بررسی و تحلیل نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر متغیرهای علمی و جغرافیایی: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار جغرافیا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

تقسیمات کشوری و سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی یک کشور به حساب می‌آید؛ اما با وجود اهمیت این مؤلفه تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی و کم و کیف آن بیشتر کاری است سیاسی و درید قدرت دولت‌ها و نظام‌های سیاسی. هدف این مقاله بررسی و تحلیل نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر متغیرهای علمی و جغرافیایی است. سؤال اصلی مقاله این است که با در نظر گرفتن دو متغیر علمی و جغرافیایی به عنوان معیار ارزیابی و کارآمدی، نظام تقسیمات کشوری در ایران دارای چه درجه‌ای از کیفیت است و اینکه چگونه می‌توان با استفاده از متغیرهای عمدتاً علمی و جغرافیایی مدلی مطلوب برای نظام تقسیمات کشوری در ایران ارائه داد؟ می‌توان گفت که نظام تقسیمات کشوری در ایران بیشتر ماهیت سیاسی و تا حدودی جمعیتی دارد به نحوی که در سابقه تاریخی آن و یا در چشم‌انداز آینده آن کم‌تر اثری از متغیرهای علمی و جغرافیایی مشاهده می­شود. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد بالادستی به تحلیل و تبیین موضوع بررسی و تحلیل نظام تقسیمات کشوری در ایران با تأکید بر متغیرهای علمی و جغرافیایی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the system of divisions in Iran with emphasis on scientific and geographical variables

نویسندگان [English]

  • Yusufali Gholam Rezaei 1
  • Davood Hassan Abadi 2
1 M.A. Student of Political Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Abstract
National and political divisions considered one of the most important determinants of the country's economic, cultural and social development but despite the importance of this component deciding on how and the way it is most political work and the power of governments and political systems. The purpose of this article is investigating and analyzing the system of divisions in Iran with emphasis on scientific and geographical variables. The main question of this article is that considering the two scientific and geographical variables as criteria for evaluation and effectiveness what is the quality of the system of country divisions in Iran? And how can we use the most scientific and geographic variables to provide a model for the system of country divisions in Iran? It can be said that the system of divisions in IRAN more has Political nature and somewhat demographic and somehow in its historical record or in its future prospects not seen less scientific and geographical variables. Given this introduction this paper will attempt to use library resources and upstream documentation to be paid to analyze and explain the issue of studying and analyzing the system of divisions in Iran with emphasis on scientific and geographical variables.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: national divisions system
  • scientific variables
  • Geography
  • Iran
  • population
احمدی پور، زهرا و محمد رحیم رهنما و ابراهیم رومینا (1390)، نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی مورد مطالعه: ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم - شماره 2
اعظمی، هادی و علی اکبر دبیری (1390)، تحلیل عناصر تهدید سیاسی - امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم - شماره 4
اینان لو، علی (1386)، بررسی الگوی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره 81
باقری، معصومه و ابوالفضل زمانی و محسن زمانی (1395)، بررسی و ارزیابی سیر تحولات تقسیمات کشوری در ایران (با تاکید بر نقش تقسیمات کشوری در روند الگوی تغییرات شهری در ایران)، فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، سال دوم - شماره 2/1
بریمانی، فرامرز و محمد حسن صندوقداران و محمود رضا جهان تیغ (1384)، بررسی اثرات خشکسالی در جامعه عشایری استان سیستان و بلوچستان و راههای مقابله با آن، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 5
ترابی، سیما (1377)، نقد و بررسی کتاب، ماهیت و قلمرو جغرافیا (مجموعه سخنرانیها)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 51
ثاقب حسین پور، غلامرضا (1367)، تقسیمات کشوری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 9
حافظ نیا، محمد رضا و مصطفی قادری حاجت (1393)، بی‌عدالتی فضایی و مخاطرات انسانی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه دانش مخاطرات، دوره یکم - شماره 2
حافظ نیا، محمد رضا و مصطفی قادری حاجت (1393)، بی‌عدالتی فضایی و مخاطرات انسانی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه دانش مخاطرات، دوره یکم - شماره 2
حافظ نیا، محمد رضا (1393)، تبیین فلسفه علم جغرافیا، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره هجدهم - شماره 2
حسن نیا، محمد (1391)، تقسیمات کشوری، فصلنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 175
خسروی، محمود (1384)، بررسی اثر الگوهای دورپیوند بر خشکسالیهای فراگیر زمستانه استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 4
رخشانی نسب، حمید رضا و حسن بیک محمدی (1387)، عدم تعادل و نابرابری در نظام سلسله مراتب شهری استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 29
رهنما، محمد رحیم و زهرا احمدی پور (1382)، درجه‌بندی نظام تقسیمات کشوری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 69
زرآبادی، زهرا سادات (سعیده) و مهدیه توفیقی محمدی (1393)، بررسی تحولات ساختار اشتغال با بهره گیری از تکنیک‌های تحلیل اقتصادی؛ موردپژوهی: استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، شماره 24
سجادیان، ناهید و فاطمه پیری (1396)، بررسی عوامل فضایی مؤثر در تقاضای جاذبه‌های گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 53
شکویی، حسین و جلال تبریزی (1382)، تأثیر نوسازی شهری فن گرا بر ایجاد حس لامکانی: (مطالعه موردی پروژه نواب)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 29
شهرکی، جواد و علی سردار شهرکی (1393)، بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر شاخص‌های عمده بخش کشاورزی، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 15
طلوعی، هادی (1395)، رابطه مناسبات قومی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه سیاست (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 10
کریم کشته، محمد حسین و بیژن رفیعی و عباس اشکانی (1381)، کارایی بازار رسانی انگور و راههای بهبود آن در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 23
کریم کشته، محمد حسین و غلامرضا زمانیان (1383)، بررسی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در استان سیستان و بلوچستان (1379 – 1368)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 4
کریم کشته، محمد حسین و غلامرضا زمانیان (1383)، بررسی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در استان سیستان و بلوچستان (1379 – 1368)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 4
معبودی، محمدتقی و هادی حکیمی (1395)، سنجش سطح توسعه و نابرابری‌های ناحیه‌ای در جنوب شرق ایران؛ نمونه موردی: شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 48
الوندی زاده، اسدالله و مصیب پهلوانی و سید مسلم سید الحسینی (1394)، رتبه‌بندی اولویت‌های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، شماره 29
https://www.moi.ir/
http://www.ncc.org.ir
https://www.sb-ostan.ir
(https://ghasrghand.sbportal.ir)
https://www.amar.org.ir
ResearchGate