نقش پارک‌‌های کودک در هویت بخشی اجتماعی به فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک محله راهنمایی شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

2 کارشناس ارشد شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
    پارک­های کودک به عنوان یکی از پارک­های شهری دارای اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژکی می­باشند. از اثرات اجتماعی آن‌ها می­توان به افزایش تعاملات اجتماعی، ایجاد زمینه‌های کاری، اجتماعی شدن افراد و انتشار عقاید و افکار ارزشی اشاره کرد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش پارک کودک محله راهنمایی شهر یاسوج در هویت یابی مکانی اهالی این محله می­پردازد. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی در قالب پرسشنامه استفاده شده است. ابتدا براساس جمعیت محله12207، حجم نمونه براساس روش کوکران 373 در نظر گرفته شد. سپس پایایی سوالات براساس روش آلفای کرونباخ 8/0 محاسبه گردید و روایی با توجه به نظر کارشناسان ارزیابی شد. در ادامه از آزمون تی تک نموته­ای و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که تاسیس پارک پیامدهای اجتماعی مثبت داشته(23/4) و زمینه را برای تعاملات بیشتر فراهم کرده است. با افزایش تعاملات ابعاد سرمایه اجتماعی(22/4) مانند همدردی، مشارکت پذیری و روحیه جمع گرایی افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که هویت مکانی اهالی افزایش یافته(4) و حس تعلق آنان به محله بیشتر شده است. در نهایت نتایج آزمون فریدمن نشان داد که تاسیس پارک نقش بیشتری در افزایش سرمایه‌های اجتماعی(65/1) نسبت به هویت یابی مکانی(35/1) داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of playground Parks in the social identity of urban spaces (Case Study: Yasouj city, Rahnamaee playground)

نویسندگان [English]

  • Majid Tirband 1
  • Eslam Nejatian 2
  • Sahar Bahmanyari 3
1 Dept. of Urban Planning, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 M.Sc. of Urban Planning, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
3 M.Sc. of Geography & Urban Planning, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Children's parks play a vital role as an urban park with the social, economic and ecological impacts. Their social impacts included increased social interactions, creating business, social, people's values and opinions and thoughts share. The research examined the role of neighborhood children's park in the city of Yasouj in identity manifestation of neighborhood's residents. In order to collect data from a questionnaire survey method was used. Based on the neighborhood population 12207, the sample size was 373 based on Cochran. The reliability of the questions was calculated by Cronbach's alpha 8.0 and validity were assessed according to experts. Then one t-test and Friedman test was used to analyze the results. The results showed that the establishment of the park have a positive social impact (4.23) and has provided the groundwork for further cooperation. By increasing the dimensions of social capital (4.22) such as empathy, cooperation and spirit of pluralism is enhanced. The results showed that residents have increased spatial identity (4) and their sense of belonging to the neighborhood more. Finally, Friedman test results showed that the park has more significant role in increasing social capital (1.65) and spatial identification (1.35).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social identity
  • children's parks
  • green spaces and Yasouj
باباپور، ه. (1378)، «بررسی راه‌های نگهداشت و توسعه باغها و فضاهای سبز شهری»، مجله شهرداریها، سال اول شماره پنجم، 63.
قوائی، م. (1382)، «برنامهریزی و طراحی فضای سبز شهری و تأثیرات متقابل آن بر انسان و محیط»، مجله شهرداریها، دوره دوازدهم، شماره 47، تهران
تیموری، ر. (1389)، «ارزیابی تناسب فضایی مکانی پارکهای شهری با استفاده از GIS نمونه پارکهای محلهای شهر تبریز»، فضای جغرافیایی، سال دهم شماره 168 -137، 30.
حاتمی­نژاد، ح. (1389)، «بررسی، ارزیابی و پیشنهاد سرانه فضای سبز شهری: نمونه موردی
پوراحمد، ا. (1388)، «مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران»، پژوهشهای جغرافیای انسانی،. 50 -29، ش 69.
خلیلیان عادل، ا. (1385)، «طراحی، برنامهریزی و مدیریت فضاهای سبز شهری متناسب با نیازهای ناتوانان و کمتوانان جسمی- حرکتی»، مجموعه مقالات کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. مشهد.
سعیدنیا، ا. (1379)، «کتاب سبز شهرداریها»، جلد نهم، فضاهای سبز شهری. تهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری تهران.
سلطانی، م. (1386)، «شکلگیری بوستان‌های شهری در دوره معاصر (گذر از مفهوم باغ به پارک)». باغ نظر، شماره هشتم سال چهارم، 58 -48.
سوزنچی، ک. (1383)، «فضاهای سبز بستر تعامل اجتماعی»، مجله شهرداریها، سال ششم، شماره 5، 67.
صالحی فرد، م. (1389)، «تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان»، فضای جغرافیایی، سال دهم شماره 93 -51، 29.
کوکبی، ا. (1386)، «معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری». نشریه هویت شهر، سال اول. 86 -75، ش 1.
مهندسان مشاور آمود. (1382)، «فضای سبز عمومی در نمای ابنیه شهری»، مجله شهرداریها، شماره 2.
هاشمی، ا. (1388)، «تجزیه و تحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری: مطالعه موردی: منطقه دو تهران». علوم محیطی، سال ششم، شماره سوم، 86 -73.
شایگان، د. (1380)، «افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر فرزان روز.
Proshansky, H, (1978), Urban Identity in Environmental Social Psychology, Dordrecht: Kluwer