 2020 Vision
Executive summary Madrid: WTO. (www. unwto. Orj. )  
WTO 2011 ,page 9
Ko, T. G. (2005) Development of a tourism sustainability assessment procedure: a conceptual approach; Tourism management, 26: 431.
Available from: WWW. Sciencedirec. com
https://maps. google. com (accessed at 20 June 2015)
https://maps. yahoo. com (accessed at 20 June 2015)