بررسی تأثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه ریزی مبلمان شهری (مطالعه موردی: محلة جلفا اصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی امین، فولادشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه­ریزی مبلمان شهری صورت گرفته است. در این راستا به سنجش متغیرهای اصلی این پژوهش اعم از خوانایی، حس تعلق به مکان، عناصر اعتقادی- مذهبی، گره­های کالبدی- اجتماعی پرداخته می­شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه­ای- کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش از آزمون T تک نمونه­ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22.0 و ترسیم نقشه‌ از طریق نرم‌افزار Arc GIS انجام گردید.
نتایج پژوهش نشان می­دهد که معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه­ریزی مبلمان شهری تأثیر دارد. خوانایی و حس تعلق خاطر به مکان در برنامه­ریزی مبلمان شهری تأثیر ندارد. گره­های کالبدی- اجتماعی، عنصر سنبل و نشانه­ها، پاتوق­ها و... (محله) در شکل­گیری مبلمان شهری تأثیر ندارد. عناصر فرهنگی، اعتقادی- مذهبی در شکل‌گیری مبلمان شهری تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Indigenous Criteria’s Effects of Local Identity on Urban Furniture Planning (Case Study: Julfa Neighborhood of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Majid Goodarzi 1
  • Fatemeh Nikoobin 2
  • Maryam Molaei 2
1 Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 M.A. Student of Geography & Urban Planning, Amin Institute of Higher Education, Fooladshahr, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The present study was conducted with the aim of investigating the effect of indigenous criteria of local identity on urban furniture planning. Accordingly, the evaluation of main variables of the present study including readability, sense of belonging to the place, religious-ideological elements, and social-physical nodes is to be conducted. The approach dominant on the present study is developmental-applied and the research method is descriptive-analytical. The method of data collection is survey study. To analyze the data, and testing research hypotheses, one sample t-test was used. Data analyses were feasible sing SPSS 22.0 and for drawing maps, Arc GIS was used. The results indicate that indigenous criteria of local identity are effective on urban furniture planning. Readability and the sense of belonging to the place have no significant effects on urban furniture planning. Social-physical nodes, the element of symbols and signs, stamping ground and etc. of the neighborhood have no significant effects on urban furniture planning. Cultural and ideological-religious factors are effective on forming urban furniture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Indigenous Criteria
  • Local Identity
  • Urban Furniture
  • Julfa Neighborhood