تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه با رشد شهرها کاربری‌های آموزشی بامشکلات فراوانی روبرو است. وبه نظر می‌رسد از مهمترین این مشکلات، کمبود و نارسایی سرانه فضاهای آموزشی و توزیع فضایی نامناسب این نوع کاربری می‌باشد. بنابراین تعیین معیارهای مطلوب ومناسب و مکان‌یابی مناسب برای هر کاربری شهری الزامی است. در همین راستا استقرار کاربری آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این هدف این پژوهش برای دستیابی به بهره وری بهینه فضاهای آموزشی و ایفای کارکرد مطلوب آن‌ها، به بررسی وتحلیل پراکنش این مراکز می‌پردازد. روش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی وبر اساس ماهیت، توصیفی – تحلیلی است که داده‌های جمع آوری شده بر اساس جامعه آماری مورد تجزیه وتحلیل آمار استنباطی قرار گرفته وبا استفاده از معیار‌های مکان‌یابی بهینه در سیستم اطلاعات جغرافیایی به تصویر کشیده شده وبافراخوانی نرم افزار AHP در محیط GIS همه لایه‌ها تلفیق شده ونقشه پایانی برای مکان‌یابی مناسب رسم گردید. از نتایج این پژوهش می‌توان چنین استنباط کرد که در انتخاب مکان مناسب جهت احداث دبیرستان در این شهر توجه کافی مبذول نشده وحریم استاندارد با کاربری‌های مختلف از جمله: فضای سبز، مراکز مذهبی، فرهنگی، ورزشی و... رعایت نگردیده است که به طور مبسوط به تشریح مسئله پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the spatial distribution of training (high school) Eghlid

نویسندگان [English]

  • Mehdi Momeni 1
  • Mehri Azani 2
  • Raziyeh Qalandari 3
1 Associate prof. in Human Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Prof. in Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
3 M.A. of Geography & Land use planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Today, with the growing problems of urban education faces many applications.And it seems that most of these problems, deficiencies and failures capita educational spaces and spatial distribution of these users is poor.  The criteria for determining the optimal location for each urban land is necessary and appropriate. Therefore, it is important to establish educational use.The purpose of this research is to achieve optimum efficiency and performance spaces, teaching them to function optimally, to analyze the distribution of these centers deals. This method is based on objective, based on the nature of the application and a description - analytical that is based on population data collected were analyzed using standard analytical optimal positioning depicted in GIS are.  The results of this study can be inferred that a suitable site for the construction of schools in the city not to pay. And the use of standard privacy, including green spaces, religious centers, cultural, sporting and ... It has been observed that the issue has been discussed extensively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Distribution
  • Educational environment
  • Land – GIS- City Eghlid
اذانی، مهری ورضا رضایی بزنجانی (1390). فضای آموزشی کرمان وتوزیع فضایی آن‌ها، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3، دوره 14، ص11.
پور محمدی، محمد رضا (1382). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، تهران، انتشارات سمت.
تقوایی، مسعود وحمیدرضا رخشانی نسب (1389). تحلیل وارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3، دوره 14، ص95-73.
تدین، مهرداد (1382). اقلید در گستره تاریخ، چ اول، انتشارات سیمین.
حاتمی، افشار وهادی جوادزاده (1391). تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی وساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)، مجله پژوهش وبرنامه‌ریزی شهری، سال سوم، شماره هشتم، صص1-18.
حافظ نیا، م، (1381). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، انتشارات سمت.
خیراندیش، محمد مهدی (1389). بل بربلندای فارس، چ اول، انتشارات نوید شیراز.
رضویان، محمد تقی (1381). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، ص145، انتشارات منشی.
سازمان نوسازی وتجهیز مدارس کل کشور (1386). شناسنامه فنی مدارس شهرستان اقلید.
سازمان مسکن وشهرسازی استان فارس.
شهرداری شهرستان اقلید.
عساکره، ماجده(1389). بررسی مکان‌یابی وارائه مدل بهینه کاربری‌های آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر شادگان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، ص2-109، دانشگاه شهید چمران واحد ا هواز.
عسکری، حمید (1388). آسیب‌شناسی کاربری آموزشی مقطع دبیرستان در شهر ایلام با استفاده از GIS، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ج 10 ش 13.
غفاری، علی(1377). اصول مبانی طراحی فضاهای آموزشی، جلد چهارم، تحلیل وضع موجود ومکانیابی مدارس، سازمان نوسازی وتجهیز مدارس کشور، تهران.
فرج زاده، منوچهر ومسلم رستمی‌(1383). ارزیابی ومکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرک معلم کرمانشاه)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 1 دوره 8، ص1-20.
قاضی زاده، بهرام (1370). اصول ومعیارهای طراحی فضاهای آموزشی وپرورشی، تهران، سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور.
لاله پور، منیژه (1381). بررسی کاربری اراضی شهری در برنامه‌ریزی شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشدرشته جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت معلم واحد تهران.
میکائیلی، رضا(1383). مکانیابی فضاهای آموزشی راهنمایی شهرساری با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم واحد تهران.
ولی زاده، رضا (1386). مکان‌یابی مراکز آموزشی دبیرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی(شهر تبریز)، نشریه علوم جغرافیایی، ج 7، ش 10.
وزارت مسکن وشهرسازی (1368). طرح جامع شهر اقلید.