تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

    امروزه صنعت گردشگری در جهان به عنوان یکی از صنایع سود آور مورد توجه کشورها و کارشناسان مربوطه می‌باشد به طوری که گردشگری در حال حاضر به فعالیت بزرگ اقتصادی تبدیل شده است. در کشور ما با توجه به اینکه دارای هویت تاریخی و فرهنگی و طبیعی غنی می‌باشد می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، گردشگر زیادی جذب کرد که در این میان منطقه 12 از نظرمکانی تمامی محدوده باروی اول و 80 درصد باروی دوم را در بر دارد، که می‌تواند دارای میراث تاریخی با اهمیت باشد محله عودلاجان و به تبع آن ناحیه 2 این منطقه یکی از قدیمی‌ترین محلات شهری تهران است که در این مقاله به رابطه بین باز زنده سازی بافت تاریخی و گسترش گردشگری در این محل پرداخته شده که از نظرهدف کاربردی و ازنظرروش توصیفی تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. از نتایج بدست آمده بر می‌آید رابطه تنگاتنگی میان باز زنده سازی بافت‌های فرسوده و توسعه گردشگری در این مکان‌ها وجود دارد که با رعایت حفظ شکل و تاریخی بودن این بناها و همچنین افزایش امکانات حمل و نقل و دسترسی هر چه راحت‌تر به مکان‌های تاریخی می‌توان به توسعه هر چه بیشتر و بهتر گردشگری در بافت‌های فرسوده پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the revitalization of the historical texture of the development of tourism

نویسندگان [English]

  • Hossein Mojtabazadeh 1
  • Ali Rahmati Molaie 2
  • Masoome Rahmati Molaie 3
  • Sona Shahipoor 4
1 Assistant Prof. in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.A. in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 M.A. in Natural Geography in environmental planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 M.A. in Geography & Tourism Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The tourism industry is one of the most profitable industries that attracted countries and relevant expert’s attention in the world, so that tourism already has become a major economic activity. Our country according to the rich natural, historical and cultural identity, with proper planning we can attract a lot of tourists. Twelfth District is first place fort in terms of place and contains 80 percent in the second fort, which can be important historical heritage Odlajan neighborhood and consequently the Area 2 This area is one of the oldest sector city Tehran Are In this paper, the relationship between the revitalization of the historical texture and development of tourism in this area dealt with the goal is functional and cross-sectional In terms of value And in collecting information with regard to the importance of research, library and field method is used. The result is the close connection between restoring the worn out tissues and the development of tourism in this place there is the shape and protect the historic nature of the buildings As well as increased transportation and easier access to historical sites can be damaged further development of tourism and better pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: revitalization
  • old texture
  • Historical texture
  • the development of tourism