قابلیت‌های گردشگری ایران با تاکید بر اکوتوریسم و جغرافیای سلامت

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، شهرری، ایران

2 کارشناسی ارشد اکوتوریسم، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران

چکیده

گردشگری سلامت، رشته‌ای از گردشگری اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ را ﺿـﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ افراد غیر بومی ﻓـﺮاﻫﻢ می‌آورد، اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎﻳﻲﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ می‌تواند ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزی در ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬـﺎنﺑﻴﺎﺑـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان جنبه‌ای از ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺴﻮب می‌گردد. نوع تحقیق از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر روش وماهیت توصیفی تحلیلی می باشدودر نتایج این تحقیق محورها وقابلیت های گردشگری سلامت به شرح زیر ارائه شده است از جمله: آب درمانی ـ گیاهان دارویی ـ نمک درمانی ـ عسل درمانی گردشگری سلامت با تاکید برگردشگری ورزشی و غیره ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geography capabilities Iran with an emphasis on ecotourism and health tourism

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Estelaji 1
  • Rogayeh Norani 2
1 Professor of Gography & Rural Planning, Islamic Azad University, Yadegar-e- Imam Branch, Shahr-e-Ray, Iran
2 M.A. in Ecoturism, Institute of Qeshm Higher Education, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Health tourism is the field of tourism that the possibility of providing medical services to provide tourist services to all people, Iran's capabilities eminent place in the world that can find health tourism. Therefore, it is considered as an aspect of export services. For the purpose of research, applied research and the method is analytical and descriptive nature and As a result of these researches tourism and health capabilities are provided below. Including: water treatment Salt medical Medicinal herbs Honey Health. Health tourism with an emphasis on sports tourism, etc. is provided. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: health tourism
  • medical geography and sustainable tourism development