جایگاه رشیدالدین فضل الله در کارآمدی اندیشه‌های ایرانشهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 دانشیار تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

    رشیدالدین وزیر، مورخ، طبیب و فیلسوف دوره‌ی ایلخانی، در جهت ترمیم ویرانی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از هجوم مغول، در پرتو جلب نظر و کسب حمایت غازان مسلمان، موجبات انجام اصلاحاتی وسیع و بنیادین را فراهم آورد. نوشتار حاضر با طرح این سؤال که بازخوانی اندیشه‌های ایرانشهری در رویکرد آبادگرایانه رشیدالدین فضل الله چه جایگاهی داشته است؟ بر این باور است که آگاهی خواجه به اهمیت امنیت و عدالت، همنوایی مناسبات جامعه و حکومت، ضرورت اعتنای حکام به معیشت رعایا و اهتمام به عمران شهری و سازندگی، در اندیشه‌های ایرانشهری وی را به ترغیب دستگاه غازانی به انجام اصلاحات گسترده واداشته است. بنابراین، با اجرای اقدامات عام المنفعه در جهت تأمین منافع مردم و حکومت گام برداشت و با ایجاد تحول در حوزه‌ی اقتصاد و اجتماع، دریچه‌ای به سوی کارآفرینی گشود تاساختار جامعه عصر ایلخانی را به سمت نظام‌مند سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rashid al-Din Fazlallah's status in the effectiveness of Iranian thoughts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arefnia 1
  • Seyed Abolfazl Razavi 2
  • Naser Jadidi 3
1 Dept. of History, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Isfahan, Iran
2 Associate Prof. of History, Kharizmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of History, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The minister, historian, physician and philosopher in Ilkhanid era, Rashid al din, reforming desolation and economical and social anarchy caused by Mogul attack, created extensive and structural reformation under the protection of Gazan. This essay has a question that Iranian thoughts in development approach of Rashid al din had what position? It is believed that Rashid al din information about the importance and security and justice, the harmony between society relation and government, the necessity of governors attention to peoples livelihood and effort of improvement and development in Iranian thoughts, made him do extensive reformation in Gazan organization. Thus, the implementation of welfare measures for the benefit of the people and the government stepped in and create economic and social development in the field of entrepreneurship has opened a window into the structure of society to systematically lead the Ilkhanid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Rashid al-Din Fazlallah
  • Iranshahr thoughts
  • Justice
  • Security
  • economical and social reformation