بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 دانشجو دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه، فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفه‌ی کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است از سویی احساس امنیت از جمله مقولات مهم در هر جامعه ای به شمار می‌رود و مقدمه لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. احساس امنیت به احساس روانی شهروندان از امنیت مرتبط بوده و از این رو موضوعات و مسائل بسیاری را پیرامون خویش در رابطه با تأمین یا عدم تأمین آن به همراه دارد. از جمله آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه در رابطه با موضوع امنیت، زنان هستند. هدف تحقیق بررسی رابطه بین سطح فرهنگ شهروندی و میزان امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر و بررسی میزان سطح فرهنگ شهروندی و امنیت اجتماعی زنان در محله‌های شهر ملایر و رتبه بندی محله‌های شهر می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و کاربردی است. برای سنجش فرهنگ شهروندی و امنیت اجتماعی زنان نمونه‌ای مشتمل بر 383 نفر ساکنین زن شهر ملایر از جامعه آماری 79579 نفری با استفاده از فرمول کوکران به نسبت جمعیت زنان محله‌های شهر ملایر و به روش تصادفی ساده انتخاب گردید و اطلاعات لازم توسط پرسشنامه‌های فرهنگ شهروندی و امنیت اجتماعی زنان که میزان پایایی آن‌ها به ترتیب 843/0 و 927/0 بود، نتایج گویای آن است که به نظر می‌رسد بین سطح فرهنگ شهروندی و میزان امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر رابطه معناداری وجود دارد و بین سطح فرهنگ شهروندی و میزان امنیت اجتماعی زنان در محله‌های شهر ملایر تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on effect of citizenship on women’s social security in Malayer city

نویسندگان [English]

  • Abbas Malak Houseini 1
  • Mahdiyeh Roustaei Shahverdi 2
  • Fatemeh Ganje 3
1 Faculty member, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
2 M.A. of Urban Planning, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Student of Jondishapour Ahwaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, scholars consider citizenship culture as a key component of social and cultural development. On the other hand, security feeling is one of the important issues in every society and is an essential setup to the life of every political and social system. Security feeling is related to the citizen's psychological feelings of security, and hence has a lot of issues and concerns about their provision and non provision. In terms of security, women are among the most vulnerable sectors of society. The aim of this study is to investigate the relationship between the level of citizenship culture and the level of social security of women in the city of Malayer and to assess the level citizenship culture and social security of the city of Malayer and ranking the neighborhoods of the city. The research method is descriptive-analytical and applied. A sample of 383 female of Malayer city was selected from the population of 79579 using Cochran's formula and random sampling method to measure the citizenship culture and social security of women. Data were collecte by questionnaires of citizenship culture and social security of women with a reliability of 0.843 and 0.927, respectively. The collected data were analyzed using Excel, SPSS, GIS softwares and using descriptive and inferential statistics. The results show that there is a significant relationship between the level of citizenship culture and social security of women in Malayer city and there are differences between the level of citizenship culture and social security of women in neighborhoods of Malayer city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: citizenship culture
  • social security of women
  • customary neighborhoods
  • Malayer city
اذانی، مهری و همکاران. 1389. مهاجرت‌های روستا شهری و نقش آن بر ناپایداری روستاها (با تأکید بر گردشگری روستایی)، همایش منطقه‌ای توریسم و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
حاجی محمدحسین فریده،  عزیزآبادی فراهانی فاطمه. 1393. نقش فعالیت‌های سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در توسعه فرهنگ شهروندی (مطالعه موردی، شهروندان منطقه 15 تهران)، مطالعات مدیریت شهری، دوره  6 ،  شماره  17، صص 17-1.
شربتیان محمدحسن،  دانش پروانه،  احمدی اعظم. 1394. مطالعه جامعه شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان کلانشهر مشهد، جامعه شناسی زنان (زن و جامعه)، دوره  6 ،  شماره  1(مسلسل 21)، صص 166-143.
صنعت خواه علیرضا. 1394. بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت زنان در شهر تهران، جامعه شناسی زنان (زن و جامعه)، دوره  6 ،  شماره  4 (مسلسل 24)، صص 167-145.
عاملی، سعید رضا. 1380. تعامل جهانی شدن، شهروندی و دین، علوم اجتماعی، شماره 18.
عضدانلو، حمید. 1386. آشنایی با مفاهیم جامعه‌شناسی، تهران، نی، چاپ دوم.
فاضلی، نعمت. 1386. شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن شهروندی، تهران: نشر نی.
فاطمی نیا سیاوش. 1386.   فرهنگ شهروندی، محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال، رفاه اجتماعی ، دوره  7 ،  شماره  26، صص 58-35.
فرجی، امین. 1389. تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری، مجموعه مقالات همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، دانشگاه تهران.
گنجی محمد،  نیازی محسن،  عسکری کویری اسما. 1393. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تاکید بر آموزش‌های شهروندی مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری)، دوره  4 ،  شماره  12، صص 100-75.
مستوفی الممالکی، رضا. 1380. شهروشهرنشینیدر بسترجغرافیایایران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
نوروزی فیض اله،  فولادی سپهر سارا. 1388. بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، راهبرد،  دوره  18 ،  شماره  53 (ویژه بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی)، صص 159-129.
نیازی، محسن و فیضی فائزه. 1389. مهارت‌های زندگی، انتشارات تهران: سخنوران.
هاشمیان فر سیدعلی،  گنجی محمد. 1388. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان، جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)،  دوره  20 ،  شماره  1 (پیاپی 33)، صص 44-25.
Anheier, K & Carlson, L. 2002. Civil Society; What It Is, and How to Measure It, Centre for Civil Society, London School of Economics.
Turner,c. & Haslam,s. 2001. Social Identity, organization and leader ship,in: E. Turner, Group at work, London.