تحلیل و بررسی نقش بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس در معضل ریزگردها

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته‌ی جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

بحران‌های ژئوپلیتیکی نوع خاصی از بحران‌های بین‌المللی هستند که منشأ جغرافیایی- سیاسی دارند که مهم‌ترین مشخصه‌ی بحران‌های ژئوپلیتیک است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی معضل ریزگردها از منظر بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس. سؤال اصلی مقاله این است که بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس چه نقشی در معضل ریزگردهای منطقه دارند­؟ نتایج این مقاله نشان می­دهد که تراژدی ریزگردها، در منطقه خاورمیانه تنها به یک کشور یا یک بخش از منطقه، شامل عراق، سوریه و ایران منحصر نیست، بلکه اکثر کشورهای منطقه با این پدیده خطرناک دست به گریبان هستند و مانند اهالی سوریه و یا عراق، بسیاری از ساکنان 25 استان ایران نیز همواره در معرض تهدید این پدیده قرار دارند. مهم‌ترین کانون های ریزگرد در منطقه که در مراکز تحقیقاتی به ثبت رسیده اند، بیابان های مرکزی عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و دو صحرای جنوبی و غربی عراق و مرکز سوریه است. بنابراین بخش قابل توجهی از معضل ریزگرد­ها در ایران ریشه خارجی دارد و اینکه ناامنی به وجود آمده در اثر بحران‌های ژئوپلیتیکی مقابله با بحران ریزگردها را سخت نموده است. تحقیق حاضر کیفی است که در آن تحقیق حاضر کیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات پژوهشی و نیز سایر منابع علمی به برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی سیاسی، امنیتی و اقتصادی فضا در منطقه مکران با محوریت منظقه چابهار پرداخته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of the role of geopolitical crises in the Persian Gulf region in the dangers of the Haze

نویسندگان [English]

  • Majid Abolfathi 1
  • heidar lotfi 2
1 Ph.D. Graduated in Political Geography, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Abstract
A significant part of the dangers of the reindeer has a roots external and that the insecurity created by geopolitical crises has made it harder to deal with the crisis of the microspheres.Geopolitical crises are a particular type of international crises of geo-political origin. This is the most important feature of the geopolitical crisis.The main objective of this paper is to analyze and investigate the dangers of the microscope from the point of view of the geopolitical crises of the Persian Gulf region. The main question of the article is how are the geopolitical crises of the Persian Gulf region in the dangers of the region?The results of this paper show that the tragedy of the Greenpeace in the Middle East region is not exclusive to a single country or part of the region, including Iraq, Syria and Iran, But most of the countries in the region are struggling with this dangerous phenomenon, and like Syria and Iraq, many residents of the 25 provinces of the country are also at risk of this phenomenon. The most important refurbish centers in the region, which have been registered at research centers, are the central deserts of Saudi Arabia, the Gulf States, North Africa, and the two southern and western deserts of Iraq and the center of Syria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: microstrip
  • geopolitical crises
  • Persian Gulf region
  • Iran
بی‌نام(1349)، گنج‌های سرشار در بیابان لم‌یزرع عربستان سعودی، فصلنامه بورس، شماره 86 ‏.
جبری، سهراب(1396)، بررسی ریز گردها و تأثیر آن‌ها بر آب سد رئیس علی دلواری، فصلنامه مطالعات جغرافیا، دوره سوم - شماره 1.
حافظ نیا، محمد رضا(1379)، تعریفی نو از ژئوپلیتیک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 58 و 59.
حافظ نیا، محمد رضا(1384)، ژئوپلیتیک، علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی، فصلنامه ژئوپلیتیک، ویژه نامه بهار.
حسینی، سید احمد و محسن احد نژاد روشتی و مهدی مدیری و محمدجواد کاملی فر(1392)، ارزیابی کیفیت نواحی شهری با توجه به توزیع خدمات شهری در بحران‌های انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: نواحی شهر تهران)، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، شماره 9.
خیراللهی، محبوبه و امیر حسین علی‌بیگی و کیومرث زرافشانی(1395)، واکاوی آسیب‌پذیری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 25.
ذوالفقاری، حسن و جعفر معصوم پور سماکوش و شاپور شایگان مهر و محمد احمدی(1390)، بررسی همدید توفان‌های گرد و غبار در مناطق غربی ایران طی سال‌های 1384 تا 1388 مطالعه موردی موج فراگیر تیر ماه 1388، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 43.
ربیعی، علی(1386)، بحران‌های اجتماعی ایران امروز، فصلنامه جامعه شناسی، شماره 31.
رضائی مقدم، محمدحسین و مجتبی مهدیان بروجنی(1394)، منشایابی ریز گردها با استفاده از تصاویر سنجنده­ی AVHRR ماهواره­ی NOAA (مطالعه‌ی موردی: جنوب غرب ایران)، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره 17.
سلطانی جلفان، رقیه(1395)، تأثیر عوامل جغرافیایی بر تمرکز قدرت در ایران باستان، فصلنامه تاریخ پژوهی، شماره 66.
ولیقلی زاده، علی(1395)، الگوی شناخت بحران های ژئوپلیتیکی (با تاکید بر بحران قره باغ)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
فرهادی، سعید و حسین محمد عسگری و علی دادالهی سهراب و سید محمدجعفر ناظم السادات و سید حسین خزایی(1395)، تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجندۀ مودیس در سطح خلیج فارس، دوره چهل و دوم - شماره 3.
قهرودی تالی، منیژه و بهاره میرزاخانی و آتنا عسگری(1391)، پدیده کویرزایی در تالاب‌های ایران - مطالعه موردی: تالاب میقان، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 4.
مشیرزاده، حمیرا و سیده فاطمه هاشمی(1392)، نقش جنبش‌های فراملی در تدبیر جهانی امور زیست‌محیطی، فصلنامه سیاست، شماره 25.
مهرنیا، سید رضا و سعید عباس زاده(1395)، استفاده از داده‌های دورسنجی و روش‌های غیرخطی برای تحلیل خطر ریزگردهای خاورمیانه، فصلنامه دانش مخاطرات، دوره سوم - شماره 2.
یاوری، کاظم و سارا امامقلی پور­(1389)، مطالعه تأثیر بحران‌های طبیعی بر پس انداز در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 35.
Prospero M, Ginoux P, Torres O, Nicholson E, Gill E: Environmental characterization of global source of atmospheric soil dust identified with the nimbus 7 total ozone mapping Spectrometer (TOMS) absorbing aerosol product. J Geophys Res 2002, 40(1):1–31.
X. Wang,” modern dust storms in china”2004,journal of arid environment, no 58,pp 559-574
http//masirnama.ir
http//masirnama.ir
http//hoorolazim.persianblog.ir/
http//darvish100.blogfa.com
abunawaf.com
Wikiwand
http//lebensraum.persianblog.ir
http//www.afkarnews.ir
biography98.com
http//www.businessinsider.com
http//www.asriran.com