برنامه‌ریزی استراتژیک برای ساماندهی خیابان 13 آبان شهر یاسوج با رویکرد نوشهرگرایی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

2 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

بهسازی و ساماندهی معبر شهری، نیاز به رویکردی جامع در ارتباط با برنامه‌ریزی، مدیریت و طراحی فضا دارد. نقش طراحی از این جهت مهم و هدایتگریست که می‌تواند زمینه زندگی متعادل‌تر را از نظر منابع و بستر سرزنده‌تری را از نظر روح مکان ایجاد نماید. در این راستا سه اصل کلی: نظم دهی به محیط در چارچوب اصول نوشهرگرایی، توجه به پیاده مداری، و اولویت دادن به بهسازی و ساماندهی به جای تعریض و احداث، می‌توانند در پایداری شهری، ارتقای کیفیت فیزیکی خیابان و نیز سرزندگی و حیات شهرها نقش مهمی داشته باشند. نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش جمع آوری بصورت میدانی و کتابخانه‌ای – اسنادی است و در تجزیه وتحلیل از تکنیک دلفی و سوات بهره‌گرفته شده است. نتایج بیانگر این این است که تمرکز واحد تجاری عمده در خیابان 13 آبان شهر یاسوج در مرکزیت شهری موجب ترافیک سنگین، آلودگی صوتی وبصری و کاهش سرزندگی و کیفیت محیط شهری شده است. لحاظ تغییر کاربری از عمده به خرده فروشی و اولویت دادن به پیاده محوری در این خیابان موجب افزایش کیفیت محیط شهری بخش مرکزی شهر یاسوج می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning for 13th Aban Street Yasouj according to New Urbanism approach

نویسندگان [English]

  • Yaghub Peyvastehgar 1
  • Islam Nejatian 2
1 Assistant Prof. in Urban Planning, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran
2 M.A. of Urban Planning, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Rehabilitation and improvement of urban lanes, requires a comprehensive approach in relation to planning, management and design. The design role in is important and leading such that could provide more balanced  lives in terms of resources and a more lively context of the spirit of space. In this respect three principles: environmental regulation in the framework of the principles of New Urbanism, according to walkability, and prioritize improvement and organization rather than widening and construction, can urban sustainability, improve the physical quality of streets and towns play an important role. This study is as applied research and data collection was conducted by field and library - documentation and Delphi technique. The results showed that the major business units concentration on the 13th street Aban Yasouj city in the center have led to heavy traffic, noise, visual and reduced vitality and quality of the urban environment. Land use varies from pedestrian to retail and enhance the environmental quality of urban street in the central part of the city of Yasouj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Strategic planning
  • New urbanism
  • 13 aban Street
  • Yasuj city