نقش فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در توسعه گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال واکاوی نقش فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICT) درتوسعه گردشگری در اماکن مذهبی کشور ایران است.  رویکردها و مدل ها ی مختلف مطرح گردیده و سپس ضمن بررسی نظرات شهروندان تهرانی، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آنها، استفاده شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر  هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی  و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان تهرانی بوده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سئوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی با استفاده از شاخص های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آماراستنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Modern Information and Communication Technologies in the Development of Religious Tourism (Case Study: Tehran Citizens)

نویسندگان [English]

  • Alireza Arab Niasar 1
  • Seyed Ali Rahmanzadeh 2
1 M.A. in Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study seeks to explore the role of modern information and communication technologies (ICT) in the development of tourism in religious places in Iran. Different approaches and models are from the views of citizens of Tehran introduced and then these views are used. This research is applicable in terms of purpose, in terms of data type is quantitative and in terms of data collection uses descriptive and correlation method. The statistical population of the present study is Tehran citizens. A simple random sampling method is used. Reliability and validity of the questionnaire are also assessed and validated using the experts' viewpoints and Cronbach's alpha test. In the next step, based on the conceptual model of the research, the research questions and hypotheses are questioned by a researcher-made questionnaire on items in the statistical sample of the research. In the descriptive section, descriptive data in two parts of the underlying variables and main variables are presented using absolute frequency, relative frequency, mean, standard deviation and variance in tables. In the inferential statistic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: modern information and communication technologies
  • development of religious tourism
  • Religious Places