بررسی تطبیقی ناهنجاری‌های اجتماعی در فضاهای کالبدی شهری موردمطالعه: شهرهای زنجان و کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

تحلیل فضایی- زمانی بزهکاری مبین این نکته مهم و اساسی است که در برخی بخشه‌ای شهر به سبب وجود ساخت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر آن میزان بزهکاری بالاست. بر این اساس این پژوهش باهدف تحلیل سازمان فضایی ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرهای زنجان و کرمانشاه با استفاده از مدل‌های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام یافته است.
روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرائم در شهرهای مورد بررسی از مدل‌های آماری گرافیک مبنا شامل آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار و برای تشخیص کانون‌های جرم خیز شهری از شاخص‌ نزدیک‌ترین همسایه و آزمون تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموع جرائم ارتکابی مرتبط با مواد مخدر است که در دوره زمانی یکساله به وقوع پیوسته است. یافته‌ها نشان می‌دهد در بین جرائم ارتکابی وقوع یافته در شهرهای زنجان و کرمانشاه جرائم مرتبط با مواد مخدر به ترتیب با 1229 و 857 فقره ارتکاب بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است و توزیع فضایی جرائم مورد بررسی در این شهرها از الگوی خوشه‌ای و متمرکز پیروی می‌کند. و مهم‌ترین کانون‌های جرائم مورد بررسی در شهرهای زنجان و کرمانشاه بر محدوده‌های پر ازدحام و متراکم شهر با ساختار کالبدی نامساعد و با امکان کنترل رسمی و غیررسمی کمتر، متمرکز شده است. همچنین بالا بودن تراکم جمعیت و میزان کاربری مسکونی در شکل‌گیری الگوهای فضایی بزهکاری در این شهرها مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Social malformation in urban Skeletal Environments (Case Study: Kermanshah and Zanjan Cities)

نویسندگان [English]

  • Hossein Mojtabazadeh Khanghahi 1
  • Nesa’ Khazaei 2
1 Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The time-spatial analysis of crime indicates the fundamental and important point that in some districts of the city, the crime level is relatively high due to the dominant skeletal, social, economical and cultural structure of the city. On this account, this research was conducted with the purpose of spatial organization analysis of social malformation in Zanjan and Kermanshah cities by means of statistical models and geographical data website. The research method is that of comparative-analytic and graphic based statistical models were used for identifying crime distribution spatial patterns in the cities under study, including Average Center test, and Standard Deviation Oval, and for recognizing urban crime-ridden centers the index of the nearest neighbor and Kernel Congestion Test were used. The statistical population of the study comprises of the overall drug related committed crimes during a continuous period of one year. The findings reveals the fact that from among the committed crimes in Zanjan and Kermanshah cities, the drug crimes with 1229 and 857 commitments accordingly comprise the highest percentile and the spatial distribution of the crime under study  in these cities, which follows a tree and intensive pattern. And the most important crime centers under study in Zanjan and Kermanshah cities are concentrated on congested and populated areas of the city with inappropriate skeletal structure and less official and non-official control access. In addition, excess of population congestion and residential application rate have proved to be effective in formation of crime spatial patterns. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Malformation
  • Drug related crimes
  • Zanjan
  • Kermanshah