تاثیرشرایط اقلیمی بر کشت گندم در شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

   این پژوهش با شناسایی اهدافی چون بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر کشت محصول گندم در شهرستان دزفول، شناسایی استعدادهای این شهرستان متناسب با ویژگی‌های گیاه گندم، بررسی محدودیت‌های آب و هوایی و ارائه راهکارهای مناسب انجام گرفته و هم‌چنین نقش عناصر اقلیمی بر راندمان و عملکرد تولید گندم در شهرستان دزفول و فراهم ساختن زمینه و انگیزه بیش‌تر برای پژوهش‌های علمی و کاربردی در رابطه با، اقلیم و کشاورزی محصولات مهم و استراتژیک از دیگر اهداف این پژوهش محسوب می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش تأثیر عوامل اقلیمی بر میزان عملکرد گندم در شهرستان دزفول را بهتر مشخص می‌سازد، تا جایی که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه میان عملکرد گندم و عواملی چون بارش و رطوبت نسبی مستقیم، ساعات آفتابی مستقیم و معنی‌دار، میزان تبخیر و درجه حرارت به‌صورت معکوس می‌باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش بتواند در ارتقاء میزان عملکرد تولید گندم در شهرستان دزفول مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of climatic conditions on plantation of wheat crop Dezfoul city

نویسندگان [English]

  • Manizheh Zohoriyan Pordel 1
  • Manochehr Javanmardi 2
  • Marya Makari 3
1 Assistant Prof. of Geography & Geomorphology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
2 Assistant Prof. of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
3 M.A. in Geography & Environment Planning, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
    This research is carried out to study The effect of climatic conditions on plantation of wheat crop in Dezfoul city , recognition of climatic potentials of dezfoul city well-set with the features of wheat plant , survey the climatic limitations of wheat and present the suitable ways in this field , the role of climatic element on the consequence and production of wheat in dezfoul city and  also obtain more motivation for scientific and functional investigation related to chimate and agriculture of important and strategic productions. The received results of this research determine more the effect of climatic elements on the rate of wheat production in dezfoul city. According to Pieron,s correlation coefficient,  the relation among wheat production and other factors such as measure of raining, direct proportional moisture, meaningful and direct sunny times, measure of evaporation, and heat temperature is negative. The received results of this research can be useful in improvement of measure of the production of wheat crop in dezfoul city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: wheat
  • climatic conditions
  • dezfoul city
  • measure of production level