بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهری شهروندان اصفهانی به همراه ساخت، روایی سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهره‌وری و سیستم‌ها)، دانشگاه پیام نور عسلویه، ایران

چکیده

اطلاع از سطح رضایتمندی شهری شهروندان در ابعاد مختلف، نمایانگر ضعف‌ها و قوت‌های مدیریت شهری و راهنمایی بر برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان خصوصاً برای شهرداری‌ها است. مسئله‌ای که هدف انجام این پژوهش قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری آن را شهروندان اصفهانی با حجم نامتناهی مفروض تشکیل داده‌اند. شیوه نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای (با تخصیص اپتیمم) بوده و 310 شهروند را در چهارچوب 17 طبقه‌ی شهری شامل شده است. روش‌های آماری مورداستفاده در این پژوهش‌، تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی و استنباط‌های ناپارامتری برای مقایسه، شامل آزمون‌های ویلکاکسون و فریدمن بوده که با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات‌، پرسشنامه‌ای حاوی 35 سؤال بسته‌پاسخ با استفاده از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت است که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 74/0 محاسبه شده است. یافته‌ها حاکی از شناسایی 9 عامل (بُعد) رضایتمندی است که بر اساس مقایسات انجام‌شده‌، تمیزی و زیبایی شهر بیشترین عامل در ایجاد رضایت برای شهروندان بوده و ساختار حمل‌ونقل و ترافیک شهری‌، فرهنگ اجتماعی‌، امکانات اقتصادی‌، امکانات آموزشی‌، بهداشت و درمان‌، امنیت‌، رفع نیازهای اولیه و نهایتاً امکانات تفریحی‌؛ به ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of factors affecting the satisfaction of the citizens of Isfahan Along with the construction, validity and validation Scale

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bahrami 1
  • Sedighe Kiani Salmi 2
  • Omid Sadrzade Khoei 3
1 Assistant Prof. of Statistics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Prof. of Geography & Ecotourism, University of Kashan, Kashan, Iran
3 M.Sc. student of Industrial Engineering, University of Payam-e-Noor, Assaloyeh, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Awareness of civic satisfaction level of citizens in various aspects indicates weak and strength of civic management and is a direction for specific and general planning. The methodology is descriptive- measuring and statistical population is infinite number of citizens of Isfahan. Sampling methodology was stratified (optimum allocation) and includes 310 citizens in form of 17 categories. Statistical methodologies in this study are investigative factor analysis in form of original parameters and nonparametric elicitation for comparison including Wilcoxon and Friedman tests. The data gathering material is a close ended questionnaire by using five degree likert scale. Content validity is confirmed by experts and reliability is calculated 0.74 using Cranach’s alpha coefficient. Statistical analysis of the study is accomplished by SPSS software. The findings demonstrate 9 factors (aspects) of satisfaction. The most important factor of satisfaction for citizens was the city cleanliness and beauty. Transportation, social culture, economical facilities, educational facilities, health care, primary needs and finally recreational facilities are placed in next orders, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Isfahan
  • Factor analysis
  • optimum allocation
  • citizen satisfaction
  • stratified sampling