قابلیت‌های توسعه پایدار مناطق روستایی ایران با تاکید بر گیاهان دارویی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی و یادگار امام (ره)، تهران، ایران

چکیده

توسعه پایدار مؤلفه‌های متفاوت محیطی، اقتصادی، زیست محیطی و گردشگری و مدیریتی را در بر می‌گیرد در دهه‌های اخیر یکی از مهمترین ارکان برنامه‌ریزی توسعه کشور، تأکید بر توسعه با استفاده از قابلیت‌های محیطی می‌باشد و در این زمینه قابلیت‌های محیطی مؤلفه‌های زیادی را در بر می‌گیرد که در این مقاله قابلیت‌های گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است در این راستا می‌توان گفت بسیاری از نقاط روستایی کشورمان علیرغم دارا بودن قابلیت‌های زیاد در توسعه از این قابلیت‌ها استفاده‌های بهینه انجام نگرفته است و در عین داشتن قابلیت‌ها و تنوع اکولوژیکی و بهره برداری از این مؤلفه در ابعاد مختلف شاخص‌های توسعه در محرومیت به سر می‌برند. نوع تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی تحلیلی می‌باشد در این مقاله مفهوم توسعه پایدار، ساختار جغرافیایی، طبقه‌بندی و شناسایی گیاهان دارویی به منظور بهره برداری در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of sustainable development in rural areas with emphasis on medicinal plants

نویسنده [English]

  • Alireza Estelaji
Professor in Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Central Tehran & Yadegar-e-Imam Branchs, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Different components of sustainable development, environmental, economic, environmental and tourism management in place. In recent years one of the main pillars of the country's development plan, focusing on the development of the capabilities of the environment. The area features many factors in the environment that is considered in this paper features medicinal plants.In this regard, we can say that many of our rural areas, despite having a high potential in the development of the optimal use of these capabilities are lacking .While the diversity and ecological features and operation of these components in various aspects of development indicators remain in denial. The aim of this study was to investigate the application of the method is descriptive nature. In this paper, the concept of sustainable development, geographical structure, identification of medicinal plants and classify them in order to exploit the sustainable development planning is considered rural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable Development
  • Herb
  • ecological diversity
  • development indicators
آسایش، حسین. علیرضا استعلاجی (1390). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، تهران: انتشارات دانشگاه شهر ری.
الیوت، جنیفر (1378). مقدمه‌ای بر توسعه پایدار در کشورهای جهان سوم. مترجم رکن الدین افتخاری وحسن رحیمی، تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی.
استعلاجی، علیرضا (1390). اصول تحقیق و برنامه‌ریزی توسعه. تهران: انتشارات سمیع.
استعلاجی، علیرضا (1380). آشنایی با توسعه یکپارچه و پایدار. تهران: انتشارات جهاد کشاورزی.
استعلاجی، علیرضا. عبدالرضا مسلمی (1381). آشنایی با برنامه‌ریزی محلی و منطقه‌ای. تهران: انتشارات وزارت جهاد کشاورزی.
امید بیگی، رضا (1379). رهیافت‌های تولید و فراوری گیاهان دارویی. ققنوس.
سفیدکن، فاطمه (1380). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.
مظفریان، ولی الله (1375). گیاهان ایران. موسسه فرهنگ معاصر.
مهندسان مشاور DHV از هلند (1371). رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی مراکز روستایی، مترجمان سید جواد میر و دیگران، تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، سلسله انتشارات توسعه و روستا.
وزارت جهاد (1371). طرح طبقه‌بندی سکونتگاه‌های روستایی.
Brohman, John (1996) Popular development, London, Blackwell Publishers, p. 17.
Carmen, Ralff (1996) Autoromous development, London and NewJersey ,Zed Books.
Court T. Dela (1999) Beyond brudtland: Green development in the 1990, London, Zed Books.
George, Vic (1988) Wealth, Poverty and Starvation, NewYork, St. Martins Press, P. 2.
Griffin,Keith (1989) Alternative Strategies for economic development, London, MacMillan.
www. irteb. com/herbal