اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان زنجان در راستایی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل ویکور و تاپسیس

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

    امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین فعالیت­های اقتصاد جهانی دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد که می­تواند نقش مهمی در جهت توانمند­سازی توسعه منطقه محروم به دنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه اولویت‌بندی مناطق گردشگری در سطح استان زنجان به منظور آغاز بستر سرمایه‌گذاری می‌باشد تا زمینه مناسبی برای تحرک بخشی به اقتصاد منطقه و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه مبتنی بر گردشگری در سطح استان باشد. این پژوهش در پی پاسخ­گویی به این سؤال می­باشد که کدام منطقه استان زنجان به لحاظ جاذبه گردشگری شرایط بهتری برای سرمایه­گذاری و توسعه زیرساخت‌های آن است. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. به منظور تجریه و تحلیل داده­ها از مدل VIKOR و TOPSIS استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان می‌دهد که مناطق نمونه گردشگری گنبد سلطانیه، سد تهم، غار کتله خور هر کدام با ضریب 283/0، 136/0 و 118/0 و رتبه­ی 1، 2 و 3 و از سوی دیگر، مناطق نمونه گردشگری گنبد سلطانیه، غار کتله خور و سد تهم هر کدام با ضریب 0/0، 18/0 و 49/0 و با رتبه‌ی 1، 2 و 3 با استفاده از مدل TOPSIS و VIKOR به ترتیب دارای بالاترین سطوح برخورداری از معیارهای مورد نظر بوده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Priotrizing the tourist attractions of Zanjan province in regional development using VIKOR and TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Marsousi 1
  • Reza Khodadadi 2
1 Associate Prof. of Geography, University of Payam-e-Noor, Tehran, Iran
2 M.A. in Geography & Planning, University of Payam-e-Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Today, tourist activity is one of the economic activities in the world with economical, social, and cultural effects that has the highest revenue. It has a positive role in empowering the development of deprived regions. The aim of this research is priories the tourist regions in Zanjan province to make the ground for investment so that it can be suitable for region economy and better planning for development based on tourism in Zanjan. The research attempts to answer the question: which region of Zanjan province regarding tourism attraction has a better condition for investment and development of its infrastructure? The research type is applied and the method is descriptive analytic. Library and field methods (questionnaire, observation, and interview) are used to gather the data.The research findings show that the typical tourism regions are Soltanyeh dome, Tahem Dam and Katelekhor cave with the coefficient of %283, 0/136, and 0/118 respectively and they are in the 1st, 2nd and 3rd ranks. On the other hand, the typical tourism regions of Soltanyeh dome, Katelekhor cave, and Tahem dam have the coefficients of 0/0, 0/18/ and 0/49 respectively with the rank of 1, 2, and 3. They had the highest criteria by using TOPSIS and VIKOR models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Investment
  • Regional Development
  • Zanjan Province