ارزیابی مکانی – فضایی نقش حقوق در حفاظت محیط زیست سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی: روستای سالارآباد شهرستان مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار حقوق، دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

2 استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور مشهد، ایران

چکیده

  محیط زیست یکی از نگرانی‌های قرن اخیر است که در این راستا تبیین حقوق محیط زیست می‌تواند نقش مهمی در حفاظت محیط زیست داشته باشد. زیرا حقوق زیست محیطی نوع رابطه انسان با محیط زیست را تعیین می‌کند و می‌تواند این بهره‌برداری تخریب کننده انسان را بهبود ببخشد. در روند توسعه پایدار که پایداری محیط زیست هدف آن است، انسان نقش بارزی در حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ایفاء می‌کند. در این راستا سکونتگاههای روستایی جایگاه مهمی در حفاظت محیط زیست خواهند داشت. زیرا اقتصاد روستایی وابسته به استفاده از منابع محیطی است. هرچند آموزه‌های سنتی در محیط‌های روستایی بیش از شهرها تأکید بر حفظ منابع زیست محیطی داشته، باید در مورد حفاظت محیط زیست اقدامات حقوقی لازم صورت گیرد. در این راستا عواملی بر گسترش حقوق محیط زیست در سکونتگاه‌های روستایی تأثیر گذار هستند که از جمله آن می‌توان به گسترش دانش حقوقی در روستاها، تدوین قوانین حقوقی مرتبط با مقتضیات مکانی، ارتقاء سطح دانش حقوقی مدیران محلی، اطلاع رسانی و ترویج حقوق محیطی در نواحی روستایی که نقش مهمی در گسترش دانش حقوقی روستاییان خواهد داشت اشاره نمود. همچنین عدالت محیطی و مشارکت زیست محیطی نقش مهمی در ارتقاء حقوق محیط زیست دارند. هدف این بررسی ارزیابی نقش حقوق محیط زیست در حفاظت زیست محیطی بوده است که براساس فرمول کوکران با 237 نمونه بررسی میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد که بین شاخص‌های حقوق محیط زیست و حفاظت محیط زیست رابطه معناداری وجود دارد و در نتیجه با اقدامات مختلفی می‌توان با اجرای قوانین حقوقی مناسب از منابع محیطی در سکونتگاههای روستایی حفاظت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning for 13th Aban Street Yasouj according to New Urbanism approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Davaryar 1
  • Reihaneh Soltani Moqadas 2
1 Assistant Prof, of Law, Payam-e-Noor University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof. of Payam-e-Noor University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Rehabilitation and improvement of urban lanes, requires a comprehensive approach in relation to planning, management and design. The design role in is important and leading such that could provide more balanced  lives in terms of resources and a more lively context of the spirit of space. In this respect three principles: environmental regulation in the framework of the principles of New Urbanism, according to walkability, and prioritize improvement and organization rather than widening and construction, can urban sustainability, improve the physical quality of streets and towns play an important role. This study is as applied research and data collection was conducted by field and library - documentation and Delphi technique. The results showed that the major business units concentration on the 13th street Aban Yasouj city in the center have led to heavy traffic, noise, visual and reduced vitality and quality of the urban environment. Land use varies from pedestrian to retail and enhance the environmental quality of urban street in the central part of the city of Yasouj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Strategic planning
  • New urbanism
  • 13 aban Street
  • Yasuj city