ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

پس از انقلاب صنعتی تحولات اجتماعی و اقتصادی به ویژه فناوریها در کشورهای پیشرفته و به تبع آن در کشورهای در حال توسعه، نظام سکونتگاههای انسانی(شهری، روستایی) را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، به گونه ای که سهم جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی فزونی گرفته و در فضایی لجام گسیخته و بدون برنامه و تا اندازه ای نشأت گرفته از مهاجرت شدید و بی برنامه روستایی این امر مدیریت شهری را نه تنها در ارائه خدمات عمومی با مشکل روبرو ساخته است بلکه در عصر جهانی شدن مدیریت کارآمد و اثر بخش را به یک مدیریت منفعل مبدل ساخته است. هدف این تحقیق ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر مراغه از عملکرد مناطق شهرداری است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مراغه پایین تر از حد متوسط است. تفاوتی بین مناطق مورد مطالعه در رضایت­مندی از عملکرد مناطق شهرداری به طور کل وجود ندارد و در هر سه منطقه رضایتمندی ضعیف است. در گویه های خدماتی- رفاهی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه سه و منطقه دو و یک تقریباً یکسان بوده است. در گویه های اجتماعی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه دو و منطقه سه و یک تقریباً یکسان بوده اند در گویه های نظارتی بیشترین رضایتمندی در منطقه سه و در گویه های عمرانی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه دو بوده است. لذا با شناخت و آگاهی از نظرات شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری، نهاد مورد نظر می تواند با پوشش نقاط ضعف خود از طریق برنامه ریزی های مدون و مدیریت صحیح، میزان نارضایتی شهروندان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Citizen Satisfaction from the Performance of Maragheh Municipality in Different Zones

نویسنده [English]

  • omid mobaraki
department of geography
چکیده [English]

Abstract
 The after industrial revolution social and economic changes, especially technologies in developed countries and consequently on them developing countries is impress. So that increased the number of urban population than number of rural population. And in a place of bridled and without a plan and rural migration have problems urban management. And globalization efficient management converted to passive management. The like other Iran cities, Maragheh city unplanned development due to rural migration and this have problem directory services. The purpose of the research is evaluation of citizen satisfaction from the performance of Maragheh municipality in different zones. The main research method is descriptive – analytical and fore data’s analysis used SPSS software. Research finding shows, there is no relation among demographic variables with satisfaction rate, the citizen satisfaction amount than municipality performance is weak. Among zones in satisfaction than municipality performance there is no difference, eventually with knowing and awareness comments of citizen Municipality can reduce weakness.               

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Evaluation
  • Satisfaction
  • Citizen
  • Performance
  • Maragheh Municipality in Different Zones
کاظمیان، غلامرضا، کنکاشی‌درجایگاه شورای شهر در مدیریت شهری، مجله‌ی شهرداری‌ها، شماره‌ 13، 1378.
گلابی، سیاوش (1379). جامعه شناسی سازمانها . انتشارات میترا . تهران.
هاروی، دیوید، (1386). عدالت اجتماعی و شهر، مترجمان فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی زاده، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، چاپ دوم، تهران.
کریمیان بستانی، مریم، بلوچی، عثمان، جوبه، صاحبداد (1392). سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)، مجله چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، شماره 18، دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت.
طبرسا، غلامرضا (1387). بررسی و تبیین نقش اقتضائات راهبردی در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجائی، تهران.
طاهری، ابوالقاسم(1377). اداره امور شهرداری ها، انتشارات قومس، چاپ اول، تهران.
صرافی، مظفر، (1379). مفهوم مبانی و چالش های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها، شماره 2، تهران.
صفائی پور، مسعود، حسینی شه پریان، نبی الله، عباسی، زهرا (1393). سنجش میزان رضایتمندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیر بنایی (نمونه موردی: شهرداری ایذه)، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مولفه های شهر اسلامی، مشهد مقدس.
شیعه، اسماعیل (1378). پایداری شهری، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، چاپ اول
سازمان مدیریت و برنامه ریزی (1389). آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور
رضویان، محمد تقی (1381). مدیریت عمران شهری، انتشارات نیل.
حکمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف (1386). سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری یزد، مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
پرهیزگار، اکبر، فیروز بخت، علی (1390). چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هشتم، شماره 32.
آخوندیان، محمد جواد، زارعی، محمد باقر، نورانی پهنه کلانی، فاطمه (1391). ارزیابی نگرش مردم نسبت به عملکرد منطقه یک شهرداری شهر ساری، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.
آخوندیان، محمد جواد (1391). ارزیابی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد مناطق شهرداری در حوزه خدمات شهری، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
اسمعیل پور، نجما، ابدالی، شیرین، دهقان کردی، الهه (1393). ارزیابی عملکرد منطقه 8 اصفهان، ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
عفتی داریانی، مجتبی (1384). ضرورت ایجاد ارزیابی نظام عملکرد سازمان ها، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
محمدی، رضا (1386). طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 46. تهران.
Halloran, J. & Benton, D. (1987). applied human Relations, Third edition, Prentice Hall.
Boswell, W. R. & Boudreau, J. W. (2002) ,“Separating the developmental & Evaluative performance appraisal uses”, Journal of Business and Psychology, Vol. 16, PP. 391-412.
Giannoccaro, R., Castantino, N., Ludovico, A. & Pietroforte, R., (2008). Measuring citizen satisfaction with aspects of public services from a local authority and determining their importance: A case study. Public Organization Review, 8(1), 1-15.