حقوق متقابل اعضاء صنعت بوم گردی مبتنی بر الگوی نظام بهره برداری پایدار در مقاصد بوم گردی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار حقوق، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اگرچه فعالیت‌های بوم­گردی و تعداد بوم­گردان در حال افزایش است اما اظهارات شاهدان عینی و مطالعات نشان می­دهد که همچنان سهم جامعه محلی از منافع فعالیت‌های بوم­گردی بسیار ناچیز است. این مسئله دارای تضاد آشکار با تعریف بوم­گردی پایدار است. الگوی نظام بهره­برداری پایدار، زمینه افزایش سهم منافع و تحقق حقوق جامعه محلی را از فعالیت‌های بوم­گردی در مقاصد آن فراهم می­سازد. الگوی نظام بهره­برداری پایدار با ایجاد یک چارچوب قانونی و رسمی، بستر تحقق بهره مالکانه و موقعیت مناسب جامعه محلی را به‌عنوان یکی از سهامداران فعال و مؤثر در مدیریت تعاملی منطقه میزبان با سایر بخش‌های صنعت بوم­گردی همچون تورگردانان، دفاتر خدمات مسافرتی و بخش دولتی فراهم می­سازد. همچنین الگوی نظام بهره­برداری پایدار یک ابزار پنهانی است که باعث حفاظت منابع طبیعی می­شود. زیرا جامعه محلی درخواهند یافت که منافع ایشان در گرو حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان جاذبه­های مقاصد بوم­گردی است. هدف این مقاله تعیین حقوق متقابل اعضاء صنعت بوم­گردی بر پایه الگوی نظام بهره­برداری پایدار در جهت بازساخت رویه مشارکت اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان است. روش پژوهش این مقاله بصورت اسنادی، تحلیل محتوا و کاربرد ابزار مصاحبه ساختاریافته با 21 نفر از کارشناسان خبره می‌باشد. نتایج این پژوهش تعیین­کننده 47 عامل حقوقی برای پنج عضو صنعت بوم­گردی شامل جامعه محلی، دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان، بخش دولتی و بوم­گردان در تقابل با یکدیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecotourism partners’ mutual rights based on sustainable utilization system pattern on ecotourism destination (Case study: Isfahan tourism target village)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Davaryar 1
  • Mahdi Rastghalam 2
  • Shahram Amiri 3
1 Assistant Prof. of Civil Rights, Payam-e-Noor University, Mashhad, Iran
2 Ph.D. student of Geography & Rural Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Ph.D. of History, Lecturer of Isfahan Applied science & Technology University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Ecotourism activities and number of eco-tourists are increasing in worldwide but statements of observers and studies show that local community’s proportion of the benefits of ecotourism activities is still very low. This problem has a clear difference with sustainable ecotourism definition. Ecotourism utilization system pattern (EUSP), can help to obtain real and sustainable increasing local community’s proportion of ecotourism activity benefits. EUSP as a formal and legal right framework creates a tenure and suitable position for local community as active and effective stakeholder in management of host area on interaction between other ecotourism industry sectors such as tour operators and travel agencies. Also, EUSP is a hidden tool that it will cause to conservation natural resources. Because local people will understand that their benefits to be achieved by conservation natural resources as profitable attractions based on establishment utilization system of ecotourism destination. The goal of this paper is to explanation of ecotourism utilization system pattern based on destination life cycle evolution toward local social and economic tourism cooperation restructure in Isfahan tourism target villages. The method of this paper is documentary and depth interviews by 21 person of experts. On the other hand this paper present the 47 law factors of all stakeholders such as local people, governmental sector, tour operators and travel agencies and eco-tourists to each other based on EUSP definition in order to eco-tourism activity.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ecotourism
  • Rights of ecotourism members
  • tourism target villages
  • Isfahan Province