تحلیلی برصرفه‌جویی انرژی از طریق محاسبه روز نیاز گرمایشی و سرمایشی ناحیه شمال شرقی ایران (مورد: استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، ایران

چکیده

    تحقیق تحلیلی – آماری حاضر با هدف محاسبه نیاز‌های سرمایشی CDD و گرمایشی HDD بخش وسیعی از ناحیه شمال شرقی کشور مشتمل بر سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به انجام رسیده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از داده‌های 11 ایستگاه سینوپتیک این ناحیه طی دوره آماری (2010 – 1986) استفاده گردیده است. داده‌ها شامل دو گروه، متغیر‌ها ی اقلیمی دما و رطوبت و ویژگی‌های جغرافیایی طول، عرض و ارتفاع می‌باشد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل‌های آماری در محیط نرم افزارهای spss وExecl می‌باشد. با توجه به روابط همبستگی بین متغیرهای مختلف مقدار نیاز به مصرف انرژی در مکان‌های مختلف این ناحیه، نوع اقلیم تعیین و نقشه‌های آن با نرم افزار ArcGis تهیه و ترسیم گردیده است. پهنه‌بندی اقلیمی و تحلیل‌های فضایی حاصل از محاسبات آماری بر مبنای مقادیر نیار‌های سرمایشی CDD و گرمایشی HDD نیز درمحیط نرم افزاری ArcGis انجام و نقشه‌های مربوطه تهیه وترسیم شده است. نتایج حاصل ازتحلیل‌های آماری نشان داد به ازای هر 1000 متر افزایش ارتفاع، نیاز گرمایشی 119 درجه-روز افزایش می‌یابد. با افزایش هر درجه طول و عرض جغرافیایی نیز نیاز گرمایشی به ترتیب 158 و 229 درجه-روز افزایش می‌یابد. رابطه نیاز سرمایشی در خراسان با عرض جغرافیایی و ارتفاع منفی ولی با طول جغرافیایی مثبت است. همبستگی مقادیر CDD با عرض جغرافیایی 319/0-، با طول جغرافیایی 157/0 و با ارتفاع 381/0- می‌باشد که همه آن‌ها در سطح 01/0 معنادار هستند. همچنین بین بارش و رطوبت نسبی با نیاز‌های سرمایشی و گرمایشی، همبستگی قوی و معکوس وجود دارد بیشتر ایستگاه‌های مورد مطالعه دارای روند افزایشی در مقدار نیازهای گرمایشی وسرمایشی می‌باشند. پیش‌بینی می‌شود اگرتغییرات درالگوی معماری این ناحیه متناسب با شرایط اقلیمی انجام نشود مقدار مصرف انرژی در آینده به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Energy Saving through Daily Calculation of Heat and Cool in the Northeast Area of Iran (Case: North, Razavi and South Khorasan Provinces)

نویسنده [English]

  • Batool Bahak
Assistant Prof. in Geography, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Branch, Shahr-e-Ray, Iran
چکیده [English]

Abstract
   The present analytical – statistical research was conducted aiming at calculation of CDD cold and HDD heat needs in a large part of northeast of Iran consisting of three provinces, namely North, Razavi and South Khorasan Provinces. To achieve research goals, the data of 11 synoptic stations at that zone was used during the statistical period 1986-2010. Date include two groups, namely climatic variables including temperature and humidity and geographical characteristics including length, width and height. Research method is based on statistical analyses in Excel and spss software packages. Considering the correlations between different variables of energy consumption need in different places of this area, type of climate was specified and its drawings were prepared and drawn by using ArcGis software. Climatic zoning and spatial analyses obtained from statistical calculations based on CDD cold and HDD heat needs were also conducted in ArcGis software and the corresponding drawings were prepared. Results obtained from statistical analyses showed that heat need increases 119 degree-day each 1,000 m increase of height. By the increase of each longitude and latitude, heat need increases 158 and 229 degree-day, respectively. In Khorasan, cold need has a negative relation with latitude and height and a positive relation with longitude. Correlation of CDD amounts with latitude, longitude and height is -0.319, 0.157 and -0.381, respectively. All of these correlations are significant in a level of 01.0. Moreover, precipitation and relative humidity have a strong and inverse relation with cold and heat needs. Most of the studied stations have an increasing trend in the amount of heat and cold needs. It is anticipated that if no change is made to the architectural model of this area proportional to climatic conditions, energy consumption level will significantly increase in the future.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Northeast of Iran
  • Cold and Heat Needs
  • Synoptic