برنامه ریزی درتوسعه و عمران روستائی استان سمنان از دید کشاورزان استان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر برتوسعه وعمران روستائی استان سمنان از منظر کشاورزان وراهبردهای کشاورزی آن انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی استکه با روش علی- ارتباطی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان استان سمنان بود که تعداد 47 نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری این تحقیق به شیوه طبقه‌ای چندمرحله‌ای بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روائی آن از طریق متخصصان وپایائی آن با ضریب آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد. متغیروابسته تحقیق، توسعه وعمران روستائی بود که از 14 گویه شکل گرفت و متغیرهای مستقل تحقیق نیز 13 متغیر مؤثر در متغروابسته تحقیق بود. تحلیل تحقیق به شیوه رگرسیون موردآزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای توجه به کشاورزان و حرفه آنها و ایجاد انگیزه شغلی در آنان، افزایش قیمت محصولات تولیدی وارائه حمایت‌های مالی بانک کشاورزی به ترتیب بیشترین نقش را در توسعه و عمران روستائی از دید کشاورزان برعهده داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Development Plan in Semnan province from the perspective of farmers

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadegh Sabouri
Associate Prof. of Adricultur, Faculty of Agriculture, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to assess factors influencing the development of rural life of Semnan province. Kind of research was Applied research that s conducted by casual relative method. The research population included all farmers in Semnan province who were selected 47 samples. The study sample was stratified multistage. The survey instrument was questionnaire which its validity Confirmed by professionals and and reliability Calculated with Cronbach's alpha coefficient was 0.88. Dependent variable, Rural Development, which was formed of 14 items and independent variables was 13 variables also effective on the dependent variable. Multiple regression analyzes were used to test research. Results showed that farmers and professional attention and motivate them in their job, the rise in prices of manufactured products and provided financial support Agricultural Bank The highest role in the development of rural life of farmers were tasked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rural Development
  • supporting factors
  • technical factors
  • the following factors making
  • farmers
  • Semnan province
ازکیا، م و غفاری، غ.(1381). جامعه شناسی توسعه. چاپ دوم. تهران: نشر کلمه
پاپلی یزدی، م، ح و ابراهیمی، م، الف. (1386). نظریه‌های توسعه روستائی. تهران: انتشارات سمت.
زمانی پور، ا.(1380). ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه. چاپ سوم. بیرجند: دانشگاه بیرجند.
جمعه پور، م.(1384). مقدمه‌ای بر برنامه ریزی توسعه روستائی: دیدگاه‌ها و روشها. تهران: نتشارات سمت.
میرآخوری، ع، ر وصبوری، م، ص.(1394). تحلیل مهارت‌های مدیریت مزرعه در بین کارشناسان ناظر گندم استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. گرمسار: دانشگاه آزاد اسلامی.
میرزایی اهرنجانی، ح، پورعزت، ع، الف و سعدآبادی ع، الف. (1392). مدیریت توسعه روستا؛ گذار به سوی روستای الکترونیک. انتشارات میدانچی.
Green,E. (2007).Extension Service Agricultural development & Smallholder production In Malavi:1960 TO 2000.Department Of Econo.
Mathieu, A. (2004).'The meaning of practices: Farmers'conceptions in agricultural development strategies'. available on www. The Journal of Agricultural Education and Extension. 10:3, 101 – 109.
mic History.Stockholm University.
Mirzai, Ahranjani, Hassan. (1976). Rural Development in Theory and Practice. A Dissertation Presented to the Faculty of the school of public administration university of Southern California, California
Shakoori, A. (2006). Planning and Agricultural Development in Iran. available on www. Critical Middle Eastern Studies. Vol. 15, No. 3, 265–282
Tripathi,B.D. (2003).Agricultural Extension Personnel in New Millennium-A Prospective View.Available on www.manage.gov.in/managelib/faculty/BDT(2).htm.
Todaro, Michael (1981), Economic Development in the Third World. Cambriedge.
Tullis, Lamond, F. (1973). Politics and Social Change in Third World Countries. New York. Wiley.
Verschoor, A.Jan,Rooyen, J.v&’Haese, L, D. (2005). New agricultural development criteria: a proposal for project design andimplementation. available on www.Development Southern Africa. Vol. 22, No. 4, October.
World Bank. (1975). "Rural Development: Sector Policy Paper", Washington, DC. World Bank
Worth. S.H. (2006). Agriflection: A Learning Model for Agricultural Extension in South Africa. Journal of Agricultural Education and Extension. available on www. The Journal of Agricultural Education and Extension. 12(3):179_193.