بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی پایدار روستا در شهرستان نکاء

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 عضو هیئت جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هر چند در طرح‌های ملی و قوانین به روستاها و کشاورزی به عنوان یک منبع ارزشمند اقتصادی توجه می‌شود، ولی بازهم تبعات منفی فراوانی ناشی از ضعف اقتصادی روستا مشاهده می‌شود. از آنجایی که کشور ایران از شرایط ویژه اقلیمی برخوردار است و دارای پتانسیل‌های فراوان با توجه به توپوگرافی متنوع و پوشش گیاهی گوناگون است.
 امروزه پرورش زنبور عسل در روستاها یکی از حرفه‌های جذاب وپر فایده و آسان در تولیدات کشاورزی و دامی وتهیه ی غذا برای انسان است. در این تحقیق به دنبال بررسی اثرات زنبوداری بر توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان نکا می‌باشد. برای این کار ابتدا از روش کتابخانهای و میدانی (از طریق پرسشنامه) برای جمع آوری دادهها پرداخته. پرسشنامه در بین افراد نمونه توزیع گردید. و پس از جمعآوری داده‌ها در نرمافزار SPSS به تجزیه و تحلیل پرداخته شد. آزمون تحلیل واریانس فرید من نشان داد بین محورهای مختلف تفاوت معنا دار وجود دارد. (001/0). بیشترین رتبه مربوط زنبورداری به عنوان شغل می‌باشد. بعد از آن شغل دوم یا در حاشیه بود. نتایج آزمون t تفاوت میانگین با 3 را معنا دار نشان داد (001/0 > p، 93 = df، 1/15 = t) یعنی توسعۀ زنبورداری روی توسعۀ روستایی به لحاظ (توسعۀ اقتصادی، سلامت جامعه، سیاسی) مؤثر است. نتایج آزمون t تفاوت میانگین با 3 معنادار نشان داد (001/0 > p، 90 = df، 08/9 = t) یعنی توسعۀ زنبورداری برتوسعه پایدار مؤثر است. این دو متغیر با توجه به نتایج آماری از نوع متغیرهای وابسته بوده که رابطه‌ی بسیار تنگاتنگی با همدیگر دارند بطوریکه تغییر در یک متغیر سبب تغییر در متغیر دیگر است. به این مفهوم که برای توسعه زنبور داری باید به توسعه روستایی وبرای توسعه‌ی روستایی به توسعه زنبورداری که زیر مجموعه‌ی امور کشاورزی است توجه نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the theft effect on sustainable rural development in Neka city

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahdavi 1
  • Bizhan Rahmani 2
  • Shoreh Taj 3
1 Ph.D. student of Geography & Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member, Dept of Geography & Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Faculty member, Dept of Geography & Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Although national plans and laws refer to villages and agriculture as a valuable economic resource, the negative effects of rural economic weakness are still observed. Since Iran has a special climate and has potential Abundant in terms of diverse topography and vegetation. Today, beekeeping in the countryside is one of the most fascinating and easy-to-follow professions in agricultural and livestock production and food for humans. In this research, the aim of this study is to investigate the effects of marriage on economic development of villages in the city of Naha. To do this, we first used the library and field method (through a questionnaire) to collect data. The questionnaire was distributed among the sample population. After analyzing the data, SPSS software was used to analyze the data. Friedman's analysis of variance showed significant differences between different axes (0.001). The highest ranking is beekeeping as a job. After that, the second job was either on the margin. The results of t test showed significant difference (p <0.001, df = 93, t = 1.15), ie beekeepers development on rural development in terms of (economic development, community health, and politics). The results of t-test showed an average of 3 significant differences (p <0.001, df = 90 = t = 9.8), which means beekeepers develop on sustainable development.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: beekeeping
  • Development
  • Neka
اتحادیه زنبور داران استان مازندران (وزارت جهاد سازندگی استان مازندران)
ارمغان، سیمین. توریسم و نقش آن در جغرافیا، 1386.
 ازکیا، مصطفی. مقدمه‌ای برجامعه شناسی توسعۀ روستایی. استعلاجی، علیرضا، راهکارهای توسعه پایدار روستایی با تأکید بر جغرافیای کاربردی، فصلنامه سرزمین، شماره 5، 1394.
اسماعیلی، مرتضی، زنبور عسل ترجمه (تألیف والترال) انتشارات سپهر تهران 1372
آسایش، حسین. گارگاه برنامه‌ریزی روستایی، پیام نور 1382.
بریمانی، فرامرز، فرایند تکوین و توسع روستایی و جایگاه آن در برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران، کنگره توسعه روستایی، روستا و توسعه، 1395
بهفروز، فاطمه بررسی مفهوم توسعه پایدار در تحقیقات علمی جغرافیایی با تاکید بر جنبه‌های کشاورزی و روستایی، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 36، 1378
پاپلی، یزدی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره یک، بهار 1392
پاپلی یزدی، محمد حسین، نظریه‌های توسعه روستایی، انتشارات سمت، 1381
پور اصضر، جواد، شناخت نژاد زنبوران عسل ایران، دانشکده کساورزی تبریز 1392
دیاس، هیران دی، درسنامه برنامه‌ریزی توسعه روستایی، روستا و توسعه، 1368
رئیسی، نصرالله، پرورش نوین زنبور عسل (تألیف نائوم دانشمند شوروی)، انتشارات کمانگیر، آبادان
سازمان برنامه و بودجه، اولین گزارش توسعه انسانی، 1372
سازمان توسعه تجارت ایران 1396
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران از بخش GIS، 1395
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران سند توسعه شهرستان نکاء مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی، 1395
سایت زنبور داری سبز ایران 1396
سعادت، سید جواد، زنبور عسل، انتشارات نو پردازان تهران، 1375
شهرستانی، نعمت اله، زنبور عسل و پرورش آن نشر سپهر، تهران، 1374
عبادی، رحیم، احمدی، علی اصغر، پرورش زنبور عسل انتشارات ارکان اصفهان 1383
عزیزی، امید، ماهنامه پیام دریا، شماره 198، بهمن 1395
 مهدوی، مسعود. مبانی جغرافیای جمعیت، پیام نور، 1370.
مهدوی، مسعود، مفهوم برنامه‌ریزی و اهداف آن، پژوهش جغرافیایی، شماره 18، دانشگاه تهران، 1388
مهدوی، مسعود، مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی، انتشارات سنت، 1373
میرکریمی، اسداله. پرورش زنبور عسل، علم کشاورزی ایران 1395.
وانسون، لیرا، شهد دانه، ترجمه احمد رضا پور (2015) انتشارات جهاد سازندگی
ودیعی، کاظم، مقدمه‌ای بر روستا شناسی در ایران، آموزش و تحقیقات دانشگاه، 1348
یدقار، علی، عمران روستایی گذشته، حال و آینده، وزارت جهاد سازندگی 1395
الیوت، جنیفر، مقدمه‌ای بر توسعه پایدار، روستا و توسعه، ترجمه افتخاری، رکن دین، 1378.
Alexander,E,W, 2016
Bowe, Scott a, Marcouiller, david w, 2015
 Broom, G, Bristol CRAAG, 2016
 Dejong, D, R, A, Morse and G,E, Eickwort, 2014
Dek, Glode, conference tourism Steam Action
Hampton, Mark p, Christensen, john, 2007
Khowd, L, Rural Tourism, Ponanacea and Paradox, school of Enviroment and Agriculture, University of Western Sydeny, 2015
Les miels de miellat. bull. tech. Apic
Mite pests of hony bee, ann, Rev, Ent